Home

Regeling Europese afvalstoffenlijst

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling Europese afvalstoffenlijst

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op beschikking nr. 2000/532/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 2000 tot vervanging van beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PbEG L 226/3), zoals laatstelijk gewijzigd bij beschikking nr. 2001/573/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG van de Commissie wat de lijst van afvalstoffen betreft (PbEG L 203/18) en op artikel 1.1, eerste, zesde en tiende lid, en 10.15 tot en met 10.17 jo. 21.6 van de Wet milieubeheer, artikel 3, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 2, tweede lid, van het Bestrijdingsmiddelenbesluit;

Besluit:

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

afvalstoffenlijst:

bijlage bij beschikking nr. 2000/532/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PbEG L 226/3);

complementaire categorieën:

indeling van een afvalstof in de afvalstoffenlijst in twee of meer categorieën waarbij aan de hand van de samenstelling of de fysische eigenschappen wordt bepaald of een afvalstof gevaarlijk dan wel niet-gevaarlijk is.

2.

De tekst van de afvalstoffenlijst alsmede de tekst van de wijzigingen daarvan worden in de Staatscourant geplaatst.

3.

Een wijziging in de bijlage bij de beschikking, genoemd in het eerste lid, gaat voor de toepassing van het eerste lid gelden met ingang van de dag waarop aan die wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 1a

Artikel 2

Als afvalstoffen in de zin van artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer, worden aangewezen de stoffen, preparaten of voorwerpen, genoemd in de afvalstoffenlijst.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13