Home

Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MENA Scholarship programme 2017-2019)

Geldig van 23 augustus 2018 tot 1 juli 2019
Geldig van 23 augustus 2018 tot 1 juli 2019

Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MENA Scholarship programme 2017-2019)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-08-2018 tot 01-07-2019]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2019]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Besluiten:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.2, sub a, b en d, 2.3, sub a, b, c, e en f, 6.4, sub a, b en c, en 6.5, sub a, b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme 2017–2019 gelden voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2019 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels met betrekking tot het MENA (Middle-East North-Africa) Scholarship programme 2017–2019 (MSP 2017–2019).

Artikel 2

1.

Voor subsidieverlening in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme 2017–2019 geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2019 een subsidieplafond van € 2.638.500,–. Jaarlijks gelden de volgende plafonds, waarbij geldt dat indien in één van deze jaren middelen van de voor dat jaar of een openstelling beschikbare middelen resteren, deze naar rato beschikbaar komen voor aanvragen die worden ingediend in het daarop volgende jaar of de daaropvolgende openstelling:

2.
  1. de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2017: voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen: € 203.500,– en voor activiteiten gericht op het aanbieden van tailor-made trainingen: € 0,–;

  2. de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018: voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen: € 1.317.000,– waarvan € 537.500,– beschikbaar is voor een eerste openstelling en € 679.500,- voor een tweede openstelling, waarvan ten minste € 458.000,– beschikbaar is voor activiteiten gericht op beursverstrekking aan kandidaten werkzaam in Irak, Jordanië of Libanon voor zover er voldoende hierop gerichte aanvragen zijn die voldoen aan de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, en voor activiteiten gericht op het aanbieden van tailormade trainingen: € 100.000,–

  3. de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019: voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen: € 1.118.000,–, waarvan ten minste € 458.000,– beschikbaar is voor activiteiten gericht op beursverstrekking aan kandidaten werkzaam in Irak, Jordanië of Libanon voor zover er voldoende hierop gerichte aanvragen zijn die voldoen aan de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, en voor activiteiten gericht op het aanbieden van tailormade trainingen: € 100.000,–.

    Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geldt hierbij dat indien middelen resteren van de voor één van beide soorten van activiteiten beschikbare middelen, uitgezonderd de middelen die ten minste beschikbaar zijn voor activiteiten gericht op beursverstrekking aan kandidaten werkzaam in Irak, Jordanië of Libanon, deze beschikbaar komen voor aanvragen met betrekking tot de andere soorten van activiteiten, voor zover deze aanvragen voldoen aan de maatstaven die in dit besluit zijn neergelegd.

3.

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste van een nog niet vastgestelde begroting komt, voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

1.

Aanvragen voor een subsidie in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme 2017–2019 worden ingediend naar aanleiding van subsidieopenstellingen waarvan mededeling wordt gedaan op www.nuffic.nl.

2.

Aanvragen voor een subsidie in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme 2017–2019 worden ingediend aan de hand van een daartoe door de minister vastgesteld aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier vermelde bescheiden.1

Artikel 4

Artikel 5

Bijlage