Home

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Geldig van 23 oktober 2012 tot 3 juli 2014
Geldig van 23 oktober 2012 tot 3 juli 2014

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-10-2012 tot 03-07-2014]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 april 2004, nr. MJZ2004039319, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 10.41 tot en met 10.43 en 10.44, derde lid, van de Wet milieubeheer, artikel 21.8 van de Wet milieubeheer voorzover het betreft de artikelen 8, 9 en 10, derde lid, en artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen voorzover het betreft artikel 7;

De Raad van State gehoord (advies van 28 juni 2004, nr W08.04.0159/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 oktober 2004, nr. MJZ 2004093834, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. de wet: de Wet milieubeheer;

  2. afvalstoffenlijst: afvalstoffenlijst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst;

  3. afvalstroomnummer: afvalstroomnummer als bedoeld in artikel 9, eerste lid;

  4. meldingsinstantie: instantie als bedoeld in de artikelen 10.38, derde lid, en 10.40, eerste lid, van de wet;

  5. route-inzameling: inzameling van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen volgens een vooraf bepaalde route waarbij de afvalstoffen tijdens het vervoer worden samengevoegd met gelijksoortige afvalstoffen die worden afgegeven door verschillende personen;

  6. Raad voor Accreditatie: Stichting Raad voor Accreditatie te Utrecht;

  7. regelmatige afvalstoffen: afvalstoffen die regelmatig tijdens hetzelfde proces ontstaan en een constante samenstelling hebben;

  8. korrelvormige afvalstoffen: afvalstoffen, niet zijnde monolithische afvalstoffen;

  9. monolithische afvalstoffen: afvalstoffen die door menging met toeslagstoffen of andersoortige bewerkingen zijn omgevormd tot afvalstoffen met een beperkte uitloging en een duurzame vaste vorm;

  10. schone kunststoffen: kunststoffen of mengsels daarvan, mits deze niet zijn vermengd met andere afvalstoffen en zij overeenkomstig een specificatie zijn vervaardigd.

§ 2. De ontvangstmelding

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. De afgiftemelding

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

§ 4. Het afvalstroomnummer

Artikel 8

Artikel 9

§ 5. De verstrekking van een omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen

Artikel 10

Artikel 10a

§ 6. De begeleidingsbrief

Artikel 11

Artikel 12

§ 6a. Regels inzake de erkenning van personen of instellingen voor de monsterneming, bedoeld in artikel 10a, derde lid

Artikel 12a

Artikel 12b

Artikel 12c

Artikel 12d

Artikel 12e

Artikel 12f

Artikel 12g

Artikel 12h

Artikel 12i

Artikel 12j

Artikel 12k

Artikel 12l

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

bijlage I. behorende bij artikel 2, tweede lid, onderdeel b

Bijlage II. , behorende bij artikel 8