Home

Rechtbank Midden-Nederland, 06-07-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6944, NL17.9719

Rechtbank Midden-Nederland, 06-07-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6944, NL17.9719

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
6 juli 2018
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2018:6944
Zaaknummer
NL17.9719

Inhoudsindicatie

Overheidsaansprakelijkheid. Verklaring voor recht dat de gemeente jegens eiseres toerekenbaar is tekortgeschoten in haar verplichtingen uit hoofde van een door partijen gesloten anterieure

overeenkomst door bij het nemen van een herstelbesluit aantoonbaar nalatig te handelen, als gevolg waarvan dit herstelbesluit en het bestemmingsplan door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn vernietigd.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht Zittingsplaats Utrecht zaaknummer: NL17.9719

Vonnis van 6 juli 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLDING HET KONINGSBED B.V.,

statutair gevestigd te Groenekan,

eiseres, hierna te noemen: Het Koningsbed, advocaat P. van den Berg,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE DE BILT,

zetelend te Bilthoven,

verweerster, hierna te noemen: de gemeente, advocaat J. Berckenkamp.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de procesinleiding

- het verweerschrift

- de akte wijziging van eis

- de pleitaantekeningen van de gemeente, waarbij de gemeente tevens bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging van eis

- het proces-verbaal van mondelinge behandeling op 25 mei 2018, waarin onder meer is vastgelegd de beslissing van de rechtbank dat de eiswijziging wordt geweigerd wegens strijd met de goede procesorde.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Het Koningsbed is eigenaar van een drietal percelen aan de Prinsenlaan 80 te Groenekan. Aanvankelijk hadden de eigenaren van Het Koningsbed daar een agrarisch bedrijf, maar op den duur zijn zij daarnaast een bed and breakfast (hierna: B&B) en een conferentiecentrum gaan exploiteren en hebben zij de agrarische activiteiten beëindigd.

2.2.

De voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van deze rechtbank heeft bij uitspraak van 23 november 2011 (ECLI:NL:RBUTR:2011:3277) geoordeeld dat de activiteiten van Het Koningsbed in strijd waren met de vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Maartensdijk' die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (hierna: het college) op 13 februari 2007 had verleend. Het Koningsbed heeft het college naar aanleiding hiervan verzocht medewerking te verlenen aan wijziging van de planologische bestemming van de haar toebehorende percelen naar verblijfsrecreatie, vergaderactiviteiten en daaraan ondergeschikte horeca, een en ander in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling. Het was de bedoeling van Het Koningsbed om haar activiteiten na de bestemmingswijziging verder uit te breiden.

2.3.

Het college heeft zich bereid verklaard om onder bepaalde voorwaarden mee te werken aan wijziging van het bestemmingsplan en de gemeente heeft hiertoe met Het Koningsbed op 16 mei 2012 een 'Overeenkomst tot kostenverhaal locatie Prinsenlaan 80 te Groenekan' gesloten (hierna in navolging van partijen ook de anterieure overeenkomst genoemd). In deze overeenkomst is - voor zover hier van belang - het volgende bepaald:

8 Bestemmingsplan

8.1

De Gemeente neemt in het partieel bestemmingsplan Prinsenlaan 80 te Groenekan ten behoeve van de realisatie van het Bouwplan van Exploitant op het Betrokken perceel een bruikbare bestemming op, zie bijlage 1.

8.2

De afstemming door de Gemeente met Exploitant over de te wijzigen bestemming laten de publiekrechtelijke positie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Gemeente en haar bestuursorganen onverlet.

(... )

10 Planning

10.1

Exploitant en de Gemeente hebben voor de realisatie van de bestemmingswijziging ten behoeve van het Bouwplan van Exploitant een Planning opgesteld die is opgenomen in Bijlage 3.

10.2

De Gemeente zal de bestemmingswijziging volgens de Planning realiseren.

12 Bestuursrechtelijke procedures

3 Het geschil

4 De beoordeling

5 De beslissing