Home

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 februari 2013, nr. IVV/2013/10006,

Gelet op de artikelen 15, tweede lid, van de Ziektewet, 17a, derde lid, en 45, tweede lid, van de Werkloosheidswet, 13, derde lid, en 58, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en 14, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 april 2013, nr W12.12.0048/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 mei 2013, nr. 2013-000055455;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

1.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. aangiftetijdvak: het tijdvak van vier weken dan wel één maand waarop de aangifte waarop de ingehouden loonbelasting wordt afgedragen, betrekking heeft danwel, indien de werkgever over een afwijkend tijdvak aangifte doet, het tijdvak waarover loon is betaald van één maand of vier weken of herleid tot één maand of vier weken;

 2. arbeidsongeschikt(heid): arbeidsongeschikt(heid) als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de WAO of volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de Wet WIA;

 3. arbeidsurenverlies: het arbeidsurenverlies, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de WW;

 4. arbeidsvoorwaardenbedrag: het aan de werknemer toegekende en in geld uitgedrukte toekomstige loonbestanddeel, niet zijnde een afzonderlijke opbouw van vakantiebijslag, dat is opgebouwd ingevolge afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover dit toekomstige loonbestanddeel kan leiden tot loon als bedoeld in artikel 16 van de Wfsv;

 5. bedrag dat als loon is uitbetaald ten laste van een arbeidsvoorwaardenbedrag: het door de werkgever als loon in de zin van artikel 16 van de Wfsv uitbetaalde bedrag ten laste van een arbeidsvoorwaardenbedrag voor zover dit loon belastbaar is op grond van de Wet op de loonbelasting 1964;

 6. gebroken aangiftetijdvak: een aangiftetijdvak dat deels binnen en deels buiten de referteperiode, bedoeld in de artikelen 2, 12b en 13, valt;

 7. het UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 8. minimumjeugdloonpercentage: een percentage als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de WML;

 9. minimumloon: het minimumloon per maand, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de WML, gedeeld door 21,75;

 10. uitkering: een uitkering op grond van de ZW, de WW, de Wet WIA, de WAO of de Wazo, met uitzondering van een uitkering op grond van de artikelen 4:2b en 6:3 van de Wazo;

 11. reguliere WW-uitkering: een uitkering op grond van de WW, niet zijnde een uitkering op grond van artikel 18 of op grond van hoofdstuk IV van die wet;

 12. verlof: een tussen de werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen tijdvak, waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht, met uitzondering van verlof als bedoeld in de artikelen 3:1 en 3:2 van de Wazo;

 13. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 14. WAO-dagloon: het dagloon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de WAO;

 15. WAO-vervolgdagloon: het vervolgdagloon, bedoeld in artikel 21b van de WAO;

 16. Wazo: Wet arbeid en zorg;

 17. Wazo-dagloon: het dagloon, bedoeld in 3:13, tweede lid, 4:2b, vierde lid, en 6:3, vierde lid, van de Wazo;

 18. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

 19. WIA-dagloon: het dagloon, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet WIA;

 20. Wfsv: Wet financiering sociale verzekeringen;

 21. WML: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

 22. WW: Werkloosheidswet;

 23. WW-dagloon: het dagloon, bedoeld in artikel 1b, eerste lid, van de WW;

 24. ziek/ziekte: ongeschikt(heid) tot het verrichten van zijn of haar arbeid als bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid, van de ZW;

 25. ZW: Ziektewet;

 26. ZW-dagloon: het dagloon, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de ZW.

2.

Voor de toepassing van dit besluit is maandag de eerste dag van de kalenderweek en zijn de eerste vijf dagen van de kalenderweek dagloondagen.

Hoofdstuk 2. Bepalingen voor vaststelling WW-dagloon

Artikel 2. Referteperiode voor WW

Artikel 3. Loonbegrip voor WW

Artikel 4. Algemene bepalingen over het loon voor WW

Artikel 5. WW-dagloon

Artikel 6. Loon in geval van verlof, ziekte of werkstaking tijdens een dienstbetrekking

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 8. WW-dagloon van gewezen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer

Artikel 9. WW-dagloon bij niet toekennen of intrekken van invaliditeitsuitkering eu-lidstaat

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 12. Algemene dagloongarantie WW

Hoofdstuk 2a. Bepalingen voor vaststelling ZW- en Wazo-dagloon

Artikel 12a. Werknemer

Artikel 12b. Referteperiode voor ZW en Wazo

Artikel 12c. Loonbegrip voor ZW en Wazo

Artikel 12d. Algemene bepalingen over het loon voor ZW en Wazo

Artikel 12e. ZW- en Wazo-dagloon

Artikel 12f. Loon in geval van ziekte, verlof of werkstaking tijdens een dienstbetrekking

Artikel 12g. ZW-dagloon na eerder recht op uitkering

Artikel 12h. Wazo-dagloon in geval van een voorafgaande reguliere WW, ZW of WIA uitkering

Hoofdstuk 3. Bepalingen voor vaststelling WIA- en WAO-dagloon

Artikel 13. Referteperiode voor Wet WIA en WAO

Artikel 14. Loonbegrip voor Wet WIA en WAO

Artikel 15. Algemene bepalingen over het loon voor Wet WIA en WAO

Artikel 16. WIA- en WAO-dagloon

Artikel 17. Loon in geval van ziekte, verlof of werkstaking tijdens een dienstbetrekking

Artikel 18. Dagloon starter en herintreder

Artikel 19. WIA-dagloongarantie voor oudere arbeidsongeschikten

Artikel 20. WIA-dagloon bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering

Artikel 21. WIA-dagloon bij later ontstaan van recht dan einde wachttijd

Hoofdstuk 3a. Overgangsbepalingen voor de vaststelling van het dagloon

Artikel 22. Toepassingsbereik

Artikel 22a. Algemene bepalingen

Artikel 22b. Dagloon artikel 22, eerste lid, onderdelen a tot en met d

Artikel 22c. Vervallen hoofdstuk 3a

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 23. Aanpassing dagloon in verband met herziening minimumloon

Artikel 24. Verhoging dagloon en herziening dagloon voor een werknemer jonger dan 21 jaar bij aanvang van de referteperiode en bij aanvang uitkering

Artikel 25. Maximering van het dagloon bij samenloop van uitkeringen

Artikel 26. Intrekken Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen

Artikel 27. Overgangsbepaling

Artikel 27a. Overgangsbepaling in verband met het Besluit van 24 oktober 2016 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met starters, stakingsdagen en 104 weken wachttijd Wet WIA (Stb. 2016, 390) en het Besluit van 4 december 2017 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers (Stb. 2017, 475)

Artikel 27b. Overgangsbepaling in verband met het beperken van het toepassingsbereik van het met het Besluit van 20 juni 2018 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met een andere berekeningswijze van het WW-dagloon in het geval van een lager dagloon door ziekte in de referteperiode en enkele andere wijzigingen (Stb. 193) gewijzigde artikel 5, eerste lid

Artikel 27c. Overgangsbepaling in verband met het beperken van het toepassingsbereik van wijzigingen in verband met ziekte in de referteperiode van het WW-dagloon

Artikel 27d. Overgangsbepaling in verband met het beperken van het toepassingsbereik van wijzigingen in verband met ziekte in de referteperiode van het ZW-dagloon

Artikel 27e. Overgangsbepaling in verband met het beperken van het toepassingsbereik van de wijzigingen vanwege het arbeidsvoorwaardenbedrag

Artikel 27f. Overgangsrecht invoering inkomstenverhouding [Nog niet in werking]

Artikel 28. Grondslag

Artikel 29 [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 30. Inwerkingtreding

Artikel 31. Citeertitel