Home

Wet sociale werkvoorziening

Geldig vanaf 1 juli 2015
Geldig vanaf 1 juli 2015

Wet sociale werkvoorziening

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2015]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de sociale werkvoorziening, onder meer inzake de doelgroep, de indicatiestelling, voorzieningen voor begeleid werken, de rechtspositie van de werknemers en de bekostiging;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

arbeidshandicap: het vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen verminderd vermogen om arbeid te verrichten;

arbeidshandicapcategorie: een groep van tot de doelgroep behorende personen, die in dezelfde orde arbeidsgehandicapt is;

college: college van burgemeester en wethouders;

dienstbetrekking: een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

doelgroep: personen, die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, hebben bereikt en die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn;

geïndiceerd: blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 tot de doelgroep behoren en op de dag voor inwerkingtreding van artikel II, onderdeel A, van de Invoeringswet Participatiewet een dienstbetrekking hebben als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7;

gerealiseerd arbeidsjaar: het equivalent van een dienstbetrekking op basis van een volledige werkweek die het gehele kalenderjaar is vervuld door een geïndiceerde ingezetene of een daarmee gelijkgestelde, gebaseerd op het gemiddelde van de twaalf eindemaandsstanden;

Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

werknemer: de geïndiceerde die een dienstbetrekking heeft als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7.

2.

Indien bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van deze wet volledig is overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van die wet, treedt dat bestuur voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van de artikelen 8 en 14, eerste lid, in de plaats van de betrokken colleges.

3.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld voor de bepaling van de doelgroep en de arbeidshandicapcategorieën.

Hoofdstuk 2. De gemeentelijke sociale werkvoorziening

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Hoofdstuk 3. Subsidieverstrekking door de gemeente

Artikel 7

Hoofdstuk 4. Financiering

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 5. De indicatie en het aanbod

Artikel 11

Artikel 12

Hoofdstuk 6. Toezicht en informatie

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a

Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen

Artikel 16

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 19

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 8

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2001]

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49