Home

Regeling vergoeding deskundigenkosten Rijkswaterstaat

Geldig vanaf 3 december 2022
Geldig vanaf 3 december 2022

Regeling vergoeding deskundigenkosten Rijkswaterstaat

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-12-2022]

Aanhef

De directeur-generaal van Rijkswaterstaat,

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op het feit dat het bij de verwerving van onroerende zaken en beëindiging van een aantal rechten door de Staat (Rijkswaterstaat) ter voorkoming van gerechtelijke onteigening veelal redelijk is de wederpartij een vergoeding te verlenen voor de daartoe in redelijkheid gemaakte kosten van deskundige bijstand;

Besluit

tot vaststelling van de navolgende beleidsregel:

Artikel 1

Bij minnelijke grondverwerving en beëindiging van rechten, als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Onteigeningswet, door Rijkswaterstaat ter voorkoming van gerechtelijke onteigening, hanteert de Minister de volgende formule om het forfaitaire bedrag te berekenen exclusief btw voor de vergoeding van de kosten van deskundige bijstand:

2% van de schadeloosstelling met een minimum van € 2.250,– en een maximum van € 20.000,–

Artikel 2

De vergoeding in de kosten van deskundige bijstand wordt uitsluitend vergoed indien de rechthebbende aantoont dat deskundige bijstand ook daadwerkelijk is verleend.

Artikel 3

Bij gegronde redenen kan van de in artikel 1 genoemde bedragen naar boven of naar beneden worden afgeweken, zowel op verzoek van een rechthebbende als ambtshalve door de Minister, op basis van de door de rechthebbende te verstrekken specificatie van de bestede uren.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6. Overgangsrecht

Artikel 7. Intrekking

Artikel 8. Inwerkingtreding

Artikel 9. Citeertitel