Home

Parket bij de Hoge Raad, 12-06-2012, BW7365, 10/05471 B

Parket bij de Hoge Raad, 12-06-2012, BW7365, 10/05471 B

Gegevens

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
12 juni 2012
ECLI
ECLI:NL:PHR:2012:BW7365
Zaaknummer
10/05471 B

Inhoudsindicatie

Beklag, beslag. De Rechtbank heeft klager niet-ontvankelijk verklaard aangezien hij afstand heeft gedaan van de bromfiets. Nu noch uit het klaagschrift noch uit het proces-verbaal van de behandeling in raadkamer volgt dat een beroep is gedaan op handelingsonbekwaamheid van de klager m.b.t. de afstandsverklaring faalt de klacht dat de Rechtbank niet heeft beslist op een gedaan beroep op handelingsonbekwaamheid bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het kennelijke oordeel van de Rechtbank dat het ten overstaan van een opsporingsambtenaar doen van afstand van een bromfiets een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige van de leeftijd van klager deze zelfstandig verricht en dat de in art. 1:234 BW bedoelde toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger wordt verondersteld te zijn verleend, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk.

Conclusie

Nr. 10/05471 B

Mr. Vellinga

Zitting: 27 maart 2012

Conclusie inzake:

[Klager]

1. Bij beschikking van 20 juli 2010 heeft de Rechtbank te Utrecht klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klaagschrift tegen de inbeslagneming van een bromfiets, type Zip RST 45 KM.

2. Namens klager heeft mr. J.A.P.F. Hoens, advocaat te Utrecht, twee middelen van cassatie voorgesteld.

3. Voorafgaand aan het bespreken van de middelen wijs ik er volledigheidshalve op dat volgens de stukken die aan de Hoge Raad zijn gezonden de bromfiets, nadat klager er - zoals hierna aan de orde komt - afstand van heeft gedaan, reeds ten tijde van de behandeling in raadkamer is vernietigd.(1) Over de vraag of dit betekent dat het beslag op de voet van art. 134, tweede lid, Sv is geëindigd - wegens een door het OM verleende machtiging tot vernietiging (art. 117 Sv)(2) of wegens een last van een (hulp)officier van justitie te handelen als ware de bromfiets onttrokken aan het verkeer (art. 116, tweede lid, onder c, Sv) - biedt het dossier geen uitsluitsel. Omdat - zoals hierna aan de orde komt - het oordeel van de Rechtbank dat klager afstand heeft gedaan van de bromfiets de beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring zelfstandig kan dragen laat ik dit punt hier rusten.

4. De bestreden beschikking houdt, voor zover voor de beoordelingen van de middelen, in:

"De rechtbank gaat bij de beoordeling van het onderhavige beklag uit van de navolgende feiten en omstandigheden:

onder verzoeker is op 24 augustus 2009 in beslag genomen: een bromfiets, type Zip RST 45 KM;

uit de rapportage van verbalisant [verbalisant 1] blijkt dat het motornummer van de bromfiets vervalst is;

in de 'eigen waarneming', nr.: 09-258998, van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] staat vermeld: "verdachte verklaarde te overwegen afstand te doen van zijn bromfiets indien dan de mogelijkheid bestond dat het dossier zou worden geseponeerd.";

op 21 oktober 2009 is de zaak geseponeerd en bij de sepotmotivatie staat vermeld: "Tevens heeft de verdachte de afstandsverklaring ondertekend.";

in het dossier bevindt zich een niet ondertekende afstandsverklaring.

Overwegingen

Maatstaf bij de beoordeling van het onderhavige klaagschrift is ofhet belang van strafvordering zich verzet tegen teruggave van hetgeen bij klager in beslag is genomen.

De rechtbank is van oordeel dat teruggave aan klager niet aan de orde is aangezien voldoende uit de stukken is gebleken dat klager reeds afstand heeft gedaan van de betreffende bromfiets.

Bovendien is duidelijk geworden dat de bromfiets geen geldig motornummer bezit. Derhalve betreft het een illegaal voertuig en dient het onttrokken te blijven aan het verkeer. Legalisatie is niet langer mogelijk.

Klager dient niet ontvankelijk te worden verklaard in zijn klaagschrift.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beklag niet-ontvankelijk;"

5. Het eerste middel klaagt dat het oordeel van de Rechtbank dat klager afstand heeft gedaan van de bromfiets onbegrijpelijk is.

6. Volgens de toelichting op het middel is de Rechtbank voorbij gegaan aan het beroep dat ter zitting is gedaan op klagers minderjarigheid ten tijde van de inbeslagneming en de hieruit voortvloeiende handelingsonbekwaamheid inzake het tekenen van een afstandsverklaring. Alleen de moeder van klager had afstand kunnen doen. Voorts wordt erop gewezen dat de Rechtbank heeft vastgesteld dat zich in het dossier geen ondertekende afstandsverklaring bevindt.

7. Dat ter zitting is aangevoerd dat klager niet handelingsbekwaam was om afstand te doen van de bromfiets, blijkt niet uit het proces-verbaal van de zitting van 22 juni 2010. Evenmin bevat het klaagschrift een dergelijke stelling. Maar zelfs als dit wel was aangevoerd, dan had de Rechtbank aan dit punt voorbij kunnen gaan. Volgens art 1:234 BW is een minderjarige bekwaam rechtshandelingen te verrichten ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.(3) In zulke gevallen wordt de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger verondersteld te zijn verleend. Het beschikken over een tweedehands bromfiets(4) door een bijna zeventienjarige, immers bijna volledig handelingsbekwame(5), kan zonder meer als een dergelijke rechtshandeling worden aangemerkt.

8. Daarnaast staat, anders dan in de toelichting op het middel wordt gesteld, de enkele omstandigheid dat zich in het dossier geen getekende afstandsverklaring bevindt niet in de weg aan het gemotiveerde oordeel van de Rechtbank dat door klager afstand is gedaan van de bromfiets.

9. Het middel faalt.

10. Het tweede middel klaagt dat het oordeel van de Rechtbank dat de bromfiets onttrokken dient te blijven aan het verkeer, onbegrijpelijk is.

11. Het oordeel van de Rechtbank dat klager afstand heeft gedaan van de bromfiets kan de beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring zelfstandig dragen.(6) De overweging van de Rechtbank over het onttrokken aan het verkeer blijven van de bromfiets is kennelijk een overweging ten overvloede. Het tweede middel behoeft daarom geen bespreking.

12. De middelen kunnen worden afgedaan met de in art. 81 RO bedoelde motivering.

13. Ik heb mij nog afgevraagd of de afstand niet aan ontvankelijkheid van het beroep in cassatie in de weg staat. Gezien o.m. HR 1 juli 2003, LJN AF8776 en HR 23 december 2003, LJN AN8258 is dat niet het geval.

14. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen waarop de bestreden beschikking zou dienen te worden vernietigd. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 Politiedossier, mutatie 4 februari 2010 en Advies verzoek betreffende beslag van de officier van justitie aan de Rechtbank van 22 februari 2010.

2 Vgl. HR 27 november 2011, LJN AD5210

3 Volgens de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 1992-1993, 23 012, nr. 3, p. 13) gaat het om handelingen en transacties ten aanzien waarvan men ervaringsgewijs weet dan wel in het handelsverkeer de ongeschreven regel bestaat dat toestemming van de ouders/voogd niet wordt gevraagd.

4 Verdachte kocht de bromfiets tweedehands voor € 375,--. Zie politiedossier, proces-verbaal van verhoor van klager.

5 Klager is geboren op [geboortedatum] 1992 en zou op 20 oktober 2009 afstand van de bromfiets hebben gedaan. Zie over het belang van de leeftijd Kamerstukken II 1992-1993, 23 012, nr. 3, p. 12, 13.

6 Vgl. HR 1 juli 2003, LJN AF8776 en HR 23 december 2003, LJN AN8258.