Home

Wet financiering sociale verzekeringen

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024

Wet financiering sociale verzekeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter vermindering van administratieve en uitvoeringslasten en vereenvoudiging van regelgeving de heffing en invordering van de premies voor de werknemersverzekeringen te laten plaatsvinden door de rijksbelastingdienst tezamen met en op zoveel mogelijk gelijke wijze als die van de loonbelasting en de regeling daarvan en van hetgeen overigens de financiering van de werknemersverzekeringen betreft tezamen met de regeling van de financiering van de volksverzekeringen – onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen – onder te brengen in één wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Algemene begrippen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.

  Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. b.

  UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 3. c.
 4. d.

  Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

 5. e.

  zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg;

 6. f.

  Ouderdomsfonds: het Ouderdomsfonds, genoemd in artikel 82, eerste lid;

 7. g.

  Nabestaandenfonds: het Nabestaandenfonds, genoemd in artikel 82, tweede lid;

 8. h.

  [vervallen;]

 9. i.

  Fonds langdurige zorg: het Fonds langdurige zorg, genoemd in artikel 89;

 10. j.

  Algemeen Werkloosheidsfonds: het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 93;

 11. k.

  [vervallen;]

 12. l.

  Uitvoeringsfonds voor de overheid: het Uitvoeringsfonds voor de overheid, genoemd in artikel 106;

 13. m.

  Arbeidsongeschiktheidsfonds: het Arbeidsongeschiktheidsfonds, genoemd in artikel 112;

 14. n.

  [vervallen;]

 15. o.
 16. p.

  overheidswerknemer: de werknemer bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Werkloosheidswet;

 17. q.
 18. r.

  overheidswerkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Werkloosheidswet;

 19. s.
 20. sa.

  [vervallen;]

 21. t.

  inspecteur of ontvanger: de functionaris van de rijksbelastingdienst die als zodanig bij regeling van Onze Minister van Financiën is aangewezen;

 22. u.
 23. v.

  [vervallen;]

 24. w.

  Werkhervattingskas: de Werkhervattingskas, genoemd in artikel 113a;

 25. x.

  WGA-uitkering: de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in artikel 54 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

 26. y.

  WGA-staartlastuitkering: de WGA-uitkering aan een verzekerde, die op de eerste dag van de bij die uitkering in acht genomen wachttijd tot een eigenrisicodrager in dienstbetrekking stond dan wel arbeidsongeschikt is geworden nadat de dienstbetrekking met hem is beëindigd en artikel 46 van de Ziektewet van toepassing is, waarbij die dag is gelegen vóór de dag van ingang van het eigenrisicodragen, met uitzondering van de uitkeringen, bedoeld in artikel 117b, derde lid, onderdeel h;

 27. z.

  staartlastenvermogen: het staartlastenvermogen, genoemd in artikel 113a.

Artikel 2. Sociale verzekeringen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. volksverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Wet langdurige zorg;

 2. vrijwillige volksverzekeringen: de vrijwillige verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet;

 3. werknemersverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 4. vrijwillige werknemersverzekeringen: de vrijwillige verzekeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Hoofdstuk 2. De financiering van de volksverzekeringen

Afdeling 1. Inleidende bepalingen

Artikel 3. Premieheffing en rijksbijdragen

Artikel 4. Algemene begrippen

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

Afdeling 2. Premie van verzekerden

§ 1. Premieplicht

Artikel 6. Premieplicht

§ 2. Maatstaf

Artikel 7. Maatstaf
Artikel 8. Premie-inkomen

§ 3. Tarief en heffingskorting

Artikel 9. Verschuldigde premie
Artikel 10. Premie
Artikel 11. Premiepercentage
Artikel 12. Heffingskorting

§ 4. Aanvullende regeling

Artikel 13. Nadere regels

Afdeling 3. Rijksbijdragen

Artikel 14. Rijksbijdragen Nabestaandenfonds, Ouderdomsfonds en Fonds langdurige zorg

Artikel 15. Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen

Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Afdeling 1. Inleidende bepalingen

§ 1. Het loonbegrip

Artikel 16. Loon
Artikel 17. Maximum premieloon
Artikel 18. Herziening maximumpremieloon
Artikel 19. Uitzondering maximum premieloon

§ 2. Inhouding en verbod van verhaal

Artikel 20. Verbod verhaal op werknemer

§ 3. Uitzondering en uitbreiding premieplicht

Artikel 21. Uitzondering premieplicht AOW-gerechtigden
Artikel 21a [Vervallen per 01-01-2022]

§ 4. Premiewijziging anders dan per 1 januari

Artikel 22. Premiewijziging anders dan per 1 januari

Afdeling 2. Algemeen Werkloosheidsfonds

§ 1. Premie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds

Artikel 23. Premieheffing

§ 2. Uitzondering overheid

Artikel 24. Uitzondering overheid

§ 3. Premieplicht

Artikel 25. Premieverschuldigdheid werkgever

§ 4. Maatstaf

Artikel 26. Maatstaf

§ 5. Tarief

Artikel 27. Premiepercentages Algemeen Werkloosheidsfonds
Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2020]

Afdeling 3. Uitvoeringsfonds voor de overheid

Artikel 29. Premieheffing en verhaal

Artikel 30. Premieverschuldigdheid overheidswerkgever

Artikel 31. Maatstaf en tarief

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 4. Arbeidsongeschiktheidsfonds en Werkhervattingskas

§ 1. Premies en rijksbijdragen ten gunste van de fondsen

Artikel 33. Premieheffing, quotumheffing en rijksbijdrage

§ 2. Premieplicht en quotumheffing werkgever

Artikel 34. Gedifferentieerde premies en quotumheffing

§ 3. Maatstaf

Artikel 35. Maatstaf

§ 4. Tarief

Artikel 36. Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds
Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 38. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas
Artikel 38a. Vervanging gedifferentieerde premie

§ 4a. Quotumheffing

Artikel 38b. Definities
Artikel 38c. Indeling sectoren
Artikel 38d. Registratie arbeidsbeperkten
Artikel 38e. Wijze van heffing en tijdvak
Artikel 38f. Vaststelling quotumpercentages
Artikel 38g. Bepaling van het quotumtekort
Artikel 38h. Vaststelling quotumheffing
Artikel 38i. Inning quotumheffing
Artikel 38j. Belastingdienst

§ 5. Rijksbijdrage

Artikel 39. Rijksbijdrage

Afdeling 5. Eigenrisicodragen

Artikel 40. Verzoek eigenrisicodragen

Artikel 41. Verhaal kosten eigenrisicodrager op werknemer

Artikel 42. Nadere regelgeving eigenrisicodragen

Artikel 43. Aanvullende bepaling eigenrisicodragen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 45

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 46a [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 6. [Vervallen per 01-01-2018]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 48a [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 48b [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 50a [Vervallen per 01-01-2018]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 50b [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 50c [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 50d [Vervallen per 01-01-2018]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 52a [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2018]

Afdeling 7. Dienstplichtigen

Artikel 56. Financiering Ziektewet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dienstplichtigen

Hoofdstuk 4. De heffing en invordering van premies

§ 1. Heffing

Artikel 57. Premieheffing door de rijksbelastingdienst

Artikel 58. Premieheffing volksverzekeringen

Artikel 59. Premieheffing werknemersverzekeringen

§ 2. Invordering

Artikel 60. Invordering door de rijksbelastingdienst

§ 3. Schuldige nalatigheid premie volksverzekeringen

Artikel 61. Schuldige nalatigheid

Artikel 62. Beroep

§ 4. Aanvullende regeling

Artikel 63. Nadere regels

Hoofdstuk 5. Gemoedsbezwaarden

Artikel 64. Ontheffing wegens gemoedsbezwaren

Artikel 65. Premievervangende belasting

Artikel 66. Premie ten laste van Rijk

Artikel 67. Nadere regels

Artikel 67a [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 6. De financiering van de vrijwillige sociale verzekeringen

Afdeling 1. De financiering van de vrijwillige volksverzekeringen

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 68. Premieheffing
Artikel 69. Algemene begrippen

§ 2. Heffing en inning

Artikel 70. Premieheffing door SVB

§ 3. Premieplicht en tarief

Artikel 71. Premieplicht en tarief

Afdeling 2. De financiering van de vrijwillige werknemersverzekeringen

§ 1. Inleidende bepaling

Artikel 72. Premieheffing

§ 2. Heffing en inning

Artikel 73. Premieheffing door UWV

§ 3. Werkloosheidswet

Artikel 74. Hoogte premie vrijwillige werkloosheidsverzekering

§ 4. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 75. Hoogte premie vrijwillige WAO-verzekering

§ 5. Ziektewet

Artikel 76. Hoogte premie vrijwillige Ziektewet-verzekering

§ 6. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 76a. Hoogte premie vrijwillige WIA verzekering

Afdeling 3. Aanvullende bepalingen

Artikel 77. Inlichtingenplicht

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 79. Beslistermijn bezwaar

Artikel 80. Nadere regels

Hoofdstuk 7. De fondsen

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 81. Premie-afdracht en -toerekening

Afdeling 2. Volksverzekeringen

§ 1. Algemene Ouderdomswet en Algemene nabestaandenwet

Artikel 82. Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds
Artikel 83. Inkomsten en uitgaven Ouderdomsfonds
Artikel 84. Prognose benodigde middelen
Artikel 85. Inkomsten en uitgaven Nabestaandenfonds
Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 87 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 87a. Bijdrage Zorgverzekeringsfonds
Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2012]

§ 2. Wet langdurige zorg

Artikel 89. Fonds langdurige zorg
Artikel 90. Inkomsten en uitgaven Fonds langdurige zorg
Artikel 91. Dekking uitgaven Fonds langdurige zorg
Artikel 92 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 3. Werknemersverzekeringen

§ 1. Algemeen Werkloosheidsfonds, Uitvoeringsfonds voor de overheid en sectorindeling

Artikel 93. Algemeen Werkloosheidsfonds
Artikel 94 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 95. Sectorindeling
Artikel 96. Aansluiting bij sector
Artikel 97. Mededeling aansluiting
Artikel 98 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 99. Middelen Algemeen Werkloosheidsfonds
Artikel 100. Uitgaven Algemeen Werkloosheidsfonds
Artikel 101 [Vervallen per 01-01-2009]
Artikel 102 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 103 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 104 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 105 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 106. Uitvoeringsfonds voor de overheid
Artikel 107. Middelen Uitvoeringsfonds voor de overheid
Artikel 108. Uitgaven Uitvoeringsfonds voor de overheid
Artikel 109 [Vervallen per 01-01-2009]
Artikel 110 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 111. Verdeling premie over uitkeringen overheidswerknemers over fondsen

§ 2. Arbeidsongeschiktheidsfonds, Arbeidsongeschiktheidskas en Werkhervattingskas

Artikel 112. Arbeidsongeschiktheidsfonds
Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 113a. Werkhervattingskas
Artikel 114. Middelen Arbeidsongeschiktheidsfonds
Artikel 115. Uitgaven Arbeidsongeschiktheidsfonds
Artikel 116 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 117 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 117a. Middelen Werkhervattingskas
Artikel 117b. Uitgaven Werkhervattingskas
Artikel 118
Artikel 118a. Vergoeding gemeenten

Afdeling 4. Geïntegreerd middelenbeheer

Artikel 119. Beheer en rekening-courant

Artikel 120. Beschikking over financiële middelen

Artikel 121. Financiële rapportage

Artikel 121a. Financieringsregeling rijksbijdragen

Artikel 122. Afdracht gelden door het Rijk

Hoofdstuk 7a. Overgangsbepalingen

Artikel 122a. Overgangsrecht in verband met het vervallen van de sectorfondsen

Artikel 122ab [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 122ac [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 122b [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 122c [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 122ca [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 122d. Overgangsbepaling ontwikkeling premie Algemeen Werkloosheidsfonds

Artikel 122e. Overgangsbepaling eigenrisicodragen

Artikel 122f. Overgangsregeling lopende uitkeringen

Artikel 122g [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 122ga. Beëindiging premiekorting jongere werknemer

Artikel 122h. Overgang vermogensbestanddelen Arbeidsongeschiktheidskas

Artikel 122i. Overgangsbepaling eigenrisicodragen WGA gemeente voor schoolpersoneel

Artikel 122j. Overgangsrecht ontheffing wegens gemoedsbezwaren

Artikel 122k [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 122l [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 122m. Overgangsbepaling toepassing AWR op beschikkingen eigenrisicodragen

Artikel 122n. Geleidelijke invoering en de deactivering van de quotumheffing

Artikel 122na. Opschorting quotumheffing tot 2022

Artikel 122o. Beëindiging uitsluiting dwangsomregeling

Artikel 122p. Overgangsrecht in verband met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel 122q [Vervallen per 02-07-2018]

Artikel 122r

Hoofdstuk 8. Slot- en strafbepalingen

Artikel 123. Samenwerking

Artikel 124. Onderlinge gegevensuitwisseling

Artikel 124a. Doorlevering aan derden van gegevens afkomstig van de rijksbelastingdienst

Artikel 124b. Evaluatie registratie arbeidsbeperkten

Artikel 125. Strafbepalingen

Artikel 125a [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 126. Nummering

Artikel 127. Inwerkingtreding

Artikel 128. Citeertitel

Inhoudsopgave