Home

Wet buitengewoon pensioen 1940-1945

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024

Wet buitengewoon pensioen 1940-1945

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling te treffen met betrekking tot recht op buitengewoon pensioen ten behoeve van hen, die tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa door daad of houding hebben deelgenomen aan het binnenlands verzet, alsmede van hun nagelaten betrekkingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet wordt verstaan onder:

"Onze Minister": Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

"de Raad": de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3 van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen;

de Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

"deelnemers aan het verzet": zij, die tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa door daad of houding hebben deelgenomen aan het binnenlands verzet, met inbegrip van hen, die deel uitmaakten van de Binnenlandse Strijdkrachten en daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de strijd tegen de vijandelijke bezettende macht van het Rijk in Europa;

"gewezen echtgenote": de vrouw, bedoeld in artikel 14, tweede lid;

"peiljaar": het jaar vastgesteld ingevolge artikel 8, tweede en derde lid, en artikel 41a, eerste lid;

"minimum-pensioengrondslag": de pensioengrondslag, bedoeld in artikel 8, zevende lid, aanhef.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur worden categorieën van personen aangewezen op wie deze wet van overeenkomstige toepassing zal zijn.

Artikel 1a

Voor de toepassing van deze wet wordt gelijkgesteld met:

  1. huwelijk: het geregistreerd partnerschap;

  2. gehuwd: als partner geregistreerd;

  3. echtgenoot of echtgenote: de geregistreerde partner;

  4. weduwe of weduwnaar: de achtergebleven partij bij een geregistreerd partnerschap;

Artikel 1b

Artikel 2

Artikel 3 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 3a

Tweede hoofdstuk. Van het buitengewoon pensioen van de deelnemers aan het verzet

§ 1. Van het recht op buitengewoon pensioen

Artikel 4

§ 2. Van de voet waarop buitengewoon pensioen wordt verleend

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

§ 3. Van de pensioengrondslag

Artikel 8

§ 4. Van het pensioenbedrag

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11a

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Derde hoofdstuk. Van het pensioen der nagelaten betrekkingen

§ 1. Van het recht op buitengewoon pensioen

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16a

§ 2. Van de berekening van het buitengewoon pensioen

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 19

Artikel 20

Vierde hoofdstuk. Van de Buitengewone Pensioenraad

Artikel 21 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 21a [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 22 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 22a [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-1990]

Vijfde hoofdstuk. Van de aanvraag en de toekenning

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 24b [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 25b

Zesde hoofdstuk. Van ingang en einde der buitengewone pensioenen

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 30

Artikel 30a

Zevende hoofdstuk. Van de welvaartsvastheid der buitengewone pensioenen

Artikel 31

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 31c [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 31d [Vervallen per 01-01-2009]

Hoofdstuk 7A. De garantietoeslag

Artikel 31e

Artikel 31f

Artikel 31g

Hoofdstuk 7B. De toeslag inkomensafhankelijke premie

Artikel 31h

Achtste hoofdstuk. Bijzondere bepalingen aan alle buitengewone pensioenen en garantietoeslagen gemeen

Artikel 31i

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 36a

Negende hoofdstuk. Van het indienen van een bezwaarschrift en van beroep

Artikel 37

Artikel 37a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 37b

Artikel 37c [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 38

Artikel 38a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 40 [Vervallen per 01-07-1957]

Tiende hoofdstuk. Van herziening van gegeven beschikkingen

Artikel 41

Artikel 41a

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 42b

Artikel 42c

Artikel 42d

Elfde hoofdstuk. Slotbepalingen

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 45a

Artikel 46

Artikel 47