Home

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018

Geldig vanaf 28 juli 2018
Geldig vanaf 28 juli 2018

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-07-2018]

Aanhef

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1. Definities

IIIn dit besluit wordt verstaan onder:

  1. UWV: het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in Hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  2. dagloon: het dagloon, bedoeld in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;

  3. gemiddeld aantal arbeidsuren: het gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek als bedoeld in artikel 16, tweede lid, Werkloosheidswet;

  4. arbeidsverleden: de kalenderjaren op basis waarvan de uitkeringsduur wordt bepaald, zoals bedoeld in artikel 42 WW en artikel 15 WIA;

  5. wekeneis: het aantal kalenderweken dat de werknemer gewerkt moet hebben, om in aanmerking te komen voor het recht op uitkering, zoals bedoeld in artikel 17 WW en artikel 58 WIA;

  6. verrekenen van inkomsten: het geheel of gedeeltelijk niet uitbetalen van uitkering als bedoeld in de artikelen 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 58 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 3:48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en het korten van inkomen als bedoeld in de artikelen 31 van de Ziektewet, artikelen 21, 52, en 61 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 47 van de Werkloosheidswet, artikel 10 van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en artikelen 1a:4, 2:40, 2:41a, 2:42, 2:44 en 2:46 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten alsmede het bepalen van het inkomen als bedoeld in artikel 6 van de Toeslagenwet;

  7. maatmaninkomen: het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 6, eerste lid en derde lid, onderdeel b, van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en artikel 19a, vijfde lid, ZW;

  8. inkomenseis: de inkomenseis als bedoeld in artikel 60 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

  9. werknemer: degene die werknemer is in de zin van de werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 3 tot en met 5 en 6, 7, 8, 8a, 8c ZW, 3 tot en met 5 en 6, 8 en 8a WW, artikel 8 en 9 WIA en 3:6 WAZO.

  10. polisadministratie: de polisadministratie, bedoeld in artikel 33 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2. Gebruik maken van de polisadministratie

1.

Behoudens het bepaalde in artikel 3, gebruikt UWV voor besluiten over de vaststelling van het dagloon, het gemiddeld aantal arbeidsuren, het arbeidsverleden, de wekeneis, het verrekenen van inkomsten, het maatmaninkomen, voor besluiten over de toetsing aan de inkomenseis, alsmede voor de vaststelling of iemand werknemer is voor de werknemersverzekeringen, de gegevens die aanwezig zijn in de polisadministratie.

2.

UWV gebruikt gegevens die aanwezig zijn in de polisadministratie om de beëindiging vast te stellen van het recht op uitkering ingevolge artikel 20 lid 1 onder c WW, artikel 2:16 lid 2 Wajong en artikel 2:16 lid 3 Wajong.

3.

UWV gebruikt gegevens die aanwezig zijn in de polisadministratie om de uitkering te herzien dan wel te beëindigen ingevolge artikel 3:48 Wajong, artikel 44 WAO en artikel 58 WAZ.

Artikel 3. Uitzonderingen

Indien UWV vaststelt dat de gegevens in de polisadministratie niet kunnen worden gebruikt, gebruikt UWV gegevens uit een andere bron.

Artikel 4

Artikel 5. Inwerkingtreding

Artikel 6. Citeertitel