Home

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

Geldig van 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014
Geldig van 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2014 tot 01-08-2014]

Hoofdstuk 1. Algemeen

Titel 1. Definities, aard bepalingen

Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

beroepsbegeleidende leerweg: de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onder b;

beroepsonderwijs: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid;

beroepsopleidende leerweg: de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onder a;

beroepsopleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid;

beroepspraktijkvorming: het onderricht in de praktijk van het beroep, bedoeld in artikel 7.2.7, eerste lid;

bevoegd gezag:

  1. wat een openbare instelling betreft: het bestuurscollege, voor zover de eilandsraad niet anders bepaalt, en, indien de eilandsraad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen, dan wel het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  2. wat een bijzondere instelling betreft: de natuurlijke persoon of het bestuur;

  3. wat een exameninstelling als bedoeld in artikel 1.6.1 betreft: het bestuur van de rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat;

bijzondere instelling: een instelling in stand gehouden door een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon;

Centraal register: het Centraal register beroepsopleidingen BES, bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid;

deelnemer: een deelnemer als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste lid, eerste volzin;

deeltijdse beroepsopleiding: een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.6, vijfde lid;

deskundige: een deskundige als bedoeld in artikel 121, zesde lid, van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek BES;

educatie: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid;

eindtermen: de eindtermen, bedoeld in artikel 7.3.2;

exameninstelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.6.1;

examinering: het nemen van beslissingen over inhoud en niveau van examens van een beroepsopleiding in relatie tot de eindtermen, procedures en voorwaarden waaronder examens worden afgenomen, alsmede het vaststellen van de uitslag van examens;

expertisecentrum onderwijszorg: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid;

inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht;

instelling: een organisatorische eenheid die opleidingen educatie of opleidingen beroepsonderwijs verzorgt;

kwalificatie: de kwalificatie, bedoeld in artikel 7.1.3;

kwalificatiedossier: een document waarin een of meer kwalificaties zijn beschreven;

leerlingen: leerlingen als bedoeld in de WPO BES en WVO BES;

leerweg: een leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid;

onderwijs: educatie en beroepsonderwijs;

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

openbare instelling: een instelling in stand gehouden door een openbaar lichaam;

opleiding educatie: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid;

opleidingsdomein BES: een samenhangend geheel van kwalificaties die zijn gericht op en van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken;

persoonsgebonden nummer BES: het administratienummer van de deelnemer, dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 8.1.3, vierde lid;

raad: Raad onderwijs arbeidsmarkt als bedoeld in artikel 1.5.1, eerste lid;

studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daarop volgend jaar;

voltijdse beroepsopleiding: een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.6, derde lid;

volwassene: een in Nederland woonachtige van 18 jaren of ouder.

Artikel 1.1.2. Aard bepalingen beroepsonderwijs

1.

De bepalingen vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 2.5.1, 2.5.2, 4.1.3, 4.2.1 tot en met 4.2.5, 6.1.1, hoofdstuk 7, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, tweede lid, 8.1.5 eerste tot en met derde lid, 8.1.6 tot en met 8.2.1, 8.4.1 en 8.4.2 zijn regels voor openbare instellingen voor beroepsonderwijs.

2.

De bepalingen vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1.3.2, 1.3.5, 2.5.1, 2.5.2, 4.1.3, 4.2.1 tot en met 4.2.5, 6.1.1, hoofdstuk 7, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, eerste lid, 8.1.5 tot en met 8.2.1, 8.4.1 en 8.4.2 zijn voorwaarden voor bekostiging van beroepsopleidingen aan bijzondere instellingen.

Titel 2. Doelstellingen onderwijs

Artikel 1.2.1. Doelstellingen onderwijs

Titel 3. Instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

§ 1. Taken instellingen

Artikel 1.3.1. Taken instellingen

§ 2. Kwaliteitszorg

Artikel 1.3.2. Kwaliteitszorg
Artikel 1.3.2a. Kwaliteit onderwijspersoneel

§ 3. Overige voorschriften

Artikel 1.3.3. Karakter openbaar onderwijs
Artikel 1.3.4. Instandhouding instelling
Artikel 1.3.5. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

Titel 4. Erkenning beroepsopleidingen en opleidingen educatie

Artikel 1.4.1. Erkenning beroepsopleidingen

Artikel 1.4.2. Erkenning opleidingen educatie

Titel 5. Raad onderwijs arbeidsmarkt

Artikel 1.5.1. Raad onderwijs arbeidsmarkt

Artikel 1.5.2. Taken Raad onderwijs arbeidsmarkt

Titel 6. De exameninstellingen

Artikel 1.6.1. Exameninstellingen

Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging beroepsonderwijs

Titel 1. Planning

Artikel 2.1.1. Vestiging bekostigingsaanspraak beroepsopleidingen

Artikel 2.1.2. Einde bekostiging beroepsopleiding

Titel 2. Wijze van bekostiging

Artikel 2.2.1. Rijksbijdrage beroepsonderwijs

Artikel 2.2.2. Berekeningswijze

Artikel 2.2.3. Aanvullende middelen

Artikel 2.2.4. Aftrekposten rijksbijdrage [Nog niet in werking]

Artikel 2.2.5. Bekendmaking, verstrekking en betaling rijksbijdrage

Artikel 2.2.5a. Rijksbijdrage en private activiteiten [Nog niet in werking]

Artikel 2.2.6. Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam

Titel 3. Begroting, verslaglegging en gegevensverstrekking

Artikel 2.3.1. Jaarrekening

Artikel 2.3.2. Jaarverslag

Artikel 2.3.3. Informatie beroepsonderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 2.3.4. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door bevoegd gezag [Nog niet in werking]

Artikel 2.3.5. Verwerking gegevens door Minister [Nog niet in werking]

Artikel 2.3.6. Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door Minister en inspectie [Nog niet in werking]

Artikel 2.3.7. Gebruik persoonsgebonden nummer door openbaar lichaam [Nog niet in werking]

Artikel 2.3.8. Onderzoek vanwege Minister

Artikel 2.3.9 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2.3.10. Controleprotocol

Artikel 2.3.11. Correctie rijksbijdrage; verrekening vorderingen

Titel 4. Stimuleringsmiddelen voor educatie en beroepsonderwijs en voor afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

Artikel 2.4.1. Bijdrage voor derden

Titel 5. Beheer van de middelen

Artikel 2.5.1. Opheffing instellingen

Artikel 2.5.2. Beheer van de middelen

Hoofdstuk 3. Zorgstructuur

Artikel 3.1. Handelingsplan

Artikel 3.2. Samenwerkingsverband

Artikel 3.3. Eilandelijk zorgplan

Artikel 3.4. Expertisecentrum onderwijszorg

Artikel 3.5. Subsidie expertisecentrum onderwijszorg

Artikel 3.6. Toezicht expertisecentrum onderwijszorg

Artikel 3.7. Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg

Hoofdstuk 4. Personeel

Titel 1. Personeel van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Artikel 4.1.1. Directeur, docenten en onderwijsondersteunend personeel

Artikel 4.1.2. Benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 4.1.3. Formatie

Artikel 4.1.4. Rechtspositie personeel van een bijzondere instelling

Artikel 4.1.5. Afwijking nationaliteitsvereiste

Artikel 4.1.6 [Nog niet in werking]

Artikel 4.1.7. Akte van benoeming

Artikel 4.1.8. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger

Titel 2. Vereisten benoeming of tewerkstelling

Artikel 4.2.1. Vereisten benoeming of tewerkstelling docenten

Artikel 4.2.2. Belasten met onderwijsondersteunende werkzaamheden

Artikel 4.2.3. Bekwaamheidseisen

Artikel 4.2.4. Bekwaamheidsdossier [Nog niet in werking]

Artikel 4.2.5. Geschiktheidsverklaring zij-instroom in het beroep van docent [Nog niet in werking]

Titel 3. Benoembaarheidsvereiste voor overig personeel van instellingen

Artikel 4.3.1. Vereiste benoembaarheid overig personeel

Hoofdstuk 5. Medezeggenschap

Artikel 5.1. Medezeggenschap [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 6. Het Centraal register beroepsonderwijs BES en de beëindiging van rechten

Titel 1. Het Centraal register

Artikel 6.1.1. Centraal register

Titel 2. Beëindiging van rechten; erkenningen beroepsopleidingen en erkenningen opleidingen educatie

Artikel 6.2.1. Beëindiging van rechten erkenning beroepsopleidingen

Artikel 6.2.2. Beëindiging van rechten erkenning opleiding educatie

Artikel 6.2.2a. Ontneming recht op examinering educatie; waarschuwing [Nog niet in werking]

Artikel 6.2.3. Waarschuwing

Artikel 6.2.4. Ontneming recht op examinering instellingen; waarschuwing

Artikel 6.2.5. Maatregelen

Titel 3. Ontneming van rechten exameninstellingen

Artikel 6.3.1. Ontneming recht op examinering exameninstellingen; waarschuwing

Hoofdstuk 7. Het onderwijs

Titel 1. Het onderwijs

Artikel 7.1.1. Taal

Artikel 7.1.2. Opleidingen

Artikel 7.1.3. Kwalificatie

Titel 2. Het beroepsonderwijs

§ 1. Reikwijdte

Artikel 7.2.1. Reikwijdte

§ 2. Beroepsopleidingen en kwalificatiestructuur

Artikel 7.2.2. Onderscheid beroepsopleidingen; niveau; leerwegen
Artikel 7.2.3. Certificaten
Artikel 7.2.4. Kwalificatiestructuur
Artikel 7.2.4a. Studieduur opleidingen [Nog niet in werking]
Artikel 7.2.5. Beroepsvereisten
Artikel 7.2.6. Inrichting opleidingen
Artikel 7.2.7. De beroepspraktijkvorming
Artikel 7.2.8. Totstandkoming praktijkovereenkomst; vervangende praktijkplaats
Artikel 7.2.9. Kwaliteitszorgsysteem; beoordeling van praktijkplaatsen

Titel 3. De educatie

Artikel 7.3.1. Onderscheid opleidingen educatie

Artikel 7.3.2. Eindtermen opleidingen educatie

Artikel 7.3.3. Inrichting voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Titel 4. Examens

§ 1. Examens beroepsopleidingen en opleidingen educatie met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als vreemde taal

Artikel 7.4.1. Reikwijdte
Artikel 7.4.2. Algemene bepalingen inzake examens
Artikel 7.4.3. Examens beroepsopleidingen
Artikel 7.4.4. Centrale examinering onderdelen beroepsopleidingen
Artikel 7.4.5. Kwaliteitsstandaarden
Artikel 7.4.6. Examinering door andere instellingen of exameninstellingen
Artikel 7.4.7. Examencommissie
Artikel 7.4.8. Diploma’s
Artikel 7.4.9. Onderwijs- en examenregeling
Artikel 7.4.10. Deelnemersstatuut [Nog niet in werking]
Artikel 7.4.11. Studiegids [Nog niet in werking]

§ 2. Examens opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en Nederlands als vreemde taal

Artikel 7.4.12. Reikwijdte
Artikel 7.4.13. Examenregeling opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als vreemde taal

Titel 5. Commissie van beroep voor de examens

Artikel 7.5.1. Commissie van beroep voor de examens

Artikel 7.5.2. Inlichtingen

Titel 6. Practicumplaatsen voor studenten in opleiding

Artikel 7.6.1. Practicumplaatsen voor studenten in opleiding

Hoofdstuk 8. Inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten

Titel 1. Inschrijving

Artikel 8.1.1. Inschrijving

Artikel 8.1.1a. Toelating entreeopleiding [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.1b. Toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.1c. Toelating opleiding educatie [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.2. Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs

Artikel 8.1.2a. Samenwerking met onbekostigde VO-scholen [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.3. Te verstrekken gegevens bij inschrijving

Artikel 8.1.4. Nadere voorschriften toelating

Artikel 8.1.5. Onderwijsovereenkomst

Artikel 8.1.6. Onderwijsbijdragen

Artikel 8.1.7. Controle op langdurige afwezigheid

Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.8. Melding in verband met voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen

Titel 2. Vooropleidingseisen

Artikel 8.2.1. Vooropleidingseisen

Artikel 8.2.2. Nadere vooropleidingseisen

Titel 3. Bestrijding voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen

Artikel 8.3.1. Voortijdige schoolverlater

Artikel 8.3.2. Bestrijding voortijdig schoolverlaten door openbaar lichaam

Artikel 8.3.3. Informatie over voortijdig schoolverlaten

Titel 4. Samenwerking in verband met leer-werktrajecten vmbo en assistentopleiding in het vmbo

Artikel 8.4.1. Samenwerkingsovereenkomst leer-werktrajecten vmbo

Artikel 8.4.2. Samenwerkingsovereenkomst assistentopleiding in het vmbo

Hoofdstuk 9. Beroep bij de administratieve rechter

Artikel 9.1. Beroep

Artikel 9.2. Intreden gevolgen van toekennen van rechten na sprongberoep

Hoofdstuk 10. Sancties

Artikel 10.1. Aanwijzing

Artikel 10.2. Inhouding bekostiging

Artikel 10.3. Geldboete niet-gerechtigde aanduiding beroepsopleidingen

Hoofdstuk 10a. Experimenten

Artikel 10a.1. Ruimte voor innovatie

Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 11.1. Erkenning en bekostiging

Artikel 11.1a. Overgangsregeling bekostiging

Artikel 11.1b. Voorziening in de huisvesting voor de jaren 2011 tot en met 2017

Artikel 11.2. Benoembaarheid bevoegde docenten

Artikel 11.3. Benoembaarheid onbevoegde docenten

Artikel 11.4. Benoembaarheid docenten in opleiding

Artikel 11.5. Toepasselijkheid Wet administratieve rechtspraak BES [Nog niet in werking]

Artikel 11.6. Bestrijding voortijdig schoolverlaten

Artikel 11.6a. Continueren oude bepalingen voor zover de nieuwe nog niet in werking treden

Artikel 11.6b. Overgangsbepaling eindtermgerichte opleidingen

Artikel 11.6c. Beëindiging inschrijvingen beroepsopleidingen oude stijl [Nog niet in werking]

Artikel 11.6d. Inwerkingtreding

Artikel 11.7. Citeertitel