Home

M&V-besluit Ambtelijke organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal

Geldig van 23 juli 2022 tot 11 november 2023
Geldig van 23 juli 2022 tot 11 november 2023

M&V-besluit Ambtelijke organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-07-2022 tot 11-11-2023]
[Regeling ingetrokken per 11-11-2023]

Aanhef

De Voorzitter, de Huishoudelijke Commissie en de Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen ten aanzien van de beslis- en ondertekeningbevoegdheden bij rechtshandelingen en rechtspositionele beslissingen,

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht, de Comptabiliteitswet 2016 en de artikelen 13, 15, 26 en 28 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

BESLUITEN:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Huishoudelijke Commissie: commissie als bedoeld in artikel 14 van het Reglement van Orde;

 2. Voorzitter: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;

 3. Griffier: de Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;

 4. Ambtelijke organisatie (griffie): het geheel van ambtenaren dat werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de Griffier;

 5. Directie: de directie Inhoud of de directie Organisatie;

 6. Directeur: degene die is belast met de leiding van een directie;

 7. Integraal management: management van een directie met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied;

 8. Mandaat: de bevoegdheid om namens de mandaatverlener besluiten te nemen;

 9. Volmacht: de bevoegdheid om namens de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 10. Machtiging: de bevoegdheid om namens een ander handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 11. Reglement van Orde: Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 2. Organisatie

De inrichting van de ambtelijke organisatie van de Eerste Kamer is vastgesteld conform het in bijlage 1 opgenomen organogram.

Hoofdstuk 2. Mandaat, volmacht en machtiging Griffier

Artikel 3. Griffier

Hoofdstuk 3. Mandaat, volmacht en machtiging directeuren

Artikel 4. Directeuren

Hoofdstuk 4. Voorwaarden en beperkingen

Artikel 5. Uitoefening van bevoegdheden

Artikel 6. Reikwijdte van mandaat, volmacht en machtiging

Artikel 7. Grensbedragen

Artikel 8. Informatieplicht

Hoofdstuk 5. Ondertekening

Artikel 9. Ondertekening mandaat

Artikel 10. Ondertekening volmacht

Artikel 11. Overige bepalingen ondertekening

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 12. Mandaat- en volmachtregister

Artikel 13. Overgangsbepalingen

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

Bijlage