Home

Mediawet BES

Geldig van 10 oktober 2010 tot 17 februari 2011
Geldig van 10 oktober 2010 tot 17 februari 2011

Mediawet BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-10-2010 tot 17-02-2011]

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

  • Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • uitzending: de uitzending langs radio-elektrische weg van beeldprogramma’s al dan niet vergezeld van klanken, bestemd voor allen, die deze wensen te ontvangen;

  • televisie-inrichting: de studio-gebouwen met de daarbij behorende zendinrichtingen en verdere technische en administratieve inventaris en technische hulpmiddelen, waaronder begrepen het rollend materieel, ten dienste van de uitzendingen;

  • exploitant: de exploitant van een televisie-inrichting.

§ 2. Vergunning tot exploitatie

Artikel 2

1.

De exploitatie van een televisie-inrichting is slechts toegestaan aan degene, aan wie daartoe bij beschikking vergunning is verleend.

2.

Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verleend aan degene aan wie een machtiging als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de telecommunicatie-voorzieningen BES is verleend.

3.

De vergunning wordt verleend voor ten hoogste 10 jaren. Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden.

4.

De vergunning kan bij een met redenen omklede beschikking worden ingetrokken, indien een of meer voorwaarden van de vergunning, dan wel een of meer der voorschriften, bij of krachtens deze wet gegeven, niet of niet voldoende worden nageleefd.

Artikel 3

§ 3. Voorschriften met betrekking tot de exploitatie

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

§ 4. Strafbepalingen

Artikel 15

§ 5. Toezicht en opsporing

Artikel 16

Artikel 17

§ 6. Overgangs- en Slotbepalingen

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21