Home

Mandaatregeling beheer bureau Kiesraad

Geldig van 22 juli 2022 tot 23 juli 2022
Geldig van 22 juli 2022 tot 23 juli 2022

Mandaatregeling beheer bureau Kiesraad

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 23-07-2022 met twk t/m 04-07-2022 ]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

1.

De dagelijkse leiding over het bureau van de Kiesraad als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, van de Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad, wordt uitgeoefend door de secretaris-directeur, die over de uitvoering van deze taak verantwoording aflegt aan de voorzitter.

2.

De secretaris-directeur is belast met de zorg voor een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering en neemt daarbij de aanwijzingen van de Kiesraad in acht.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

Aan de secretaris-directeur wordt mandaat en machtiging verleend ten behoeve van het uitoefenen van de dagelijkse leiding over het bureau, voor zover het geen aangelegenheden betreft die naar hun aard of inhoud een zodanig gewicht hebben dat zij door de voorzitter van de Kiesraad dienen te worden afgedaan.

2.

Aan de secretaris-directeur van de Kiesraad wordt volmacht verleend om namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met betrekking tot de uitvoering van taken waarvoor de Kiesraad verantwoordelijk is, tot het maximumgrensbedrag per (meerjarige) verplichting zoals vastgelegd in bijlage 1 van dit besluit.

3.

In afwijking van het eerste lid, blijft aan de voorzitter van de Kiesraad voorbehouden de bevoegdheid om beslissingen te nemen met rechtspositionele gevolgen ten aanzien van ambtenaren van het bureau bezoldigd in salarisschaal 14 of hoger.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

De taken en bevoegdheden van de secretaris-directeur kunnen, voor zover nodig wordt geacht door de voorzitter en in ieder geval tijdens afwezigheid of verhindering van de secretaris-directeur, tevens door de plaatsvervangend secretaris-directeur worden uitgeoefend.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Bijlage 1 [Nog niet in werking]