Home

Regeling aanvraag veiligheidscertificaat en eisen veiligheidsbeheersysteem hoofdspoorwegen

Geldig van 1 juli 2016 tot 16 juni 2019
Geldig van 1 juli 2016 tot 16 juni 2019

Regeling aanvraag veiligheidscertificaat en eisen veiligheidsbeheersysteem hoofdspoorwegen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2016 tot 16-06-2019]
[Regeling ingetrokken per 16-06-2019]

Aanhef

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • besluit: Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

  • verordening 1158/2010/EU: Verordening (EU) nr. 1158/2010/EU van de Commissie van 9 december 2010 betreffende een gemeenschappelijke veiligheidsmethode ter beoordeling van de conformiteit met de vereisten voor de verkrijging van veiligheidscertificaten voor spoorwegen (PbEU 2010, L 326).

Artikel 2. Aanvraag veiligheidscertificaat

1.

Onverminderd Verordening (EG) nr. 653/2007 van de Commissie van 13 juni 2007 betreffende het gebruik van een gemeenschappelijk Europees formaat voor veiligheidscertificaten en aanvraagdocumenten overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de geldigheid van overeenkomstig Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad afgegeven veiligheidscertificaten (PbEU 2007, L 153) bevat een aanvraag voor een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet ten minste de volgende gegevens en bescheiden:

  1. een overzicht van algemene bedrijfsgegevens;

  2. een kopie van de bedrijfsvergunning, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet, dan wel van de aanvraag daarvan;

  3. een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten waarvoor een veiligheidscertificaat wordt aangevraagd;

  4. de gewenste datum van ingang van het veiligheidscertificaat en, voor startende ondernemers een globale planning waaruit blijkt dat tijdig gevolg geven aan de voorwaarden realiseerbaar is;

  5. de documentatie, beschreven in bijlage IV bij richtlijn 2004/49/EG, en

  6. een uiteenzetting van de wijze waarop voorzien is in deskundigheid op het gebied van operationeel management en spoorwegveiligheid of een kopie van de certificering, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 2004/49/EG door een daartoe bevoegde instantie in een andere lidstaat van de Europese Unie.

2.

Een wijziging van bijlage IV bij richtlijn 2004/49/EG gaat voor de toepassing van het eerste lid gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 3. Eisen veiligheidsbeheersysteem

Een adequaat veiligheidsbeheersysteem als bedoeld in artikel 16a, eerste lid, van het besluit, voldoet aan de eisen, opgenomen in bijlage II bij verordening 1158/2010/EU.

Artikel 4. Eisen veiligheidsbeheersysteem in geval van vrijstelling

Artikel 5. Maatregelen

Artikel 6. Intrekking Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen

Artikel 7. Inwerkingtreding

Artikel 8. Citeertitel