Home

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Geldig van 1 oktober 2021 tot 25 december 2021
Geldig van 1 oktober 2021 tot 25 december 2021

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Besluit 2021-191442

Opvolgende besluiten
2021-258581
Versies van huidig besluit

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 25-12-2021]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 28 juni 2021, nr. 2021-121258 ( Stcrt. 2021, 33903 ).

In dit besluit zijn de volgende nieuwe onderwerpen opgenomen:

 • Belastinguitstel, tijdelijke aanvullende tegemoetkoming: 1 oktober 2021 – 31 januari 2022 (onderdeel 3.4);

 • Aanpassing van de reikwijdte van de betalingsregeling (onderdeel 3.5).

Daarnaast zijn een aantal bestaande maatregelen verlengd:

Het besluit van 28 juni 2021, nr. 2021-121258 ( Stcrt. 2021, 33903 ) is ingetrokken.

1. Inleiding

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn aangekondigd als onderdeel van het noodpakket economie en banen dat is beschreven in de brieven van het kabinet aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

In dit beleidsbesluit geef ik uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Ook geef ik een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en op de mogelijkheid tot termijnverlenging inzake de herinvesteringsreserve en verwijs ik naar een apart besluit waarin ik regel dat bij een betaalpauze een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld.

Dit besluit ziet op de volgende onderwerpen:

 1. Verschuldigdheid van, oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;

 2. Uitstel van betaling van belastingschulden;

 3. Mededelingsplicht bodemrecht;

 4. Verklaring betaalgedrag;

 5. Melding betalingsonmacht;

 6. G-rekening;

 7. Betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld;

 8. Betalingsverzuimboeten;

 9. Termijn verkoop voorraad tabaksproducten aan wederverkopers;

 10. Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;

 11. Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen;

 12. Gebruikelijk loon;

 13. Werkkostenregeling;

 14. Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer;

 15. Urencriterium;

 16. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidies financiering vaste lasten;

 17. Continuïteitsbijdragen zorglichamen;

 18. Zorgvrijstelling: werkzaamheden COVID-19 testen en COVID-19 Rijksvaccinatieprogramma;

 19. Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen;

 20. Herinvesteringsreserve: ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen;

 21. Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;

 22. Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en ‑apparatuur;

 23. Btw-tarief bij online diensten door sportscholen;

 24. Btw-tarief bij levering van mondkapjes;

 25. Btw-tarief bij levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits;

 26. Heffing over Duitse netto-uitkeringen;

 27. Reisaftrek in de inkomstenbelasting;

 28. Belastingrente en ‘hulp bij aangifte’ (aangifte 2019 en 2020)

 29. Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven.

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op de artikelen 62 tot en met 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. EB en ODE

2.1. Voorschot en eindfactuur per kalendermaand

2.2. Geen voorschot, wel factuur

2.3. Geen voorschot, geen factuur, wel levering

2.4. Geen voorschot, geen factuur, geen levering, wel verbruik

2.5. Termijn indienen teruggaafverzoeken EB en ODE

2.6. Oninbare vorderingen bij toepassing onderdeel 2.1 of 2.2 van dit besluit

3. Invordering

3.1. Uitstel van betaling van belastingschulden

3.2. Invorderingsrente

3.3. Diverse invorderingsonderwerpen

3.3.1. Meldingsregeling bodemrecht

3.3.2. Verklaring betalingsgedrag

3.3.3. Melding betalingsonmacht

3.3.4. G-rekening

3.4. Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming: 1 oktober 2021 – 31 januari 2022

3.5. Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld

4. Betalingsverzuimboeten

5. Douane

5.1. Uitstel van betaling

5.2. Termijn verkoop voorraad tabaksproducten aan wederverkopers

6. Loonheffingen

6.1. Administratieve verplichtingen

6.2. Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen

6.3. Gebruikelijk loon 2020 en 2021 AB-houders

6.4. Werkkostenregeling

7. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

8. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting (winst)

8.1. Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer

8.2. Urencriterium

8.2.1. Verlaagd urencriterium voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

8.3. Fiscale reserve 2019 voor coronagerelateerd verlies 2020 (fiscale coronareserve)

8.4. Voorlopige aanslag

8.5. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidie financiering vaste lasten

8.6. Zorglichamen

8.6.1. Continuïteitsbijdragen zorglichamen

8.6.2. Werkzaamheden COVID-19 testen en COVID-19 Rijksvaccinatieprogramma

8.7. Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen

8.8. Herinvesteringsreserve

8.8.1. Bijzondere omstandigheid

8.8.2. Ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen

9. Omzetbelasting

9a. Zorgpersoneel en hulpgoederen

9a.1. Ter beschikking stellen van zorgpersoneel

9a.2. Gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur

9b. Verlaagd btw-tarief kan doorlopen op alternatieve online sportdiensten door sportscholen

9c. Levering van mondkapjes

9d. Levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits

9d.1. Levering van COVID-19-vaccins

9d.2. Levering van COVID-19-testkits

9d.3. Levering van COVID-19-testkits – uitbreiding

9d.4. Levering van COVID-19-zelftestkits met ontheffing

10. Heffing over Duitse netto-uitkeringen

11. Inkomstenbelasting

11.1. Eigenwoningrente

11.2. Reisaftrek

11.3. Belastingrente en ‘hulp bij aangifte’ (aangifte 2019 en 2020)

12. Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s

13. Wet implementatie EU-richtlijn grensoverschrijdende constructies

13.1. Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

13.2. Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven

14. Ingetrokken regeling

15. Inwerkingtreding en vervaldatum

16. Citeertitel

Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak COVID-19