Home

Toelatingscriteria EURES lid en partner

Geldig vanaf 3 mei 2019
Geldig vanaf 3 mei 2019

Toelatingscriteria EURES lid en partner

Besluit BWBR0042177-20190503

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-05-2019]

EURES (EURopean Employment Services) is in 1993 opgericht door de Europese Commissie en de landen van de EER plus Zwitserland. Het netwerk heeft als doel het bevorderen van het recht op vrij verkeer van werknemers. Op 13 mei 2016 is EURES Verordening 589/2016 in werking getreden. De verordening stelt een open en transparant toelatingssysteem in ieder EURES-land verplicht. Partijen kunnen na toelating (een deel van) de EURES-taken uitvoeren. Doel is versterking en uitbreiding van het EURES-netwerk en de Europese dienstverlening.

In Nederland zijn taken wat betreft toelating en beheer gedelegeerd aan het Nationaal Coördinatie Bureau (NCO). Het Ministerie van SZW heeft UWV aangewezen als NCO. Het UWV is daarnaast bij verordening aangewezen als EURES lid, verantwoordelijk voor het voeren van een actief arbeidsmarktbeleid en het verlenen van diensten voor arbeidsvoorzieningen.

Elke organisatie uit de (semi-)publieke en de private sector die voldoet aan de nationale criteria om toegang te verkrijgen tot het EURES-netwerk moet EURES-lid kunnen worden. De statutaire zetel van de organisatie die een aanvraag indient, moet gevestigd zijn in Nederland.

Een EURES-lid moet de volgende diensten leveren:

 1. Het leveren van een bijdrage aan de CV- en sollicitatiepool;

 2. Het leveren van een bijdrage aan de vacaturepool;

 3. Het bieden van ondersteunende diensten aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers zoals omschreven in hoofdstuk IV van verordening 589/2016, in het bijzonder in art. 23, art. 24, art. 25 lid 1, art. 26, en in voorkomend geval, zoals omschreven in art. 27.

Als een organisatie niet in staat is om alle genoemde diensten te leveren, kan in uitzonderlijke gevallen aan die organisatie de mogelijkheid worden geboden EURES-partner te worden. De organisatie moet in dat geval ten minste één van de genoemde diensten kunnen leveren. De uitzondering wordt alleen verleend als deze gerechtvaardigd is. Dit is onder meer het geval wanneer de organisatie bij aanvraag gemotiveerd aangeeft van waarde te zijn voor het netwerk, maar niet alle vereiste taken te kunnen uitvoeren, of een organisatie te zijn zonder winstoogmerk, of niet over voldoende financiële middelen te beschikken of onvoldoende omvang te hebben om alle diensten uit te voeren.

Om te beoordelen of een organisatie als EURES-lid of -partner toegang wordt verschaft tot het EURES-netwerk zijn de volgende toelatingscriteria opgesteld. De organisatie moet hieraan voldoen of bereid zijn hieraan te gaan voldoen.

De procedure voor het aanvragen van toelating tot het EURES-netwerk als EURES-lid of -partner is bijgevoegd als Bijlage 1.

Definities

In deze toelatingscriteria wordt onder onderstaande begrippen het volgende begrepen:

 • Arbeidsmigrant: een werknemer die naar een ander land verhuist om daar (tijdelijk) werk te verrichten.

 • Arbeidsovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

 • ECO: het Europees Coördinatie Bureau (ECO). ECO is opgericht binnen het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie en is belast met het beheren en coördineren van het gehele EURES-netwerk op Europees niveau.

 • EURES: EURopean Employment Services (EURES), genoemd in verordening 589/2016, is een Europees netwerk ter bevordering van het recht van vrij verkeer van werknemers onder eerlijke condities. Deelnemende landen zijn de 28 lidstaten van de Europese Unie, plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland en Zwitserland. EURES is opgezet door de Europese Commissie en de lidstaten als een menselijk netwerk (zie: EURES-netwerk) en een technisch netwerk (zie: EURES-portaal).

 • EURES-lid: een organisatie die de gehele Europese dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden biedt, zoals omschreven in de verordening 589/2016. Het gaat om het aanbieden van cv’s (1) en vacatures (2) en om ondersteunende dienstverlening (3) zoals maatwerkadvies. Een lid is onderdeel van het nationale en Europese netwerk.

 • EURES-netwerk: Een Europees netwerk gericht op het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de Europese arbeidsmarkten.

 • EURES-partner: een organisatie die een deel van de EURES-dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden uitvoert. Het gaat om ten minste één van de drie hoofddiensten.

 • EURES-portaal: een online platform voor werkzoekenden en werkgevers met als doel het bijeenbrengen van vraag en aanbod en het bieden van informatie over diverse mobiliteitsprogramma’s over wonen en weken in een ander aan EURES deelnemend land.

 • Huisvesting: het bieden van onderdak.

 • IOC: de Interoperability Contact Persoon (IOC) is de persoon die alle vragen, verzoeken en communicatie ontvangt met betrekking tot de uitvoering van de voorzieningen met betrekking tot de IT diensten onder verordening (EU) 2016/589 en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit (EU 2017/1257. Deze contactpersoon is aangewezen door het Ministerie van SZW en in dienst van het UWV.

 • IT-Platform: Hiermee wordt een online omgeving bedoeld, waarop cv’s van werkzoekenden en vacatures van EURES-leden en EURES-partners gepubliceerd en gematcht kunnen worden.

 • NCO: het Nationaal Coördinatie bureau (NCO) zoals beschreven in verordening 589/16.

 • Organisatie: een bedrijf, juridische eenheid of ander instituut die zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt.

 • Uitzendbureau: een organisatie die werknemers ter beschikking stelt en uitzendt naar opdrachtgevers.

 • UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • Vakbonden, vakverenigingen, werknemersverenigingen of vakorganisaties: organisaties die de individuele en collectieve belangen behartigen van (aangesloten) werknemers.

 • Werkgever: een organisatie die één of meer werknemers in dienst heeft.

 • Werkland: het grondgebied van de lidstaat / land waar de werknemer de werkzaamheden verricht

 • Werknemer: iemand die op basis van een arbeidsovereenkomst werkt voor een werkgever.

 • Werkzoekende: persoon die werk zoekt en beschikbaar is voor werk.

 • Woonland: het grondgebied van de lidstaat / land waarin de werkzoekende of werkende woont.

1. Uitsluiting lidmaatschap

2. Verplichting inschrijving Kamer van Koophandel (KvK)

3. Aansprakelijkheid voor schade

4. Financiële geschiktheid

5. Ervaring

6. Algemene voorwaarden voor deelname aan het netwerk, die betrekking hebben op onder meer transparantie, gelijkheid en non-discriminatie

7. Personele voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het EURES netwerk als EURES lid of EURESpartner

8. Communicatievoorwaarden

9. Voorwaarden die betrekking hebben op kwaliteit van de dienstverlening en aansluiting op het netwerk

10. Voorwaarden betreft ondersteunende diensten

11. Technische voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het EURES netwerk als EURES lid of als partner

12. Voorwaarden die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens

13. Slotbepaling

14. Overgangsbepaling

15. Citeertitel

Bijlage 1