Home

Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Artikel 1

1.

Het hoofd van de RCN-unit SZW, welke is gevestigd te Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede zijn plaatsvervanger en de ambtenaren die aldaar werkzaam zijn en die Inspecteur SZW of ambtenaar van de Nederlandse Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn, worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving en de uitoefening van de in dit kader geregelde bevoegdheden van het bepaalde bij of krachtens:

 1. de Wet arbeid vreemdelingen BES;

 2. de Arbeidsveiligheidswet BES;

 3. de Stuwadoorswet 1946 BES;

 4. de Cessantiawet BES;

 5. de Wet algemene ouderdomsverzekering BES;

 6. de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES;

 7. de Wet ziekteverzekering BES;

 8. de Wet ongevallenverzekering BES;

 9. de Arbeidswet 2000 BES;

 10. de Vakantiewet 1949 BES;

 11. de Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES;

 12. de Wet minimumlonen BES;

 13. het Besluit onderstand BES;

 14. de Wet kinderbijslagvoorziening BES.

2.

Naast de in het eerste lid genoemde ambtenaren worden tevens de ambtenaren van de Nederlandse Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving en de uitoefening van de in dit kader geregelde bevoegdheden van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsveiligheidswet BES.

3.

Naast de in het eerste en tweede lid genoemde ambtenaren worden tevens de ambtenaren die bij de RCN-unit SZW werkzaam zijn als medewerker of coördinator onderstand, aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving en de uitoefening van de in dit kader geregelde bevoegdheden van het bepaalde bij of krachtens het Besluit onderstand BES.

Artikel 2

Bij de uitoefening van hun taak dragen de toezichthoudende ambtenaren een legitimatiebewijs bij zich. Desgevraagd tonen zij hun legitimatiebewijs aanstonds. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthoudende ambtenaar en vermeldt in ieder geval diens naam en hoedanigheid.

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 4