Home

Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Geldig van 1 augustus 2023 tot 1 september 2024
Geldig van 1 augustus 2023 tot 1 september 2024

Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2023 tot 01-09-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 28 mei 1993, nr. 92077964/4685, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 6.13, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 21 december 1992, nr. OR 92000271/3 T);

De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 1993, No. W05.93.0338);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, van 21 september 1993, nr. 93064058/4685, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • academisch ziekenhuis: academisch ziekenhuis als bedoeld in onderdeel j van de bijlage van de wet;

 • accreditatieorgaan: de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, bedoeld in artikel 1 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs, met bijlage; Den Haag, 3 september 2003 (Trb. 2003, 167);

 • associate degree-opleiding: associate degree-opleiding als bedoeld in artikel 7.3a van de wet;

 • bacheloropleiding: bacheloropleiding als bedoeld in artikel 7.3a van de wet;

 • bekostigde graad: een graad als bedoeld in artikel 4.9;

 • bekostigingsniveau: bekostigingsniveau als bedoeld in artikel 4.10, derde lid en artikel 4.20, tweede lid;

 • erkenning ITK: erkenning als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel s, van de wet;

 • graad: een blijkens het register onderwijsdeelnemers verleende graad Bachelor of graad Master als bedoeld in artikel 7.10a, eerste of tweede lid, van de wet, die is verleend aan een persoon;

 • hogeschool: hogeschool als bedoeld in de onderdelen c, e en g van de bijlage van de wet;

 • inspectie: de inspectie, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het onderwijstoezicht;

 • instelling: instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in de onderdelen a tot en met i van de bijlage van de wet;

 • instellingsbestuur: instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel j, van de wet;

 • kwaliteitsbekostiging: een aanvullende rijksbijdrage als bedoeld in artikel 2.6, vijfde lid, van de wet;

 • kwaliteitsthema: aandachtsgebied voor het verbeteren van onderwijskwaliteit;

 • masteropleiding: masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3a van de wet;

 • onderwijsdeel hbo: onderdeel van de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in artikel 4.1, tweede lid, onderdeel b;

 • onderwijsdeel wo: onderdeel van de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in artikel 4.1, tweede lid, onderdeel a;

 • onderwijseenheid: onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3, tweede lid, eerste volzin, van de wet;

 • onderzoekdeel wo: onderdeel van de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in artikel 4.1, tweede lid, onderdeel c;

 • ongedeelde opleiding: opleiding als bedoeld in artikel 18.15 van de wet;

 • ontwerperscertificaat: getuigschrift uitgereikt aan een technologisch ontwerper na het met goed gevolg afronden van onderwijs als bedoeld in bijlage 7 bij dit besluit;

 • opleiding: opleiding als bedoeld in de wet;

 • opleiding van eerste inschrijving:

  1. opleiding waarvoor een student het collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, van de wet, is verschuldigd en waarvoor geen vermindering of vrijstelling van het betalen van collegegeld op grond van de wet is verkregen, tenzij er sprake is van een vermindering als bedoeld in artikel 7.48, derde en vierde lid, of,

  2. opleiding waarvoor een persoon die het collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, tweede lid, van de wet is verschuldigd, zich als eerste heeft ingeschreven;

 • Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • peildatum: 1 oktober in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarvoor de rijksbijdrage wordt vastgesteld;

 • peilperiode: periode van 2 oktober in het derde kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarvoor de rijksbijdrage wordt vastgesteld, tot en met 1 oktober in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarvoor de rijksbijdrage wordt vastgesteld;

 • peilperiode onderzoek: peilperiode vermeerderd met twee onmiddellijk hieraan voorafgaande peilperiodes;

 • promotie: promotie als bedoeld in artikel 7.18 van de wet;

 • register: de Registratie instellingen en opleidingen, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, van de wet;

 • register onderwijsdeelnemers: register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers;

 • student: persoon die behoort tot een van de groepen van studerenden, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet studiefinanciering 2000 of de Surinaamse nationaliteit bezit en is ingeschreven voor:

  1. 1°.

   een bekostigde associate degree-opleiding en blijkens het register onderwijsdeelnemers sedert 1 september 1991 niet eerder bij een instelling in verband met het volgen van initieel onderwijs een graad Associate degree, een graad Bachelor of een graad Master als bedoeld in artikel 7.10a, van de wet heeft behaald; of

  2. 2°.

   een bekostigde bacheloropleiding en blijkens het register onderwijsdeelnemers sedert 1 september 1991 niet eerder bij een instelling in verband met het volgen van initieel onderwijs een graad Bachelor als bedoeld in artikel 7.10a, van de wet heeft behaald; of

  3. 3°.

   een bekostigde masteropleiding en blijkens het register onderwijsdeelnemers sedert 1 september 1991 niet eerder bij een instelling in verband met het volgen van initieel onderwijs een graad Master als bedoeld in artikel 7.10a, van de wet heeft behaald;

 • studiejaar: studiejaar als bedoeld in de wet;

 • universiteit:

  1. 1°.

   universiteit als bedoeld in de onderdelen a en b van de bijlage van de wet,

  2. 2°.

   de Open Universiteit, bedoeld in onderdeel h van de bijlage van de wet, en

  3. 3°.

   levensbeschouwelijke universiteit als bedoeld in onderdeel i van de bijlage van de wet;

 • wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • wettelijke studielast: aantal studiepunten dat een opleiding omvat, bedoeld in de artikelen 7.4a, eerste tot en met zevende lid, en 7.4b, eerste tot en met zevende lid, van de wet.

Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende studenten

Afdeling 1. Persoonlijke en bijzondere omstandigheden

Artikel 2.1. Persoonlijke omstandigheden bij bindend studieadvies en verwijzing naar afstudeerrichting

Afdeling 2. Collegegeld

§ 1. Wettelijk collegegeld

Artikel 2.2. Omvang volledig wettelijk collegegeld
Artikel 2.3. Uitbreiding categorie studenten met aanspraak op wettelijk collegegeld in verband met een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg
Artikel 2.3a. Uitbreiding categorie studenten wettelijk collegegeld in verband met gelijktijdig gevolgde opleidingen
Artikel 2.3b [Vervallen per 01-09-2013]
Artikel 2.4. Administratiekosten gespreide inning collegegeld

§ 2. Gedeeltelijk wettelijk collegegeld

Artikel 2.4a. Omvang gedeeltelijk wettelijk collegegeld

§ 3. Verlaagd wettelijk collegegeld

Artikel 2.4b. Omvang verlaagd wettelijk collegegeld
Artikel 2.4c. Aanspraak op verlaagd wettelijk collegegeld eerstejaars studenten
Artikel 2.4d. Aanspraak op extra jaar verlaagd wettelijk collegegeld voor opleidingen op het gebied van onderwijs
Artikel 2.4e. Aanspraak op verlaagd wettelijk collegegeld in geval van een gelijktijdige tweede inschrijving voor de academische pabo
Artikel 2.4f. Reikwijdte en cohortbepaling verlaagd wettelijk collegegeld

Afdeling 3. [Vervallen per 19-07-2014]

Artikel 2.5 [Vervallen per 19-07-2014]

Artikel 2.6 [Vervallen per 19-07-2014]

Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende opleidingen

Afdeling 1. Registratie instellingen en opleidingen

Artikel 3.1. Indeling register

Artikel 3.2. Subonderdelen

Artikel 3.3. Levering gegevens

Artikel 3.4. Verstrekking gegevens

Artikel 3.5. Vergoeding verstrekte gegevens

Afdeling 2. Bijzondere nadere vooropleidingseisen leraar basisonderwijs

Artikel 3.6. Reikwijdte

Artikel 3.7. Kennisgebieden en kennisniveaus

Artikel 3.8. Corresponderende vakken

Afdeling 3. Bepalingen betreffende accreditatie en erkenning ITK onder voorwaarden

Artikel 3.9. Accreditatie onder voorwaarden

Artikel 3.10. Erkenning ITK onder voorwaarden

Artikel 3.11. Voorwaarden en intrekking

Hoofdstuk 4. Bepalingen over de berekening van de rijksbijdrage

Afdeling 1. Algemene bepalingen over de berekening van de rijksbijdrage

Artikel 4.1. Vaststelling omvang van de landelijk beschikbare rijksbijdrage

Artikel 4.2. Verdeling landelijk beschikbare rijksbijdrage

Artikel 4.3. Gegevens

Artikel 4.4. Controleprotocol

Artikel 4.5. Bijstelling bedragen en percentages

Artikel 4.6. Overleg

Afdeling 2. Bepalingen over de rijksbijdrage vanwege het verzorgen van onderwijs

Artikel 4.7. Studentgebonden financiering

Artikel 4.8. Bekostigde inschrijving

Artikel 4.8a. Bekostigde inschrijving Open Universiteit

Artikel 4.9. Bekostigde graden

Artikel 4.10. Aantal bekostigde inschrijvingen en graden per opleiding

Artikel 4.11. Onderwijsopslag

Artikel 4.12. Bijzondere bepaling Universiteit Maastricht en Open Universiteit

Artikel 4.13 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.14 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.15 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.16 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.17 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.18 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.19 [Vervallen per 01-01-2011]

Afdeling 3. Bepalingen over de rijksbijdrage vanwege het verrichten van onderzoek

§ 1. Onderzoekdeel wo

Artikel 4.20. Graden
Artikel 4.21. Promoties en certificaten
Artikel 4.22 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 4.23. Voorziening onderzoek

§ 2. Deel ontwerp en ontwikkeling hbo

Artikel 4.24. Ontwerp en ontwikkeling hbo

Afdeling 4. Bepalingen betreffende de rijksbijdrage vanwege werkzaamheden ten dienste van wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek

Artikel 4.25 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.26 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.27. Ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek

Afdeling 5. Bepalingen betreffende de rijksbijdrage vanwege in het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onderwijs

Artikel 4.28. Begripsbepalingen

Artikel 4.29. Kwaliteitsthema’s

Artikel 4.30. Maatstaven voor toekenning kwaliteitsbekostiging bij planbeoordeling

Artikel 4.31. Tijdvak kwaliteitsbekostiging bij planbeoordeling

Artikel 4.32. Maatstaven voor toekenning kwaliteitsbekostiging bij planrealisatie

Artikel 4.33. Tijdvak kwaliteitsbekostiging bij planrealisatie

Artikel 4.34. Hardheidsclausule

Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 5.2. Opleidingen onderwijs en gezondheidszorg

Artikel 5.3. Gelijkstelling bekostigde inschrijvingen en graden

Artikel 5.4 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5.5 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.6 [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk 6. Bepalingen over personeel

Artikel 6.1. Algemene bepaling hoofdstuk 6

Artikel 6.2. Werkloosheid

Artikel 6.3. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Artikel 6.4. Tegemoetkoming aan de voorzitter en de andere leden van een raad van toezicht

Artikel 6.5. Ondernemingsraden

Hoofdstuk 6a. Experimenten

Artikel 6.6. Experiment flexstuderen

Hoofdstuk 6b. Hoger onderwijs in het buitenland

Artikel 6.7. Begripsbepaling

Artikel 6.8. Voorschriften besteding en verantwoording

Artikel 6.9. Indiening aanvraag

Artikel 6.10. Inhoud aanvraag

Artikel 6.11. Beoordeling aanvraag/weigeringsgronden

Artikel 6.12. Toestemming

Artikel 6.13. Voorschriften

Artikel 6.14. Intrekking toestemming

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 7.1. Overgangsbepaling Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs

Artikel 7.1a. Overgangsbepaling Besluit rechtspositie leden van de centrale directies en van colleges van bestuur

Artikel 7.1b. Overgangsbepaling Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten

Artikel 7.1c [Vervallen per 01-09-2021]

Artikel 7.2. Citeertitel

Bijlage behorend bij artikel 4.21, eerste lid