Home

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de organisatie van de uitvoering van de taken van de overheid met betrekking tot de arbeidsvoorziening en de uitvoering van de werknemersverzekeringen te wijzigen, zulks mede ter bevordering van de inschakeling van werkzoekenden in het arbeidsproces, en daartoe – onder intrekking van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 – één nieuwe wet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1. Algemene begrippen

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. Raad voor werk en inkomen: de Raad voor werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 zoals dat luidde op 30 juni 2012;

 3. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5;

 4. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6;

 5. Nederlandse Arbeidsinspectie: de Nederlandse Arbeidsinspectie, voor zover belast met de taken, genoemd in hoofdstuk 7;

 6. Raad van bestuur: een Raad van bestuur als bedoeld in artikel 3;

 7. uitvoeringskosten: de kosten ten behoeve van de uitvoering van wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank;

 8. [vervallen;]

 9. werknemersverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 10. volksverzekeringen: de verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet langdurige zorg;

 11. werknemer: werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen of een werknemer, artiest, beroepssporter, lid van een buitenlands gezelschap of een aangewezen andere natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de loonbelasting 1964;

 12. uitkeringsgerechtigde: de persoon die een uitkering of voorziening ontvangt of recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van:

  1. 1°.
  2. 2°.
 13. het Inlichtingenbureau: de als zodanig door Onze Minister aangewezen instelling die is belast met de coördinatie en dienstverlening ten behoeve van de gemeenten bij de verwerking van gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van taken op het gebied van sociale zekerheid;

 14. doeltreffendheid: de mate waarin de doelstellingen van de bij of krachtens de wet gestelde regels werden bereikt;

 15. re-integratiebedrijf: een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert;

 16. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 17. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht;

 18. ondersteunende instantie:

  1. partijen, bestaande uit publieke instellingen, als bedoeld in artikel 2.3.2, vierde lid, onderdeel f, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder gegevens mede verstaan persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming en wordt onder verwerking, verwerkingsverantwoordelijke en verwerker verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4, onderdelen 2, 7 en 8, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Hoofdstuk 2. Zelfstandige bestuursorganen voor werk en inkomen

Artikel 2. Instelling Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 3. Instelling Sociale verzekeringsbank

Artikel 4. Toepassing Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Artikel 5. Andere werkzaamheden

Artikel 6. Raden van bestuur

Artikel 7. Cliëntenparticipatie

Artikel 8. Landelijke cliëntenraad

Hoofdstuk 3. Samenwerking en gezamenlijke dienstverlening

Artikel 9. Samenwerking

Artikel 10. Regionale samenwerking bij dienstverlening

Artikel 10a. Regionale samenwerking in toeleiding naar werk

Artikel 11. Certificering re-integratiebedrijven

Artikel 12. Certificerende instelling

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2009]

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 20 [Vervallen per 04-03-2005]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2009]

Hoofdstuk 5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

§ 5.1. Taken van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 30. Taken in verband met uitkeringsverstrekking en algemene taken

Artikel 30a. Taak re-integratie van personen en arbeidsbemiddeling

Artikel 30b. Registratie werkzoekenden en vacatures

Artikel 30c. Aanvraag van uitkeringen

Artikel 30d. Taak indicatie Wet sociale werkvoorziening

Artikel 30e [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 31. Beoordeling kans op werk en informatie over de arbeidsmarkt en sociale verzekeringen

Artikel 31a. Werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting

Artikel 32. Taak onderzoek en informatie op verzoek van werkgever, werknemer of eigenrisicodrager

Artikel 32a. Onderzoek en kostenvergoeding

Artikel 32b. Onderzoekssubsidies

Artikel 32c. Scholing personen met ernstige scholingsbelemmeringen

Artikel 32d. Taken opgedragen bij andere wetten, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling

Artikel 32e. Elektronische dienstverlening

§ 5.2. Polisadministratie en gegevensverwerking voor uitvoering taken

Artikel 33. Polisadministratie

Artikel 33a. Gegevensverwerking voor vervulling taken UWV

Artikel 33b. Verificatie burgerservicenummer

Artikel 33c. Informatie over verwerkte gegevens

Artikel 33d. Informatie over het arbeidsverleden

Hoofdstuk 6. De Sociale verzekeringsbank

Artikel 34. Taken van de Sociale verzekeringsbank

Artikel 34a. Taken opgedragen bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling

Artikel 35. Verzekerdenadministratie Sociale verzekeringsbank

Hoofdstuk 7. Toezicht

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 37. Taken Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van werk en inkomen

Artikel 38. Jaarplan, jaarverslag en rapportages van Nederlandse Arbeidsinspectie

Artikel 39. Andere taken en werkzaamheden

Artikel 40. Voorlichting en communicatie

Artikel 41. Toezichtbaarheidstoets

Artikel 42. Gegevensverstrekking aan de Nederlandse Arbeidsinspectie

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen, planning en verslaglegging

Artikel 45. Uitvoeringskosten

Artikel 46. Jaarplan met begroting en meerjarenbeleidsplan

Artikel 47. Voorafgaande instemming besluiten

Artikel 48. Vaststelling budget uitvoeringskosten en budgetdiscipline

Artikel 49. Nadere regels jaarverslag, jaarrekening, tussentijdse rapportages en accountantscontrole

Artikel 50 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 51. Financiering uitvoering Participatiewet door de Sociale verzekeringsbank

Artikel 52. Egalisatiereserve

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk 9. Informatiebepalingen

Artikel 54. Verstrekking van gegevens aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de minister

Artikel 55. Vaststelling identiteit

Artikel 55a. Toezicht

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 61. Melding bij vermoeden van misdrijf

Artikel 62. Onderlinge gegevensverstrekking door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank en de gemeenten

Artikel 63. Nadere regels Inlichtingenbureau

Artikel 64. Gegevensverstrekking ten behoeve van samenwerkingsverband

Artikel 65. Systeem risico indicatie (SyRI)

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 67 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 72. Gegevensverstrekking door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de colleges van burgemeester en wethouders en de Sociale verzekeringsbank aan de Minister

Artikel 72a

Artikel 73. Gegevensverstrekking door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank en de Minister

Artikel 73a. Gegevensverwerking bij uitvoering andere werkzaamheden

Artikel 74. Geheimhoudingsplicht

Artikel 75. Openbaarheid van gegevens

Artikel 76. Beveiliging van gegevens

Artikel 77. Nadere regels gegevensverstrekking aan Minister

Hoofdstuk 10. Overige bepalingen

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 79. Goedkeuringsvereiste

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 82. Regelgevende bevoegdheden

Artikel 82a. Innovatie

Hoofdstuk 10A. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 83. Afwijkende beslistermijn in bezwaarschriftprocedure

Artikel 83a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 83b [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 83c

Artikel 83d [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 83e [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 83f [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 83g [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 83h [Vervallen per 01-07-2009]

Hoofdstuk 10B. Overgangsbepalingen

Artikel 83i. Overgangsrecht arbeidsverledeninformatie

Artikel 83j [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 83k. Overgangsrecht re-integratietaak Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 83l. Overgangsrecht re-integratie-aanpak Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 83la . Overgangsrecht vervallen loonkostensubsidie

Artikel 83lb. Overgangsrecht Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen

Hoofdstuk 10C. Overgangsbepalingen inzake de overgang van de Centrale organisatie werk en inkomen naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 83m. Algemene begrippen

Artikel 83n. Overgang vermogensbestanddelen van de Centrale organisatie werk en inkomen naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 83o. Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van de Centrale organisatie werk en inkomen naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 83p. Partijvervanging van de Centrale organisatie werk en inkomen en beroepstermijn

Artikel 83q. Overgang van bezwaarschriftprocedures van de Centrale organisatie werk en inkomen naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 83r. Overgang personeel van de Centrale organisatie werk en inkomen

Artikel 83s. Overgang goedkeuringen, verplichtingen en opdrachten in verband met andere taken

Hoofdstuk 10D. Overgangsbepalingen in verband met de opheffing van de Raad voor werk en inkomen

Artikel 83sa. Verlies van rechtspersoonlijkheid door de Raad voor werk en inkomen

Artikel 83t. Overgang vermogensbestanddelen van de Raad voor werk en inkomen

Artikel 83u. Ontslag voorzitter en leden van de Raad voor werk en inkomen

Artikel 83v. Nadere regels over de afwikkeling en financiële bijdrage

Hoofdstuk 11. Straf- en slotbepalingen

Artikel 84. Overtredingen en misdrijven

Artikel 85. Opsporing

Artikel 86. Evaluatie

Artikel 87. Inwerkingtreding

Artikel 88. Citeertitel