Home

Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Geldig vanaf 28 juli 2018
Geldig vanaf 28 juli 2018

Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-07-2018]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is algemene regels te stellen in verband met de invoering van een uniek persoonsnummer teneinde de doelmatigheid van de administraties van de overheid en enige andere sectoren te vergroten en de dienstverlening aan de burger te verbeteren, een en ander met inachtneming van de eisen die daaraan behoren te worden gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 2. burgerservicenummer: het als zodanig overeenkomstig deze wet aan een natuurlijke persoon toegekend nummer;

 3. overheidsorgaan:

  1. 1°.

   een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  2. 2°.

   een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 4. gebruiker:

  1. 1°.

   een overheidsorgaan;

  2. 2°.

   ieder ander dan een overheidsorgaan of degene aan wie het burgerservicenummer is toegekend, voor zover deze werkzaamheden verricht waarbij het gebruik door hem of haar van het burgerservicenummer bij of krachtens de wet is voorgeschreven;

 5. beheervoorziening: de beheervoorziening, bedoeld in artikel 3;

 6. nummerregister: het nummerregister dat deel uitmaakt van de beheervoorziening.

Artikel 2

Het burgerservicenummer bevat geen informatie over de persoon aan wie het is toegekend.

Hoofdstuk 2. Nummerbeheer

Paragraaf 1. De beheervoorziening

Artikel 3

Paragraaf 2. Het nummerregister

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Hoofdstuk 3. Aanmaken en toekennen van burgerservicenummers

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen betreffende het gebruik van het burgerservicenummer en de beheervoorziening

Paragraaf 1. Het gebruik van het burgerservicenummer

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Paragraaf 2. Het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Paragraaf 3. Sectorale berichtenvoorzieningen

Artikel 17

Hoofdstuk 5. Bescherming van persoonsgegevens, toezicht en controle

Artikel 18

Artikel 19 [Vervallen per 28-07-2018]

Artikel 20 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 21

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 22 [Vervallen per 13-06-2018]

Artikel 23 [Vervallen per 13-06-2018]

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26