Home

Wet register onderwijsdeelnemers

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet register onderwijsdeelnemers

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers doorzichtiger en toegankelijker te maken en ook overigens te moderniseren, en deze daartoe te bundelen in een nieuwe Wet register onderwijsdeelnemers, onder wijziging van diverse onderwijswetten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

Artikel 2. Reikwijdte

1.

Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tenzij anders is bepaald.

2.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt telkens gelezen voor:

  • college van burgemeester en wethouders: bestuurscollege;

  • gemeente: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  • gemeentelijk: eilandelijk.

Artikel 3. Aard bepalingen

Hoofdstuk 2. Het register onderwijsdeelnemers

§ 2.1. Algemene bepalingen

Artikel 4. Register onderwijsdeelnemers

Artikel 5. Doel

Artikel 6. Verwerkingsverantwoordelijke

Artikel 7. Autorisatie

§ 2.2. Gegevens onderwijsdeelnemers

Artikel 8. Gegevens per onderwijsdeelnemer

Artikel 9. Identificerende gegevens

Artikel 10. Basisgegevens, vrijstellingsgegevens, verzuimgegevens en diplomagegevens

Artikel 11. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

§ 2.3. Levering, opneming en verstrekking van gegevens; bewaartermijn

Artikel 12. Levering

Artikel 13. Opneming

Artikel 14. Opneming basisgegevens

Artikel 15. Verstrekking aan minister van basisgegevens

Artikel 16. Verstrekking aan minister van vrijstellingsgegevens

Artikel 17. Verstrekking aan minister van verzuimgegevens

Artikel 18. Verstrekking aan minister van diplomagegevens

Artikel 19. Verstrekking aan inspectie

Artikel 20. Verstrekking aan hoofd en bestuur

Artikel 21. Verstrekking aan college van burgemeester en wethouders

Artikel 22. Verstrekking aan CBS

Artikel 23. Verstrekking aan instellingen voor hoger onderwijs en aangewezen organisaties

Artikel 24. Verstrekking aan bestuursorganen

Artikel 24a. Verstrekking aan pensioenuitvoerders

Artikel 24b. Verstrekking aan overheidsinstellingen in België

Artikel 25. Voorhangprocedure

Artikel 26. Nadere specificatie te verstrekken gegevens

Artikel 27. Vreemdelingenwet 2000

Artikel 28. Elektronisch gegevensverkeer

Artikel 29. Kosten verstrekking

Artikel 30. Bewaartermijn

§ 2.4. Bijzondere bepalingen over diplomagegevens

Artikel 31. Verstrekking elektronisch document met diplomagegevens

Artikel 32. Correctie op verzoek

Artikel 33. Informatie over verstrekking

Hoofdstuk 3. Wijzigings- en samenloopbepalingen

Artikel 34. Wijziging WOT

Artikel 35. Wijziging LPW

Artikel 36. Wijziging Leerplichtwet BES [Nog niet in werking]

Artikel 37. Wijziging WPO

Artikel 38. Wijziging WEC

Artikel 39. Wijziging WVO

Artikel 40. Wijziging WEB

Artikel 41. Wijziging WHW

Artikel 42. Wijziging WPO BES [Nog niet in werking]

Artikel 43. Wijziging WVO BES [Nog niet in werking]

Artikel 44. Wijziging WEB BES [Nog niet in werking]

Artikel 45. Wijziging Les- en cursusgeldwet

Artikel 46. Wijziging Wet studiefinanciering 2000

Artikel 47. Wijziging Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Artikel 48. Wijziging Wet inburgering

Artikel 49. Wijziging Wet publieke gezondheid

Artikel 50. Wijziging Wet van 29 september 2011 tot wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering (Stb. 2011,  497)

Artikel 51. Samenloop met het wetsvoorstel van de leden Jadnanansing en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht (Kamerstukken II 2013/14, 33 925, nr. 2)

Artikel 52. Samenloop met het wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 2)

Hoofdstuk 4. Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 53. Sanctie

Artikel 54. Evaluatie

Artikel 55. Overgangsrecht

Artikel 56. Inwerkingtreding

Artikel 57. Citeertitel