Home

Subsidieregeling sanering leegstand gesloten jeugdhulp

Geldig van 15 oktober 2014 tot 1 november 2014
Geldig van 15 oktober 2014 tot 1 november 2014

Subsidieregeling sanering leegstand gesloten jeugdhulp

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-11-2014]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2016]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. accommodatie: accommodatie als bedoeld in artikel 29k, eerste lid van de Wet op de Jeugdzorg;

  2. gesloten jeugdhulp: gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

  3. organisatie: aanbieder van gesloten jeugdhulp van accommodaties die in 2014 als zodanig zijn aangewezen;

  4. capaciteit: vermogen tot het verlenen van gesloten jeugdhulp in een accommodatie, uitgedrukt in aantal voltijdsplaatsen op jaarbasis;

  5. capaciteitsreductie: terugbrengen van de capaciteit;

  6. huisvestingslasten: kosten voor huur, rente en aflossing;

  7. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

De minister kan aan een organisatie eenmalig een subsidie verstrekken ten behoeve van kosten die het gevolg zijn capaciteitsreductie tot ten hoogste de in de voor de desbetreffende instelling in de bijlage aangegeven capaciteitsreductie.

2.

De subsidie bestaat uit een bedrag dat ontstaat uit vermenigvuldiging van het aantal daadwerkelijk te reduceren capaciteitsplaatsen met € 136.000 tot het in de bijlage opgenomen maximum per organisatie.

3.

Indien de geraamde kosten van de capaciteitsreductie meer bedragen dan het bedrag van de subsidie, bedoeld in het tweede lid, kan het subsidiebedrag worden verhoogd voor zover deze kosten in verband staan met de huisvestingslasten.

4.

Een organisatie kan uitsluitend in aanmerking komen voor verhoging van het subsidiebedrag indien in de in verband met de capaciteitsreductie staande kosten van de huisvestingslasten niet op andere wijze kan worden voorzien.

Alvorens te beslissen op een aanvraag tot verhoging van de subsidie bedoeld in het derde lid vraagt de minister advies aan een onafhankelijk deskundige.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

Een aanvraag kan tot uiterlijk 1 december 2014 worden ingediend.

2.

Een aanvraag die na 1 december 2014 wordt ontvangen, wordt afgewezen.

3.

Voor een aanvraag tot verstrekking van een subsidie wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

4.

De aanvraag wordt ondertekend door de aanvrager of door een persoon die bevoegd is de aanvrager te vertegenwoordigen.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Bijlage 1. Overzicht van de capaciteitsreductie bij de instellingen [Nog niet in werking]