Home

Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen

Geldig van 22 september 2017 tot 29 december 2018
Geldig van 22 september 2017 tot 29 december 2018

Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen

Besluit BLKB2017-7334

Voorafgaande besluiten
DGB2010/270M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-09-2017 tot 29-12-2018]

1. Inleiding.

De wet bevat een vrijstelling van btw voor prestaties die zien op het verzorgen en verplegen van de in een inrichting opgenomen personen en handelingen die daarmee nauw samenhangen (artikel 11, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Voorwaarde voor de vrijstelling is dat met de prestaties geen winst mag worden beoogd.

Als de (zorg)inrichting ook andere prestaties verricht, dan kan op die prestaties een andere vrijstelling van toepassing zijn. De belangrijkste zijn de medische vrijstelling (artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de omzetbelasting 1968) en de sociaal-culturele vrijstelling (artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verbinding met artikel 7, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 en de bij dat besluit behorende Bijlage B, onderdeel b, post 9, 13 en 23). Een voorwaarde voor de toepassing van de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968 is dat met de prestaties geen winst wordt beoogd.

Onderdeel 3 van dit besluit gaat in op de reikwijdte van de vrijstelling. Onderdeel 4 bevat enkele goedkeuringen. In onderdeel 5 zijn de besluiten opgenomen die bij de inwerkingtreding van dit besluit worden ingetrokken. Onderdeel 6 regelt de inwerkingtreding van dit besluit.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen.

2. Juridisch kader.

3. Reikwijdte van de vrijstelling.

3.1. Verzorgen en verplegen in een inrichting.

3.2. Nauw samenhangende prestaties.

3.3. Laboratoria.

4. Goedkeuringen.

4.1. Commerciële verpleeg- en verzorgingsinrichtingen.

4.2. Verstrekken van spijzen en dranken aan anderen dan in de inrichting opgenomen personen.

4.3. Verstrekken van maaltijden.

5. Ingetrokken regelingen.

6. Inwerkingtreding.