Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur van de afdeling nautische zaken van de provincie Fryslân 2011

Geldig van 22 april 2011 tot 1 januari 2013
Geldig van 22 april 2011 tot 1 januari 2013

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur van de afdeling nautische zaken van de provincie Fryslân 2011

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-04-2011 tot 01-01-2013]
[Regeling ingetrokken per 22-04-2016]

Aanhef

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het afdelingshoof nautische zaken van de provincie Fryslân van 18 januari 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Friesland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van brug- en sluiswachter in dienst van de afdeling nautische zaken van de provincie Fryslân, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

1.

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar.

2.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

3.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10