Home

Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Geldig van 25 november 2020 tot 24 maart 2022
Geldig van 25 november 2020 tot 24 maart 2022

Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 25-11-2020 tot 24-03-2022]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 26j, eerste lid, 26k, derde en vijfde lid, en 26l, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO en artikel 27, eerste lid, artikel 28, derde en vijfde lid, en artikel 28a, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Profielmodules als beroepsgericht keuzevak

1.

Een leerling volgt geen beroepsgericht keuzevak dat inhoudelijk overeenkomt met een van de vier modules waaruit het profielvak van het door hem gekozen profiel is samengesteld.

2.

Het bevoegd gezag mag van een profiel dat niet tot het toegestaan onderwijsaanbod van die school behoort, maximaal twee profielmodules aanbieden als beroepsgerichte keuzevakken.

Artikel 3. Melding van het voornemen tot ontwikkeling van een nieuw beroepsgericht keuzevak

1.

Het bevoegd gezag meldt het voornemen tot ontwikkeling van een nieuw beroepsgericht keuzevak aan de Dienst Uitvoering Onderwijs, Postbus 606, 2700ML te Zoetermeer.

2.

Het formulier voor de melding, bedoeld in artikel 26k, derde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, dan wel artikel 28, derde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES, wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

3.

Een volledige melding bestaat uit een volledig ingevuld formulier als bedoeld in het tweede lid, en een schriftelijke verklaring van kennisgeving van het voornemen aan de medezeggenschapsraad van de school.

4.

De minister kan zich bij het advies, bedoeld in artikel 26k, vierde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, dan wel artikel 28, vierde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES, laten adviseren door een onafhankelijke adviescommissie.

Artikel 4. Aanvraag tot goedkeuring van een nieuw beroepsgericht keuzevak

Artikel 5. Voorwaarden aan beroepsgerichte keuzevakken

Artikel 6. vaststelling examenprogramma’s beroepsgerichte keuzevakken

Artikel 7. Inwerkingtreding

Artikel 8. Citeertitel

Bijlage 1. behorende bij artikel 3, tweede lid , van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Bijlage 2. behorende bij artikel 4, tweede lid , van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Bijlage 3. behorende bij artikel 6 van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo