Home

Besluit bedrijfsvergunning en enkele vrijstellingen veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen

Geldig vanaf 16 juni 2019
Geldig vanaf 16 juni 2019

Besluit bedrijfsvergunning en enkele vrijstellingen veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-06-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 september 2003, nr. HDJZ/S&W/2003-1879, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 95/18/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (PbEG L 143), artikel 32 van richtlijn nr. 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2001 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (PbEG L 75) en de artikelen 28, tweede lid, 31, 35 en 55, tweede lid, van de Spoorwegwet;

De Raad van State gehoord (advies van 19 december 2003, nr. W09.03.0391/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 november 2004, nr. HDJZ/S&W/2004-2883, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

wet: Spoorwegwet.

Hoofdstuk 2. Bedrijfsvergunning

§ 1. Algemeen

Artikel 2

§ 2. Goede naam

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Financiële draagkracht

Artikel 5

§ 4. Beroepsbekwaamheid

Artikel 6

§ 5. Verzekeringsplicht

Artikel 7

§ 6. Beperkte bedrijfsvergunning

Artikel 8

§ 7. Aanvraag

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

§ 8. Melding van wijzigingen

Artikel 12

§ 9. Periodieke toetsing van de vereisten van goede naam, beroepsbekwaamheid en van de verzekeringsplicht

Artikel 13

§ 10. Overig

Artikel 14

Hoofdstuk 3. Enkele vrijstellingen verplichting veiligheidscertificaat

Artikel 15 [Vervallen per 16-05-2007]

Artikel 16 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 16a [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 16b

Artikel 16c [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 16d [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 17 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 17a [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 18 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 19 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 19a [Vervallen per 16-06-2019]

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 20 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 20a [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 21

Artikel 22