Home

Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2011

Geldig van 27 oktober 2010 tot 24 december 2010
Geldig van 27 oktober 2010 tot 24 december 2010

Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2011

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 24-12-2010]
[Regeling ingetrokken per 19-10-2019]

Aanhef

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie voor de detailhandel in wonen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 2. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

 3. werkzame personen: de personen die doorgaans ten minste 15 uur per week in de onderneming werkzaam zijn. Deze personen kunnen zijn:

  • al dan niet in dienst van de betrokken onderneming zijnde werknemers;

  • meewerkend ondernemer;

  • meewerkend gezinslid van de ondernemer;

 4. detailhandel in wonen: de detailhandel in woningtextiel, vloerbedekkingen, meubelen (inclusief klein-, kinder- en rotanmeubelen), bedden en keukens;

 5. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;

 6. verkoopplaats: iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden;

 7. bestemmingsheffing: de heffing die is gebaseerd op artikel twaalf, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 8. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die:

 1. een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in wonen wordt uitgeoefend, of

 2. een onderneming drijven waarin de detailhandel in wonen wordt uitgeoefend als onderdeel van een warenhuis met een verkoopruimte van meer dan 800 vierkante meter voor de verkoop van voornamelijk niet-levensmiddelen.

§ 2. De bestemmingsheffing

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7

Artikel 8