Home

Wet op het voortgezet onderwijs

Geldig van 1 oktober 2011 tot 1 januari 2012
Geldig van 1 oktober 2011 tot 1 januari 2012

Wet op het voortgezet onderwijs

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2011 tot 01-01-2012]
[Regeling ingetrokken per 01-08-2022]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter verkrijging van een samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen het voortgezet onderwijs in een wet te regelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze wet verstaat onder:

«Onze Minister»: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor wat betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

«de inspectie»: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht;

«voortgezet onderwijs»: het voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 2

«school»: een school voor voortgezet onderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;

«openbare school»:

 1. een school in stand gehouden door een gemeente, dan wel door een openbaar lichaam, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin deelnemen een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid;

 2. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 42a in stand gehouden school;

 3. een door een stichting als bedoeld in artikel 42b of artikel 53c in stand gehouden school;

«bijzondere school»: een door een natuurlijke persoon of door een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 42b, in stand gehouden school;

«openbare rechtspersoon»: een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 42a;

«het bevoegd gezag» : voor wat betreft:

 1. een openbare school:

  1. 1°.

   het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  2. 2°.

   het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  3. 3°.

   de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 42a; dan wel

  4. 4°.

   de stichting, bedoeld in artikel 42b of artikel 53c;

 2. een bijzondere school: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 49, eerste lid;

 3. een samenwerkingsschool als bedoeld in artikel 53d: het bestuur van de samenwerkingsschool, bedoeld in dat artikel;

«regionaal opleidingencentrum»: een regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

«agrarisch opleidingscentrum»: een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

«persoonsgebonden nummer»: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 27b, vierde lid;

sociaal-fiscaalnummer: het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

«contractactiviteiten»: activiteiten als bedoeld in artikel 20, tweede lid;

«personeel»:

 1. de benoemde rector, directeur, conrector, adjunct-directeur of leraar, en overig personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 24e1, derde lid, voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst of een akte van aanstelling;

 2. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 38a tot en met 39a, 40a, 43a, eerste en tweede lid, 51, eerste tot en met derde lid, 52, 52a, 53, 53b en 96o, voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

«nascholing»: een vorm van scholing, gegeven aan leden van het personeel om hun kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen direct verband houdend met de uitoefening van hun beroep, voortbouwend op de in de initiële opleiding verworven aanvangsbekwaamheid te verdiepen en uit te breiden;

«leerlinggebonden budget»: een leerlinggebonden budget voor een leerling als bedoeld in artikel 77a;

«kerndoelen»: de op grond van artikel 11b vastgestelde na te streven inhoudelijke doelstellingen voor het onderwijsprogramma voor de eerste twee leerjaren, bedoeld in artikel 11c, gericht op het verwerven door leerlingen van kennis, inzicht en vaardigheden;

maatschappelijke stage: stage gericht op het verwerven van vaardigheden ten behoeve van het functioneren in de maatschappij, bestaande uit onbezoldigde vrijwilligersactiviteiten, niet zijnde de stage bedoeld in artikel 22, derde lid, onderdeel d;

meldingsregister relatief verzuim: meldingsregister relatief verzuim als bedoeld in artikel 24h van de Wet op het onderwijstoezicht;

«College voor examens»: College voor examens als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor examens.

Artikel 2

Het voortgezet onderwijs, bedoeld in deze wet, omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Artikel 2a. Bevoegdheid schoolonderwijs

Artikel 3. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

Artikel 4. Kosten van leerlingenvervoer

Titel II. Het onderwijs

Artikel 5

Titel II. Het onderwijs

Afdeling I. Openbaar en uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

Artikel 6

Titel II. Het onderwijs

Afdeling I. Openbaar en uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

Hoofdstuk I. Regelen voor het openbaar schoolonderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder schoolonderwijs

§ 1. Scholen
Artikel 6a. Taal
Artikel 6b. Onderwijs
Artikel 6c. Bestrijding (taal)achterstand
Artikel 6d. Onderwijs in lichamelijke opvoeding
Artikel 6e. Beschikbaarstelling lesmateriaal aan leerlingen
Artikel 6f. Maatschappelijke stage
Artikel 7. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Artikel 8. Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Artikel 9. Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
Artikel 10. Theoretische leerweg en sectoren m.a.v.o.
Artikel 10a. Voorbereidend beroepsonderwijs
Artikel 10b. Beroepsgerichte leerweg en sectoren v.b.o.
Artikel 10b1. Leer-werktraject in basisberoepsgerichte leerweg
Artikel 10b2. Inrichting buitenschools praktijkgedeelte
Artikel 10b3. Leer-werkovereenkomst
Artikel 10b4. Beoordeling kwaliteit leerbedrijven
Artikel 10b5. Bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor taken leer-werktrajecten
Artikel 10b6. Kwaliteitseisen leerbedrijven
Artikel 10b7. Samenwerkingsovereenkomst met roc of aoc
Artikel 10b8. Assistentopleiding in het vmbo
Artikel 10b9. Samenwerkingsovereenkomst assistentopleiding in het vmbo
Artikel 10c. Afdelingen voorbereidend beroepsonderwijs
Artikel 10d. Gemengde leerweg en sectoren scholengemeenschap m.a.v.o.–v.b.o.
Artikel 10e. Leerwegondersteunend onderwijs; regionale verwijzingscommissie
Artikel 10f. Praktijkonderwijs
Artikel 10g. Toelating praktijkonderwijs; regionale verwijzingscommissie
Artikel 10h. Aansluiting bij samenwerkingsverband; permanente commissie leerlingenzorg
Artikel 11. Nadere voorschriften samenwerkingsverbanden
Artikel 11a. Algemene voorschriften eerste twee leerjaren
Artikel 11b. Kerndoelen
Artikel 11c. Onderwijsprogramma eerste twee leerjaren
Artikel 11d. Ontheffingen delen onderwijsprogramma; bijzondere voorschriften
Artikel 11e. Fries
Artikel 11f. Voorschriften derde leerjaar v.w.o. en h.a.v.o.
Artikel 11g [Vervallen per 01-08-2006]
Artikel 12. Periode van voorbereidend hoger onderwijs v.w.o. en h.a.v.o.; profielen
Artikel 12a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 13. Vakken en andere programma-onderdelen periode van voorbereidend hoger onderwijs: v.w.o.
Artikel 14. Vakken en andere programma-onderdelen periode van voorbereidend hoger onderwijs: h.a.v.o.
Artikel 15. Nadere inrichting profielen v.w.o. en h.a.v.o.
Artikel 16. Scholengemeenschap; nevenvestiging; tijdelijke nevenvestiging
Artikel 17. Onderwijs in een pluriforme samenleving; burgerschap; sociale integratie
Artikel 17a [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 17b [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 17c [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 17d [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 18. Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen
Artikel 19. Voorbereidend beroepsonderwijs in AOC
Artikel 20. Dagscholen; contractactiviteiten
Artikel 21. Aanduiding onderwijsaanbod in maatschappelijk verkeer
Artikel 22. Overige voorschriften inrichting onderwijs
Artikel 23 [Vervallen per 01-08-2006]
Artikel 23a. Kwaliteit onderwijs
Artikel 23a1. Ernstig of langdurig tekortschieten leerresultaten
Artikel 23b. Rapportage vorderingen van leerlingen
Artikel 23c. Informeren ouders bij zeer zwakke school
Artikel 24. Schoolplan
Artikel 24a. Schoolgids
Artikel 24b. Klachtenregeling
Artikel 24c. Vaststelling schoolplan en schoolgids
Artikel 24d. Scheiding toezicht en bestuur
Artikel 24e. Intern toezicht
Artikel 24e1. Inhoud intern toezicht
Artikel 24f. Toezending programma's en beschrijvingen contractactiviteiten aan inspectie
Artikel 24g
Artikel 25. Bijzondere inrichting school
Artikel 25a. Samenwerking tussen VO-scholen onderling en met BVE-instellingen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs
Artikel 26. Handelingsplan
Artikel 27. Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering en verblijfsduur
Artikel 27a. Controle op langdurige afwezigheid
Artikel 27b. Te verstrekken gegevens bij toelating
Artikel 28. Melding verwijdering niet-leerplichtigen
Artikel 28a. Melding verzuim niet-leerplichtigen
§ 2. Toetsen en eindexamens
Artikel 28b. Diagnostische toetsen Nederlandse taal en rekenen
Artikel 29. Eindexamens en diploma
Artikel 29a. Getuigschrift en schooldiploma praktijkonderwijs
Artikel 30. Extraneï-examens
Artikel 30a. Afwijking termijn Algemene wet bestuursrecht
Artikel 31. Verklaring
Artikel 31a [Vervallen per 01-08-1998]
§ 3. Personeel
Artikel 32. Personeelscategorieën; formatiebeleid; taken en functies personeel
Artikel 32a. Mogelijkheid centrale directie grote of complexe school
Artikel 32b. Uitoefening taken en bevoegdheden bevoegd gezag door centrale directie grote of complexe school
Artikel 32b1. Overdracht taken en bevoegdheden
Artikel 32c. Vaststelling managementstatuut
Artikel 32d. Document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
Artikel 33. Vereisten benoeming of tewerkstelling leraren
Artikel 33a. Bekwaamheid o.g.v. buitenlands getuigschrift
Artikel 33b. Verzorgen onderwijs met geschiktheidsverklaring op grond van Wet educatie en beroepsonderwijs
Artikel 34. Benoembaarheid leidinggevend personeel
Artikel 35. Benoembaarheid onderwijsondersteunende functionarissen
Artikel 35a. Afwijking benoemingvereisten leraren
Artikel 36. Bekwaamheidseisen
Artikel 37. Inclusieve bevoegdheid
Artikel 37a. Bekwaamheidsdossier
Artikel 37b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 37c [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 37c.1 [Vervallen per 01-01-1996]
Artikel 37d [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 37e [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 37f. Nadere regeling scholengemeenschap
Artikel 38. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep
Artikel 38a. Rechtspositieregeling personeel
Artikel 39
Artikel 39a. Benoeming in algemene dienst
Artikel 39b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 39c
Artikel 40 [Vervallen per 01-07-2007]
Artikel 40a. Georganiseerd overleg
Artikel 40b [Vervallen per 22-10-2008]
Artikel 41. Personeel ten behoeve van contractactiviteiten

Hoofdstuk II. Overige regelen voor het openbaar schoolonderwijs

Artikel 42. Karakter openbaar onderwijs
Artikel 42a. Instandhouding openbare school door een openbare rechtspersoon
Artikel 42b. Instandhouding openbare school door een stichting
Artikel 42c. Bestuursoverdracht openbare school
Artikel 43
Artikel 43a
Artikel 44
Artikel 45 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 46
Artikel 47

Hoofdstuk III. Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kas van het bijzonder schoolonderwijs

Artikel 48
Artikel 48a. Bedenkingen tegen melding van langdurige afwezigheid
Artikel 49
Artikel 50. Bestuursoverdracht bijzondere school
Artikel 51
Artikel 52. Beroepsrecht personeel bijzondere scholen
Artikel 52a. Beroepstermijn
Artikel 53
Artikel 53a. Bestuurlijke voorschriften bijzonder onderwijs

Hoofdstuk IV. Overige bepalingen met betrekking tot het uit de openbare kas bekostigd onderwijs

Artikel 53b. Centrale dienst
Artikel 53c. Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen
Artikel 53d. Samenwerkingsschool

Hoofdstuk V. Fusies

Artikel 53e. Begripsbepalingen
Artikel 53f. Goedkeuring
Artikel 53g. Aanvraag en fusie-effectrapportage
Artikel 53h. Toets
Artikel 53i. Toetsingstermijn en verlenging

Afdeling II. Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

Artikel 54

Artikel 55. Bekwaamheids- en zedelijkheidseisen personeel

Artikel 56

Artikel 56a [Vervallen per 06-10-1999]

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Afdeling III. Staatsexamens

Artikel 60

Afdeling IV. Andere vormen van voortgezet onderwijs

Artikel 61. Inrichtingen voor voortgezet onderwijs

Artikel 62 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 63 [Vervallen per 06-04-2005]

Titel III. Aanvang, grondslagen, wijze en beëindiging der bekostiging

Afdeling I. Aanvang van de bekostiging

Artikel 64. Aanvang en duur van de bekostiging

Artikel 65. Nieuwe school of scholengemeenschap

Artikel 66. Aanvraagprocedure nieuwe school of scholengemeenschap

Artikel 67. Voldoende openbaar onderwijs

Artikel 68. Nieuwe afdeling vbo aan reeds bekostigde school

Artikel 69. Leerwegondersteunend onderwijs

Artikel 70. Omzetting

Artikel 71. Verplaatsing vestiging; samenvoeging van scholen of scholengemeenschappen; tijdelijke nevenvestiging

Artikel 72. Regionale samenwerking voorzieningenplanning; regionaal plan onderwijsvoorzieningen

Artikel 73. Cursussen

Artikel 74. Aanvullende middelen

Artikel 75. Beroep

Artikel 76. Uitvoeringsvoorschriften

Afdeling IA. Voorziening in de huisvesting en inventaris

Hoofdstuk I. Voorziening in de huisvesting voor zover het betreft scholen voor v.w.o., voor a.v.o., voor v.b.o. en voor praktijkonderwijs

Artikel 76a. Reikwijdte van hoofdstuk I
Artikel 76b. Voorziening in huisvesting door de gemeente
Artikel 76c. Voorzieningen in de huisvesting
Artikel 76d. Vaststelling door burgemeester en wethouders van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting
Artikel 76e. Indiening aanvraag
Artikel 76f. Programma huisvestingsvoorzieningen
Artikel 76g. Overzicht
Artikel 76h. Geen vaststelling van programma en overzicht
Artikel 76i. Beschikkingen op aanvragen met een spoedeisend karakter
Artikel 76j. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging
Artikel 76k. Weigeringsgronden
Artikel 76l. Toetsing i.v.m. wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden
Artikel 76m. Gemeentelijke regeling
Artikel 76n. Bouwheerschap
Artikel 76o. Instemming met eigen bouwplannen voor een andere dan een gemeentelijke school
Artikel 76p. Totstandbrenging voorziening andere dan een gemeentelijke school
Artikel 76q. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring
Artikel 76r. Vorderingsrecht
Artikel 76s. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein
Artikel 76t. Voorziening niet ten laste van de gemeente
Artikel 76u. Einde gebruik gebouw of terrein door andere dan een gemeentelijke school
Artikel 76v. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van andere dan gemeentelijke scholen
Artikel 76v.1. Huisvesting scholengemeenschap school voor voortgezet onderwijs met ROC of school voor m.a.v.o. met AOC
Artikel 76w. Informatieverstrekking aan burgemeester en wethouders

Hoofdstuk II. [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 76x [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 76y [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 76z [Vervallen per 06-04-2005]

Afdeling II. Grondslagen en wijze der bekostiging

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 77. Algemeen
Artikel 77a. Leerlinggebonden budget
Artikel 77b. Indicatiestelling op verzoek van bevoegd gezag
Artikel 78. Kostensoorten

Hoofdstuk II. Grondslagen van de genormeerde bekostiging

§ 1. [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 79 [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 80 [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 81 [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 82 [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 83 [Vervallen per 06-04-2005]
§ 2. Grondslag bekostiging personeelskosten
Artikel 84. Grondslagen berekening omvang formatie
Artikel 84a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 84b. Grondslag bekostiging kosten van vervanging van personeel, uitkeringen aan gewezen personeel en suppleties inzake arbeidsongeschiktheid
Artikel 85. Omvang bekostiging
Artikel 85a. Aanvullende bekostiging personeelskosten
§ 2a. [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 85b [Vervallen per 06-04-2005]
§ 3. Grondslag bekostiging exploitatiekosten
Artikel 86. Bekostiging exploitatiekosten
Artikel 87
Artikel 88
Artikel 89. Aanvullende bekostiging exploitatiekosten
§ 4
Artikel 90 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 91 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 91a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 92 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 93 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 93a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 94 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 95 [Vervallen per 01-08-1998]
§ 5
Artikel 95a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 95b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 95c [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 95d [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 95d.1 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 95e [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 95f [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 95g [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96a [Vervallen per 01-08-1998]

Hoofdstuk III. Wijze van de bekostiging

§ 1. [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 96b [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 96c [Vervallen per 06-04-2005]
§ 1a. Onroerende zaak-belastingen
Artikel 96c.1. Bekostiging middelen door gemeente
§ 2. Bekostiging personeels- en exploitatiekosten
Artikel 96d. Bekostiging bedragen voor personeels- en exploitatiekosten
§ 2a. [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 96d.2 [Vervallen per 06-04-2005]
§ 3
Artikel 96e [Vervallen per 01-08-1998]
§ 4
Artikel 96f [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96f.1 [Vervallen per 01-08-1998]
§ 5
Artikel 96f.2 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96f.3 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96f.4 [Vervallen per 01-08-1998]
§ 6. Gemeentelijk beleid met betrekking tot personele en materiële voorzieningen
Artikel 96g. Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf geen openbare scholen in stand houdt of als openbare scholen ontbreken
Artikel 96g1. Gemeentelijk beleid bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente
Artikel 96h. Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf openbare scholen in stand houdt
§ 7. Overschrijdingsregeling ten behoeve van bijzondere scholen
Artikel 96i. Vaststelling uitgaven en inkomsten personeels- en exploitatiekosten; vaststelling percentage t.b.v. niet door de gemeente in stand gehouden scholen
Artikel 96j. Vaststelling overschrijdingsbedrag t.b.v. niet door de gemeente in stand gehouden scholen
Artikel 96k. Uitkering overschrijdingsbedrag aan niet door de gemeente in stand gehouden scholen; beroep op gedeputeerde staten
§ 8
Artikel 96l [Vervallen per 01-08-1998]
§ 9. Vaststelling en betaling van de bekostiging
Artikel 96m. Bekostiging
Artikel 96n. Vermindering vergoeding i.v.m. kosten van wachtgelduitkeringen; gebruik burgerservicenummer, of bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer door de Minister
Artikel 96o. Aftrekposten bekostiging
Artikel 96p [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96p.1 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96q [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96q.1 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 96r. Verlening en verrekening voorschotten op de bekostiging
Artikel 96r1. Verrekening van vorderingen
Artikel 96s. Overdracht bekostiging bij overstap leerling tijdens schooljaar

Hoofdstuk IV. Overige bepalingen

Artikel 97. Boekhouding bijzonder onderwijs
Artikel 98 [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 98a [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 98a1 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 98b [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 98c [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 99. Besteding bekostiging
Artikel 99a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 99b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 99c [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 100. Besteding overeenkomstig bestemming
Artikel 100a [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 100b [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 100c [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 101 [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 102 [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 102a. Geen vergoeding na schade door schuld of nalatigheid; subrogatie wegens schade aan gebouwen van scholen
Artikel 102a.1 [Vervallen per 06-04-2005]
Artikel 102b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 103. Jaarverslag
Artikel 103a. Informatie over bekostiging
Artikel 103a1. Beleidsinhoudelijke informatie
Artikel 103a2. Reikwijdte voorschriften
Artikel 103b. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag
Artikel 103c. Verwerking gegevens door Onze Minister
Artikel 103d. Gebruik gegevens basisregister onderwijs door Minister en inspectie
Artikel 103e [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 103f. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente
Artikel 103g. Aanwijzing
Artikel 104. Inhouding bekostiging
Artikel 104a. Maatregelen
Artikel 105
Artikel 106. Uitvoeringsvoorschriften afdeling II

Afdeling III. Beëindiging der bekostiging

Artikel 107. Opheffingsnormen

Artikel 108

Artikel 109. Beëindiging bekostiging bij einde looptijd regionaal plan onderwijsvoorzieningen

Artikel 109a. Beëindiging bekostiging/opheffing bij ernstig of langdurig tekortschieten van kwaliteit

Artikel 110 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 110a. Terugstorting exploitatie-overschot

Artikel 111

Artikel 112

Titel IV. Toezicht

Artikel 113

Titel IVA. Onderwijsachterstanden

Artikel 118a. Overleg onderwijsachterstandenbeleid

Artikel 118b [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 118c [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 118d [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 118e [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 118f [Vervallen per 01-08-2006]

Titel IVB. Bestrijding voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen

Artikel 118g. Voortijdige schoolverlater

Artikel 118h. Bestrijding voortijdig schoolverlaten door gemeente

Artikel 118i. Informatie over voortijdig schoolverlaten

Titel IVC. Zij-instroom in het beroep

Artikel 118j. Begripsbepalingen

Artikel 118k. Geschiktheidsverklaring

Artikel 118l. Geschiktheidsonderzoek

Artikel 118m. Uitvoering scholing en begeleiding

Artikel 118n. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek

Artikel 118o. Bekwaamheidsonderzoek

Artikel 118p. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek

Artikel 118q. Kwaliteitsbewaking; sancties

Artikel 118r. Uitvoeringsvoorschriften zij-instroom

Artikel 118s. Inlichtingenplicht

Titel V. Slotbepalingen

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121 [Vervallen per 01-08-1998]

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 123a

Artikel 123b [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 124. Citeertitel