Home

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022

Geldig van 24 juni 2022 tot 1 juli 2022
Geldig van 24 juni 2022 tot 1 juli 2022

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-07-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2023]

Aanhef

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);

 • beschikbaarheidsvergoeding: vergoeding aan een concessiehouder, en indien van toepassing, een opbrengstverantwoordelijke concessieverlener, in het regionaal openbaar vervoer in verband met de uitvoering van het openbaar vervoer in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 en de specifieke kosten van de concessiehouder in dezelfde periode ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt, bedoeld in bijlage 2;

 • concessie: regionale vervoersconcessie, genoemd in bijlage 1;

 • concessiehouder: vergunninghoudende vervoerder aan wie een concessie is verleend, genoemd in bijlage 1;

 • concessieverlener: tot verlening van een concessie bevoegd gezag, bedoeld in artikel 20, tweede, derde en vierde lid van de Wet personenvervoer 2000, en genoemd in bijlage 1;

 • controleverklaring: een schriftelijke verklaring van een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent, bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende een oordeel over de juistheid van de kosten, de volledigheid van de opbrengsten en financiële rechtmatigheid daarvan in de aanvraag tot subsidievaststelling;

 • dienstregeling: voor een ieder kenbaar schema van reismogelijkheden waarin zijn aangeduid de halteplaatsen waartussen en de tijdstippen waarop openbaar vervoer wordt verricht, zo nodig onder de vermelding of de halteplaatsen of de tijdstippen door de reiziger kunnen worden beïnvloed;

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • ontvanger: concessieverlener;

 • regionaal openbaar vervoersbedrijf: vervoerder die regionaal openbaar vervoer verricht, niet in de hoedanigheid van bestuurder van een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig;

 • vaste exploitatiebijdrage: in de concessie overeengekomen tegemoetkoming aan exploitatiekosten van de concessiehouders door de concessieverlener voor uitvoering van de dienstregeling niet zijnde een prestatieafhankelijke bijdrage of aanvullende subsidies;

 • subsidiabele periode: periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;

 • zuivere winstmarge: winstmarge waarbij het resultaat vóór belastingen van de resultatenrekening wordt gedeeld door de opbrengsten uit die resultaatformule.

Artikel 2. Toepasselijkheid Kaderbesluit subsidies I en M [Nog niet in werking]

Artikel 3. Doel specifieke uitkering [Nog niet in werking]

De Minister verleent op aanvraag een eenmalige specifieke uitkering per concessie aan de ontvanger, om hem in staat te stellen een beschikbaarheidsvergoeding te verstrekken.

Artikel 4. Hoogte van de specifieke uitkering [Nog niet in werking]

Artikel 5. Aanvraag [Nog niet in werking]

Artikel 6. Voorwaarden [Nog niet in werking]

Artikel 7. Voorschotverlening [Nog niet in werking]

Artikel 8. Verantwoording [Nog niet in werking]

Artikel 9. Vaststelling [Nog niet in werking]

Artikel 10. Evaluatie [Nog niet in werking]

Artikel 11. Inwerkingtreding en horizonbepaling [Nog niet in werking]

Artikel 12. Citeertitel [Nog niet in werking]

Bijlage 1. Concessies, concessieverleners en concessiehouders [Nog niet in werking]

Bijlage 2. Kosten van de concessiehouder die in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsvergoeding [Nog niet in werking]

Bijlage 3. Gerealiseerde opbrengsten in de subsidiabele periode die in de berekening van de beschikbaarheidsvergoeding worden meegenomen [Nog niet in werking]