Home

Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening

Geldig van 28 juni 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 28 juni 2022 tot 1 januari 2023

Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening

Besluit BR/REG-23138

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2023]

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b, c, d en e van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven, prestatiebeschrijvingen, een grens en een vereffeningsbedrag als bedoeld in artikel 56b van de Wmg vast te stellen.

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

Gelet op artikel 59, aanhef en onder a, c en e van de Wmg, heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met brief van 26 april 2018, met kenmerk 1309558-174219-CZ, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg, aan de NZa gegeven. Deze aanwijzing dateert van 26 april 2018 en heeft als kenmerk 1309558-174219-CZ. Deze aanwijzing is gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 27141.

1. Begripsbepalingen

[Nog niet in werking]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 1. zorgaanbieder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig acute psychiatrische hulpverlening biedt;

 2. gebudgetteerde zorgaanbieder: zorgaanbieder op wie, op grond van een beschikking van de NZa, de budgetsystematiek ten aanzien van de acute psychiatrische hulpverlening binnen budget van toepassing is;

 3. beschikbaarheid: de tijdsperiode waarin (een) behandelaar(s) volgens het rooster geen andere zorg verleent dan de acute psychiatrische hulpverlening en aanwezig/oproepbaar is om acute psychiatrische hulpverlening binnen budget te kunnen verlenen;

 4. acute psychiatrische hulpverlening: hulpverlening die deel uitmaakt van de geneeskundige ggz en welke gericht is op personen in een crisissituatie waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben. De zorg wordt geleverd conform de generieke module acute psychiatrie;

 5. acute psychiatrische hulpverlening binnen budget: acute psychiatrische hulpverlening als bedoeld in onderdeel d, die tevens is gericht op personen bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is. De zorg bestaat uit de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling tot maximaal drie kalenderdagen (inclusief beoordelingsruimte) en beschikbaarheid crisisbedden en opname tot maximaal drie kalenderdagen. De zorg wordt geleverd conform de eisen die de generieke module acute psychiatrie stelt aan de organisatie en expertise van het team en de samenwerkingsafspraken (regioplan);

 6. generieke module acute psychiatrie: module waarin de inhoud en organisatie van hulpverlening wordt beschreven voor personen in een crisissituatie, waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is;

 7. geneeskundige ggz: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet;

 8. budget: vaste grens, als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wmg, van de som van de kosten als bedoeld in artikel 5.1 voor de beschikbaarheid van de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling (inclusief beoordelingsruimte) en beschikbaarheid crisisbedden en opname;

 9. voorlopig budget: het door de NZa in (t-1) vastgestelde budget voor jaar (t);

 10. voorlopige opbrengsten: de som van het totaal te verwachten gedeclareerde tarieven op basis van de prestaties zoals genoemd in artikel 6 van deze beleidsregel met betrekking tot jaar (t);

 11. voorlopig overschot/tekort: het verschil tussen het voorlopig budget en de voorlopige opbrengsten. De NZa stelt dit vast in een beschikking;

 12. definitief budget: het door de NZa, na verwerking van de nacalculatie van jaar (t), in (t+1) vastgestelde budget voor jaar (t);

 13. definitieve opbrengsten: de som van het totaal aan gedeclareerde tarieven op basis van de prestaties zoals genoemd in artikel 6 van deze beleidsregel met betrekking tot jaar (t);

 14. definitief overschot/tekort: het verschil tussen het definitief budget en de definitieve opbrengsten. De NZa stelt dit vast in een beschikking;

 15. vereffeningsbedrag: het bedrag als bedoeld in artikel 56b Wmg. Bij een definitief overschot stelt de NZa dit bedrag bij beschikking vast;

 16. verrekenbedrag: bij een definitief tekort stelt de NZa dit bedrag bij beschikking vast;

 17. representerende verzekeraar: de door de leden van Zorgverzekeraars Nederland aangewezen zorgverzekeraar of zorgverzekeraars om namens hen een overeenkomst af te sluiten conform het convenant representatiemodel acute GGZ 2019;

 18. regioplan: vastgelegde afspraken over de levering van acute psychiatrische hulpverlening door het regionaal overleg van ketenpartners acute psychiatrie conform de generieke module acute psychiatrie, zoals omschreven in het implementatieplan bij de GMAP;

 19. regio: een geografisch gebied voor de levering van acute psychiatrische hulpverlening. De indeling van de regio’s is vastgelegd in een bijlage van de generieke module acute psychiatrie;

 20. consult acute ggz binnen budget: overige prestatie zoals opgenomen in de beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg en de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg (BR/REG-22619-01)

 21. Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg;

 22. NZa: Nederlandse Zorgautoriteit.

 23. Eénzijdige aanvraag: er is sprake van een éénzijdige aanvraag als de gebudgetteerde aanbieder en representerend zorgverzekeraar een afwijkend budget Zvw aanvragen of één van de twee partijen geen aanvraag indient.

 24. Reistijd acute ggz ter dekking van het budget: De tijd die de zorgverlener, in het kader van een consult acute ggz ter dekking van het budget, werkelijk besteedt aan het reizen naar en van de patiënt die buiten een locatie van de zorgaanbieder acute psychiatrische hulpverlening binnen budget ontvangt.

 25. Overige financieringsstromen: alle acute psychiatrische hulpverlening binnen budget die niet valt onder de inhoud van de zorgverzekering vanuit de Zorgverzekeringswet en ook geen jeugdhulp is zoals gedefinieerd in de Jeugdwet.

2. Doel van de beleidsregel

3. Reikwijdte

4. Procedure voor vaststelling van het budget Zvw en tekort/overschot Zvw

4.1. Het vaststellen van het voorlopig budget Zvw en voorlopig tekort/overschot Zvw

4.1.1. Indienings- en afhandelingstermijnen

4.1.2. Voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen

4.1.3. Behandeling van de aanvraag

4.1.3.1. Aanvraag die aan de vereisten voldoet
4.1.3.2. Geen of een incomplete aanvraag
4.1.3.2.1. Geen aanvraag
4.1.3.2.2. Incomplete aanvraag
4.1.3.3. Aanvragen ingediend binnen de 4 weken termijn
4.1.3.3.1. Tweezijdige aanvraag
4.1.3.3.2. Eenzijdige aanvraag

4.1.4. Berekening voorlopig Budget Zvw en voorlopig tekort/overschot Zvw

4.2. Het vaststellen van het definitieve budget Zvw en het definitief tekort/overschot Zvw

4.2.1. Indienings- en afhandelingstermijnen

4.2.2. Vaststelling definitief budget Zvw

4.2.2.1. Voor 1 juli (t+1) is er geen aanvraag ingediend
4.2.2.2. Definitief budget Zvw = voorlopig budget Zvw
4.2.2.3. Definitief budget Zvw ≠ voorlopig budget Zvw
4.2.2.3.1. Tweezijdig
4.2.2.3.2. Eenzijdig
4.2.2.4. Meerdere soorten aanvragen

4.2.3. Berekening definitief tekort/overschot Zvw

4.3. Vereffenings- en verrekenbedrag

4.3.1. Vereffeningsbedrag

4.3.2. Verrekenbedrag

5. Budgetparameters

5.1. Budgetparameters

5.2. Indexatie

6. Prestaties

7. Slotbepalingen

7.1. Intrekken oude beleidsregel(s)

7.2. Toepasselijkheid voorgaande beleidsregel

7.3. Inwerkingtreding / Bekendmaking

7.4. Citeertitel