Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2009

Geldig van 10 juni 2010 tot 24 juni 2014
Geldig van 10 juni 2010 tot 24 juni 2014

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2009

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-06-2010 tot 24-06-2014]
[Regeling ingetrokken per 24-06-2014]

Aanhef

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Gelezen het verzoek van de Unie van Waterschappen van 13 februari 2009, kenmerk 47039 EV;

Gelet op artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede van de Wet op de economische delicten en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de opsporingsambtenaar als omschreven in artikel 2.

Artikel 2

Maximaal 220 personen, werkzaam bij een waterschap en belast met de daadwerkelijke handhaving van de waterstaats- en milieuwetgeving, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

1.

De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein II Milieu en Welzijn, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

2.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

3.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9