Home

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 maart 2027
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 maart 2027

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-03-2027]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen met betrekking de taken en bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het kader van de nationale veiligheid, de coördinatie van de taakuitvoering van deze diensten, de verwerking van gegevens door deze diensten, de nationale en internationale samenwerking van deze diensten, de uitoefening van het toezicht en de behandeling van klachten en de geheimhouding, alsmede in verband daarmee enkele wetten te wijzigen en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 te vervangen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. dienst: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

 2. coördinator: de functionaris, bedoeld in artikel 4;

 3. Onze betrokken Minister:

  1. 1°.

   ten aanzien van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  2. 2°.

   ten aanzien van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst: Onze Minister van Defensie;

  3. 3°.

   ten aanzien van de coördinator: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

 4. gegevens: persoonsgegevens en andere gegevens;

 5. persoonsgegevens: gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare of geïdentificeerde, individuele natuurlijke persoon;

 6. gegevensverwerking of verwerking van gegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot gegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 7. commissie van toezicht: de commissie, bedoeld in artikel 97;

 8. toetsingscommissie: de commissie, bedoeld in artikel 32.

Artikel 2

De diensten en de coördinator verrichten hun taak in gebondenheid aan de wet en in ondergeschiktheid aan Onze betrokken Minister.

Hoofdstuk 2. De diensten en de coördinatie tussen de diensten

Paragraaf 2.1. De coördinatie van de taakuitvoering door de diensten

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Paragraaf 2.2. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Artikel 8

Artikel 9

Paragraaf 2.3. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Artikel 10

Artikel 11

Paragraaf 2.4. Verslaglegging omtrent de taakuitvoering door de diensten

Artikel 12

Paragraaf 2.5. Bijzondere bepalingen betreffende de functionarissen die ten behoeve van de diensten werkzaam zijn

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Paragraaf 2.6. Nadere regels met betrekking tot organisatie, werkwijze en beheer van de diensten

Artikel 16

Hoofdstuk 3. De verwerking van gegevens

Paragraaf 3.1. Algemene bepalingen

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Paragraaf 3.2. De verzameling van gegevens

Paragraaf 3.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31

Paragraaf 3.2.2. Toetsingscommissie inzet bevoegdheden

Paragraaf 3.2.2.1. De instelling, taakstelling, samenstelling en andere bijzondere bepalingen met betrekking tot de toetsingscommissie
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Paragraaf 3.2.2.2. De toetsing door de toetsingscommissie
Artikel 36
Artikel 37

Paragraaf 3.2.3. Stelselmatig verzamelen van gegevens omtrent personen uit open bronnen

Artikel 38

Paragraaf 3.2.4. Raadpleging van informanten

Artikel 39

Paragraaf 3.2.5. Bijzondere bevoegdheden van de diensten

Paragraaf 3.2.5.1. Observeren en volgen
Artikel 40
Paragraaf 3.2.5.2. Agenten
Artikel 41
Paragraaf 3.2.5.3. Onderzoek van besloten plaatsen, van gesloten voorwerpen, aan voorwerpen en DNA-onderzoek
Artikel 42
Artikel 43
Paragraaf 3.2.5.4. Openen van brieven en andere geadresseerde zendingen
Artikel 44
Paragraaf 3.2.5.5. Verkennen van en binnendringen in geautomatiseerde werken
Artikel 45
Paragraaf 3.2.5.6. Onderzoek van communicatie
Paragraaf 3.2.5.6.1. Algemeen
Artikel 46
Paragraaf 3.2.5.6.2. Onderzoek van communicatie met betrekking tot specifieke personen, organisaties en nummers dan wel technische kenmerken
Artikel 47
Paragraaf 3.2.5.6.3. Onderzoeksopdrachtgericht onderzoek van communicatie
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50
Paragraaf 3.2.5.6.4. Informatie- en medewerkingsplicht aanbieders van communicatiediensten bij de verwerving van telecommunicatie op grond van artikel 47 en 48
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53
Paragraaf 3.2.5.6.5. Informatieverzoeken en medewerkingsplicht met betrekking tot telecommunicatiegegevens
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
Paragraaf 3.2.5.6.6. Medewerkingsplicht bij ontsleuteling communicatie
Artikel 57
Paragraaf 3.2.5.7. Toegang tot plaatsen
Artikel 58

Paragraaf 3.2.6. Het uitbrengen van verslag omtrent de uitoefening van enkele bijzondere bevoegdheden

Artikel 59

Paragraaf 3.3. Bijzondere bepalingen inzake geautomatiseerde data-analyse

Artikel 60

Paragraaf 3.4. De verstrekking van gegevens

Paragraaf 3.4.1. De interne verstrekking van gegevens

Artikel 61

Paragraaf 3.4.2. De externe verstrekking van gegevens

Paragraaf 3.4.2.1. Algemene bepalingen
Artikel 62
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
Paragraaf 3.4.2.2. Bijzondere bepalingen betreffende de externe verstrekking van persoonsgegevens
Artikel 68
Artikel 69
Artikel 70

Hoofdstuk 4. Overige bijzondere bevoegdheden van de diensten

Paragraaf 4.1. Algemeen

Artikel 71

Paragraaf 4.2. Oprichten en inzet rechtspersonen

Artikel 72

Paragraaf 4.3. Bevorderen of treffen van maatregelen

Artikel 73

Hoofdstuk 5. Kennisneming van door of ten behoeve van de diensten verwerkte gegevens

Paragraaf 5.1. Algemene bepalingen

Artikel 74

Artikel 75

Paragraaf 5.2. Recht op kennisneming van persoonsgegevens

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Paragraaf 5.3. Recht op kennisneming van andere gegevens dan persoonsgegevens

Artikel 80

Paragraaf 5.4. Wijze van kennisneming van gegevens

Artikel 81

Paragraaf 5.5. Weigeringsgronden en beperkingen

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Hoofdstuk 6. Samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en met andere instanties

Paragraaf 6.1. Samenwerking tussen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Artikel 86

Artikel 87

Paragraaf 6.2. Samenwerking met inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Paragraaf 6.3. Samenwerking met andere instanties

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Paragraaf 6.4. Nadere regels inzake samenwerkingsverbanden

Artikel 96

Hoofdstuk 7. Toezicht, klachtbehandeling en de behandeling van meldingen inzake vermoedens van misstanden

Paragraaf 7.1. Instelling, samenstelling en andere bijzondere bepalingen betreffende de commissie van toezicht

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Paragraaf 7.2. De taakuitvoering door de commissie van toezicht

Paragraaf 7.2.1. Algemene bevoegdheden bij toezicht, klachtbehandeling en de behandeling van meldingen inzake vermoedens van misstanden

Artikel 107
Artikel 108
Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111

Paragraaf 7.2.2. De uitoefening van het toezicht door de afdeling toezicht

Artikel 112
Artikel 113

Paragraaf 7.2.3. De behandeling van klachten door de afdeling klachtbehandeling

Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 118
Artikel 119
Artikel 120
Artikel 121
Artikel 122
Artikel 123
Artikel 124

Paragraaf 7.2.4. De behandeling van meldingen inzake vermoedens van misstanden

Artikel 125
Artikel 126
Artikel 127
Artikel 128
Artikel 129
Artikel 130
Artikel 131

Paragraaf 7.3. Verslaglegging door de commissie van toezicht

Artikel 132

Paragraaf 7.4. Overige bepalingen met betrekking tot de commissie van toezicht

Artikel 133

Artikel 134

Hoofdstuk 8. Geheimhouding

Artikel 135

Artikel 136

Artikel 137

Artikel 138

Artikel 139

Hoofdstuk 9. Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 140

Artikel 141

Artikel 142

Hoofdstuk 10. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 143

Artikel 144

Artikel 145

Artikel 146

Artikel 147

Artikel 148

Artikel 149

Artikel 150

Artikel 151

Artikel 152

Artikel 153

Artikel 154

Artikel 155

Artikel 156

Artikel 156a

Artikel 157

Artikel 157a

Artikel 158 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 159

Artikel 160

Artikel 161

Artikel 162

Artikel 163

Artikel 164

Artikel 165

Artikel 166 [Vervallen per 15-07-2021]

Artikel 167

Artikel 168

Artikel 169

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172