Home

Beleidsregel kostenvergoeding UWV

Geldig vanaf 7 mei 2024
Geldig vanaf 7 mei 2024

Beleidsregel kostenvergoeding UWV

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-05-2024]

Aanhef

Artikel 1. Algemene bepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;

  2. opgeroepene: de persoon die door UWV is opgeroepen te verschijnen op tijdstip en plaats door UWV bepaald;

  3. woonadres: het adres waar de opgeroepene woont overeenkomstig de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

Artikel 2. Kostenvergoeding

1.

De opgeroepene heeft aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en gederfde inkomsten door tijdverlies als bepaald in deze beleidsregel.

2.

De begeleider van de opgeroepene heeft aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en gederfde inkomsten door tijdverlies als bepaald in deze beleidsregel voor zover begeleiding naar het oordeel van UWV noodzakelijk is.

3.

Kosten van de begeleider komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking voor zover deze kosten niet zijn begrepen in de kostenvergoeding voor de opgeroepene.

4.

Betaling van een kostenvergoeding geschiedt door bijschrijving op de bankrekening van de opgeroepene of de begeleider.

5.

Dit besluit is niet van toepassing voorzover aanspraak bestaat op een kostenvergoeding op grond van een bijzondere vergoedingsregeling.

Artikel 3. Vergoeding reiskosten

1.

Reiskosten komen voor vergoeding in aanmerking indien de reisafstand van woonadres naar de plaats van oproeping vijftien kilometer of meer bedraagt. Bij een reisafstand van minder dan vijftien kilometer worden reiskosten niet vergoed.

2.

De vergoeding voor reiskosten bij een reisafstand van vijftien kilometer of meer bedraagt het bedrag per afgelegde kilometer, genoemd in artikel 31a, tweede lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wet op de loonbelasting 1964, ongeacht de wijze van vervoer. Het totaal aantal kilometers dat voor vergoeding in aanmerking komt wordt vastgesteld door het aantal kilometers van de reisafstand te vermenigvuldigen met twee en de uitkomst naar boven af te ronden op gehele kilometers.

3.

De reisafstand van het woonadres naar de plaats van oproeping wordt vastgesteld aan de hand van een algemeen erkende en aanvaarde routeplanner.

4.

Indien UWV de oproeping verzendt naar een ander adres dan het woonadres dan kan voor het bepalen van de reisafstand naar de plaats van oproeping van dat adres worden uitgegaan.

5.

Kosten verbonden aan noodzakelijk gebruik van een veerdienst worden vergoed.

6.

In bijzondere situaties kan van het bepaalde in het eerste en tweede lid worden afgeweken. Dit is ter beoordeling van UWV.

Artikel 4. Vergoeding reiskosten bij medische klachten of lichamelijke beperkingen

Artikel 5. Vergoeding verblijfkosten

Artikel 6. Vergoeding gederfde inkomsten door tijdverlies

Artikel 7. Vergoeding kosten buitenland

Artikel 8. Intrekking besluiten

Artikel 9. Inwerkingtreding

Artikel 10. Citeertitel