Home

Spoorwegwet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Spoorwegwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gelet op richtlijnen 91/440/EEG, 95/18/EG, 96/48/EG, 2001/12/EG, 2001/13/EG, 2001/14/EG en 2001/16/EG en mede gelet op het belang van de bescherming van het milieu noodzakelijk is wettelijke bepalingen vast te stellen inzake de aanleg, het beheer en het gebruik van spoorwegen en dat het ter bevordering van een maatschappelijk gewenste benutting van spoorwegen wenselijk is, de verantwoordelijkheid van de overheid voor de aanleg van spoorweginfrastructuur vast te leggen, de verantwoordelijkheid voor vervoer en spoorweginfrastructuur te scheiden en de publieke belangen die gemoeid zijn met het beheer van spoorweginfrastructuur te verzekeren door de invoering van een concessiestelsel voor het beheer, het gebruik van spoorwegen te bevorderen door het stellen van transparante en niet-discriminerende voorschriften en dat het voorts wenselijk is de wetgeving inzake de spoorwegen overigens te moderniseren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aangemelde instantie: conformiteitsbeoordelingsinstantie die overeenkomstig artikel 37 van de interoperabiliteitsrichtlijn bij de Europese Commissie en de lidstaten is aangemeld;

 • aangewezen instantie: conformiteitsbeoordelingsinstantie die op grond van artikel 26v, eerste lid, door Onze Minister is aangewezen;

 • Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 • beheer: uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 16, eerste lid;

 • beheerder: houder van een concessie als bedoeld in artikel 16, eerste lid;

 • beoordelingsinstantie: beoordelingsinstantie als bedoeld in artikel 3, onderdeel 14, van uitvoeringsverordening (EU) 402/2013;

 • bevoegdheidsbewijs: bevoegdheidsbewijs als bedoeld in artikel 3, onderdeel j, van richtlijn 2007/59/EG;

 • bijzondere spoorweg: spoorweg die niet is aangewezen als lokale spoorweg op grond van artikel 2, tweede lid, van de Wet lokaal spoor, en niet als hoofdspoorweg op grond van artikel 2 van deze wet;

 • capaciteit: capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur;

 • conformiteitsbeoordelingsinstantie: conformiteitsbeoordelingsinstantie als bedoeld in artikel 2, onderdeel 42, van de interoperabiliteitsrichtlijn;

 • dienstvoorziening: dienstvoorziening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 11, van richtlijn 2012/34/EU;

 • ECM-certificaat: ECM-certificaat als bedoeld in artikel 14 van de spoorwegveiligheidsrichtlijn;

 • essentiële eisen: essentiële eisen als bedoeld in artikel 2, onderdeel 9, van de interoperabiliteitsrichtlijn;

 • essentiële functies: essentiële functies als bedoeld in artikel 3, onderdeel 2 septies, van richtlijn 2012/34/EU;

 • Europees Spoorwegbureau: het Spoorwegbureau van de Europese Unie, bedoeld in de spoorwegbureauverordening;

 • exploitant van een dienstvoorziening: exploitant van een dienstvoorziening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van richtlijn 2012/34/EU;

 • exploitatiegebied: exploitatiegebied als bedoeld in artikel 3, onderdeel 33, van de spoorwegveiligheidsrichtlijn;

 • gebruiksgebied: gebruiksgebied van een voertuig als bedoeld in artikel 2, onderdeel 32, van de interoperabiliteitsrichtlijn;

 • gebruik van een hoofdspoorweg: het met een spoorvoertuig rijden over of stilstaan op een hoofdspoorweg;

 • geharmoniseerde norm: geharmoniseerde norm als bedoeld in artikel 2, onderdeel 24, van de interoperabiliteitsrichtlijn;

 • gerechtigde: gerechtigde als bedoeld in artikel 57;

 • hoofdspoorweg: op grond van artikel 2 als hoofdspoorweg aangewezen spoorweg;

 • hoofdspoorweginfrastructuur: spoorweginfrastructuur, waarbij de spoorwegen als hoofdspoorwegen zijn aangewezen;

 • houder van het spoorvoertuig: de persoon of entiteit die eigenaar is van een spoorvoertuig of het recht heeft het te gebruiken, het exploiteert als vervoermiddel en als houder in het register, bedoeld in artikel 26aa, eerste lid, is ingeschreven;

 • in de handel brengen: in de handel brengen als bedoeld in artikel 2, onderdeel 35, van de interoperabiliteitsrichtlijn;

 • internationale passagiersvervoerdienst: internationale passagiersvervoerdienst als bedoeld in artikel 3, onderdeel 5, van richtlijn 2012/34/EU;

 • interoperabiliteitsonderdeel: interoperabiliteitsonderdeel als bedoeld in artikel 2, onderdeel 7, van de interoperabiliteitsrichtlijn;

 • kaderovereenkomst: kaderovereenkomst als bedoeld in artikel 42 van richtlijn 2012/34/EU;

 • lidstaat: lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

 • machinistenvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 4 van richtlijn 2007/59/EG;

 • minimumtoegangspakket: het minimumtoegangspakket, bedoeld in bijlage II, punt 1, bij richtlijn 2012/34/EU;

 • netverklaring: netverklaring als bedoeld in artikel 27 van richtlijn 2012/34/EU;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • raad van bestuur: raad van bestuur als bedoeld in artikel 3, onderdeel 33, van richtlijn 2012/34/EU;

 • raad van commissarissen: raad van toezicht als bedoeld in artikel 3, onderdeel 34, van richtlijn 2012/34/EU;

 • rechthebbende: eigenaar, bezitter of degene die een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik, huur of pacht heeft;

 • spoorvoertuig: voertuig, bestemd voor het verkeer over spoorwegen;

 • spoorweg: weg bestemd voor verkeer over spoorstaven of geleiderails;

 • spoorweginfrastructuur: spoorwegen en de daarvan deel uitmakende elementen van spoorweginfrastructuur als bedoeld in bijlage I bij richtlijn 2012/34/EU;

 • spoorwegonderneming: spoorwegonderneming als bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, van richtlijn 2012/34/EU, alsmede iedere andere onderneming die gebruik maakt of beoogt te maken van de spoorweg en daarvoor de beschikking heeft over tractie;

 • subsysteem: subsysteem dat overeen komt met een gebied van structurele aard als bedoeld in bijlage II van de interoperabiliteitsrichtlijn;

 • toegangsovereenkomst: toegangsovereenkomst als bedoeld in artikel 59;

 • TSI: technische specificatie inzake interoperabiliteit als bedoeld in artikel 2, onderdeel 11, van de interoperabiliteitsrichtlijn;

 • veiligheidsfunctie: functie van bestuurder van een spoorvoertuig of een andere, bij algemene maatregel van bestuur omschreven, functie binnen het spoorwegverkeerssysteem die van aanmerkelijke invloed is op de veiligheid van het spoorverkeer;

 • verbetering: verbetering als bedoeld in artikel 2, onderdeel 14, van de interoperabiliteitsrichtlijn;

 • vernieuwing: vernieuwing als bedoeld in artikel 2, onderdeel 15, van de interoperabiliteitsrichtlijn;

 • voertuigvergunning: vergunning om een voertuig in de handel te brengen als bedoeld in artikel 21 van de interoperabiliteitsrichtlijn.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt voorts verstaan onder:

 • richtlijn 2007/59/EG: richtlijn nr. 2007/59/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen (PbEU L 315/51);

 • richtlijn 2012/34/EU: richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32);

 • spoorwegbureauverordening: verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016, L 138);

 • interoperabiliteitsrichtlijn: richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138);

 • spoorwegveiligheidsrichtlijn: richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138);

 • uitvoeringsverordening (EU) 402/2013: uitvoeringsverordening (EU) 402/2013 van de Commissie van 30 april 2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling en tot intrekking van Verordening (EG) 352/2009 (PbEU 2013, L 121).

Artikel 2

1.

Deze wet is van toepassing op de als zodanig bij koninklijk besluit aangewezen hoofdspoorwegen en op bijzondere spoorwegen.

2.

Een spoorweg wordt als hoofdspoorweg aangewezen, indien:

 1. de spoorweg uitsluitend of overwegend bestemd is voor het verrichten van openbaar personenvervoer of goederenvervoer ten behoeve van internationale, nationale of regionale verbindingen en

 2. de Staat rechthebbende is ten aanzien van de spoorweg dan wel een beheerder een recht van gebruik, huur of pacht heeft.

3.

[Dit lid is nog niet in werking getreden.]

4.

Een besluit op grond van het eerste lid of derde lid wordt in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Hoofdstuk 2. Hoofdspoorweginfrastructuur

§ 1. Algemeen

Artikel 5

§ 2. De eigenschappen van hoofdspoorweginfrastructuur

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 25-07-2012]

§ 3. [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 8 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 9 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 10 [Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 11 [Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 12 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 13 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 14 [Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 15 [Vervallen per 01-04-2012]

§ 4. Beheer van hoofdspoorweginfrastructuur

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 16b

Artikel 16c

Artikel 16d

Artikel 16e

Artikel 16f

Artikel 16g

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 17b

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 20 [Vervallen per 01-10-2016]

Artikel 21 [Vervallen per 01-10-2016]

Artikel 22

Artikel 23 [Vervallen per 01-10-2016]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 5. Bepalingen inzake stations en laad- en losplaatsen

Artikel 26

Hoofdstuk 2a. Interoperabiliteit van het hoofdspoorwegsysteem

§ 1. Interoperabiliteitsonderdelen

Artikel 26a

Artikel 26b

§ 2. Subsystemen

Artikel 26c

Artikel 26ca

Artikel 26d

Artikel 26e

§ 3. Ontheffing van toepassen TSI’s of nationale voorschriften

Artikel 26f

Artikel 26g

§ 4. Vergunning voor het in dienst stellen van subsystemen die deel uitmaken van hoofdspoorweginfrastructuur

Artikel 26h

Artikel 26i

Artikel 26j

§ 5. Voertuigvergunning

Artikel 26k

Artikel 26l

Artikel 26m

Artikel 26n

Artikel 26o

§ 6. Gebruik van een spoorvoertuig op de hoofdspoorweginfrastructuur

Artikel 26p

Artikel 26q

Artikel 26r

Artikel 26s

Artikel 26t

§ 7. Conformiteitsbeoordelingsinstanties

Artikel 26u

Artikel 26v

Artikel 26w

Artikel 26x

Artikel 26y

Artikel 26z

§ 8. Registers

Artikel 26aa

Artikel 26bb

Artikel 26cc

§ 9. Termijnen

Artikel 26dd

Hoofdstuk 3. Het spoorwegbedrijf

§ 1. Algemeen

Artikel 27

Artikel 27a

§ 2. De bedrijfsvergunning voor spoorwegondernemingen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

§ 3. Het veiligheidscertificaat

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a

Artikel 34

Artikel 35

§ 4. Onderhoud van spoorvoertuigen

Artikel 36

Artikel 37 [Vervallen per 30-06-2021]

Artikel 38

Artikel 39 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 40 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 41 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 42 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 43 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 44 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 45 [Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 46 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 47 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 48 [Vervallen per 16-06-2019]

§ 5. Personeel

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 51a

Artikel 51b

Artikel 51c

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 54a

§ 6. De verzekeringsplicht

Artikel 55

Hoofdstuk 4. Het gebruik van hoofdspoorweginfrastructuur

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 56

Artikel 57

§ 2. Netverklaring

Artikel 58

§ 3. Toegangsovereenkomst

Artikel 59

§ 4. Kaderovereenkomst

Artikel 60

§ 5. Algemene regels over de verdeling van capaciteit

Artikel 61

§ 6. Vergoeding voor het aan spoorwegondernemingen aangeboden minimumtoegangspakket alsmede aanvullende heffingen, bijtellingen, kortingen en aftrek

Artikel 62

Artikel 63

§ 7. Nadere bepalingen inzake het gebruik van hoofdspoorwegen

Artikel 64

Artikel 65

§ 8. Onderzoek van ongevallen, incidenten en onregelmatigheden op hoofdspoorwegen

Artikel 66

Hoofdstuk 5. Dienstvoorzieningen en diensten

§ 1. Algemeen. Toegang tot dienstvoorzieningen en levering diensten

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 68a

§ 2. Bijzondere verplichtingen

Artikel 68b

Artikel 68c

Hoofdstuk 6. Toezicht, handhaving en overige bepalingen

§ 1. Toezicht

Artikel 69

§ 2. De Autoriteit Consument en Markt

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 71a

Artikel 72

Artikel 72a

Artikel 73 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 74

§ 2a. Vrijstelling, ontheffing of vergunning

Artikel 74a

§ 3. Bestuursrechtelijke handhaving

Artikel 75 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 79 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 80

§ 3a. Toezicht en handhaving Europese regelgeving

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 84 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 85 [Vervallen per 01-07-2009]

§ 4. Strafrechtelijke handhaving

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

§ 5. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 90 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 6. Heffingen

Artikel 91

§ 7. Toepasselijkheid nieuwe Europese regelgeving

Artikel 92

§ 8. [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 93 [Vervallen per 16-06-2019]

§ 9. Bepalingen inzake bijzondere spoorwegen

Artikel 94

Artikel 95

§ 10. Informatieplicht

Artikel 96

Artikel 96a

§ 11. De verwerking van persoonsgegevens

Artikel 97

Hoofdstuk 7. [Vervallen per 16-03-2005]

Artikel 98 [Vervallen per 16-03-2005]

Artikel 99 [Vervallen per 16-03-2005]

Artikel 100 [Vervallen per 16-03-2005]

Artikel 101 [Vervallen per 16-03-2005]

Artikel 102 [Vervallen per 16-03-2005]

Hoofdstuk 8. Aanpassing en intrekking van andere wetten

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen gedelegeerde regelgeving

Artikel 116 [Vervallen per 01-12-2015]

§ 2. Overige overgangsbepalingen

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 122a

Artikel 123

Artikel 123a

Artikel 123a*

Artikel 123b

Artikel 123c

Artikel 123d

Artikel 123e

Artikel 123f

Artikel 123g

Artikel 124

Artikel 125

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128