Home

Besluit advisering beschut werk

Geldig vanaf 1 juli 2022
Geldig vanaf 1 juli 2022

Besluit advisering beschut werk

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2022]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 oktober 2014, nr. 2014-0000152506;

Gelet op artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 november 2014, no. W12.14.0379/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, nr. 2014-0000183657;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 1a. Grondslag

Artikel 2. Advies

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht de werkzaamheden, bedoeld in artikel 10b, tweede en derde lid, van de Participatiewet, en adviseert het college hierover binnen acht weken nadat het hiertoe van het college of van de persoon, bedoeld in artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet, een verzoek heeft ontvangen.

2.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de vergoeding van de kosten van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, door het college aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel 3. Beoordeling

Artikel 4. Citeertitel

Artikel 5. Inwerkingtreding