Home

Verordening PA erosiebestrijding landbouwgronden 2008

Geldig van 27 maart 2008 tot 8 juni 2008
Geldig van 27 maart 2008 tot 8 juni 2008

Verordening PA erosiebestrijding landbouwgronden 2008

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 08-06-2008]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2009]

Aanhef

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Deze verordening verstaat onder:

a.

productschap

:

Productschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het productschap;

d.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

e.

secretaris

:

secretaris van het productschap;

f.

commissie

:

Commissie Teeltaangelegenheden;

g.

onderneming

:

onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;

h.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;

i.

landbouwgrond

:

grond waarop akkerbouw wordt beoefend inclusief tijdelijk braakliggende landbouwgronden;

j.

bodemerosie

:

de versnelde afvoer van bodemmateriaal door oppervlakkig afstromend water met als gevolg sedimentatie van het geërodeerde materiaal op lager gelegen terreinen;

k.

normale bodemerosie

:

bodemerosie waarbij geen geulerosie plaatsvindt dieper dan 30 centimeter;

l.

erosiebevorderend gewas

:

maïs, aardappelen, bieten, cichorei;

m.

directzaaimethode

:

een gewas dat direct na de oogst van een hoofdgewas wordt ingezaaid en waarvan de gewasresten gedurende de opkomst van het nieuwe hoofdgewas blijven gehandhaafd,

n.

strodek

:

laag stro die wordt aangebracht op de landbouwgrond en gedurende de opkomst van het hoofdgewas wordt gehandhaafd, dan wel slechts oppervlakkig wordt ondergewerkt;

o.

perceel

:

een oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming, waarop één soort gewas geteeld wordt;

p.

gewasperceel

:

een perceel grond, in gebruik bij één bedrijf, waarop één hoofdgewas aanwezig is en waarvan de buitengrenzen zijn bepaald door duidelijk waarneembare kavelgrenzen zoals wegen, graften, heggen, houtwallen, sloten, dan wel doordat op het aangrenzende perceel (mits bij dezelfde ondernemer in gebruik) andere dan wel geen gewassen aanwezig zijn;

q.

lengte van een gewasperceel

:

die zijde van het gewasperceel, die het minst parallel loopt met de hoofdinrichting van de hoogtelijnen;

r.

breedte van een gewasperceel

:

die zijde van het gewasperceel, die het meest parallel loopt met de hoofdinrichting van de hoogtelijnen;

s.

hellingspercentage

:

het quotiënt van het hoogteverschil en de horizontale afstand, uitgedrukt in procenten, volgens de in de bijlage 1 aangegeven meetmethode;

t.

knelpuntgebieden

:

de gebieden, gelegen in een stroomgebied en als zodanig aangeduid op de kaart, die als bijlage 2 bij deze verordening gaat, waar belangrijke wateroverlast kan optreden

u.

mulchmethode

:

een gewas dat direct na de oogst van een hoofdgewas wordt ingezaaid en waarvan de gewasresten vooraf aan het inzaaien van het nieuwe hoofdgewas oppervlakkig worden ingewerkt;

v.

groenbemester

:

een gewas dat direct na de oogst van een hoofdgewas wordt ingezaaid en waarvan de gewasresten vooraf aan het inzaaien van het nieuwe hoofdgewas worden weggewerkt, gevolgd door een traditionele zaaibedbereiding;

w.

grasondergroei

:

teeltsysteem waarbij gras wordt ingezaaid tijdens de teelt van een hoofdgewas, leidend tot een grasmat die na de oogst van het hoofdgewas in stand wordt gehouden;

x.

bedrijfserosieplan

:

een plan van aanpak voor de erosiebestrijding op bedrijfsniveau.

§ 2. Gebied

Artikel 2 [Nog niet in werking]

§ 3. Algemene verplichtingen

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

§ 4. Verbodsbepalingen

Artikel 5 [Nog niet in werking]

§ 5. Nadere voorschriften knelpuntgebieden

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

§ 6. Overige bepalingen

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 10

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12

Bijlage I [Nog niet in werking]