Home

Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg

Geldig van 15 februari 2020 tot 1 augustus 2024
Geldig van 15 februari 2020 tot 1 augustus 2024

Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-08-2024]

Aanhef

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling panel

1.

Er is een tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg.

2.

Het panel wordt met terugwerkende kracht ingesteld met ingang van 1 december 2019 en wordt opgeheven per 1 augustus 2024.

3.

Leden van het panel zijn ook na 1 augustus 2024 te consulteren door de Minister in verband met de rechten en plichten die voortvloeien uit de in artikel 3 genoemde taken van het panel.

Artikel 3. Taken

1.

Het panel is belast met het beoordelen van de subsidieaanvragen, bedoeld in artikel 9 van de regeling, alsmede de overige taken die haar zijn opgedragen op grond van bijlage 1 van de regeling.

2.

Het panel brengt per aanvraagperiode, als bedoeld in artikel 9 van de regeling, een advies uit aan de Minister over de subsidieaanvragen. Dit advies bevat:

  1. voor iedere aanvraag een beschrijving per criterium dat als voldoende of als onvoldoende is beoordeeld;

  2. een rangschikking van de voldoende beoordeelde aanvragen, bedoeld in artikel 9, tweede lid van de regeling; en

  3. een draagkrachtige motivering per beoordeling waarbij onvoldoendes voor de criteria 3 en 4 zijn toegestaan, mits gecompenseerd door hogere scores voor criteria 1 en 2.

Artikel 4. Termijnen

Artikel 5. Samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel 6. Leden

Artikel 7. Secretariaat

Artikel 8. Werkwijze

Artikel 9. Informatieplicht

Artikel 10. Vergoeding

Artikel 11. Kosten van het panel

Artikel 12. Openbaarmaking

Artikel 13. Archiefbescheiden

Artikel 14. Inwerkingtreding en vervaldatum

Artikel 15. Citeertitel