Home

Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020

Geldig van 1 januari 2021 tot 1 augustus 2021
Geldig van 1 januari 2021 tot 1 augustus 2021

Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2021 tot 01-08-2021]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Kaderberoepsgerichte leerweg

Ten aanzien van een student die in het bezit is van een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg in de profielen, bedoeld in artikel 10b, derde lid, onderdelen f tot en met h en j, van de WVO, wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde of natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het eindexamen om te kunnen worden toegelaten tot een beroepsopleiding als bedoeld in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 3. Gemengde leerweg

Ten aanzien van een student die in het bezit is van een diploma van de gemengde leerweg in de profielen, bedoeld in artikel 10d, derde lid, onderdelen f tot en met h en j, van de WVO, wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde of natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het eindexamen om te kunnen worden toegelaten tot een beroepsopleiding als bedoeld in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 4. Theoretische leerweg

Artikel 5. Intrekking regeling

Artikel 6. Inwerkingtreding

Artikel 7. Citeertitel

Bijlage behorende bij de artikelen 2 , 3 en 4 van de Regeling houdende regels over de nadere vooropleidingseisen voor toelating tot het middelbaar beroepsonderwijs (Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020)