Home

Waterwet

Geldig van 1 januari 2011 tot 14 januari 2011
Geldig van 1 januari 2011 tot 14 januari 2011

Waterwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2011 tot 14-01-2011]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de overheid zich bij de zorg voor de bewoonbaarheid van het land alsmede de bescherming en verbetering van het milieu, waar die zorg gestalte krijgt in het waterbeheer, voor grote opgaven gesteld ziet, en dat het met het oog op een doeltreffende en doelmatige aanpak van het waterbeheer wenselijk is om het wettelijke instrumentarium te stroomlijnen en te moderniseren en daarbij het integraal beheer van watersystemen centraal te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:

 • beheer: de overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of onderdelen daarvan, gericht op de in artikel 2.1 genoemde doelstellingen;

 • beheerder: het bevoegde bestuursorgaan van het overheidslichaam dat belast is met beheer;

 • bergingsgebied: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen;

 • beschermingszone: aan een waterstaatswerkgrenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;

 • buitenwater: water van een oppervlaktewaterlichaam waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of het Markermeer, dan wel bij een combinatie daarvan;

 • dijkring: stelsel van primaire waterkeringen dat, al dan niet tezamen met hoge gronden, beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater;

 • grondwater: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt, met de daarin aanwezige stoffen;

 • grondwaterlichaam: samenhangende grondwatermassa;

 • infiltreren van water: in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater;

 • kaderrichtlijn water: richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327);

 • onttrekken van grondwater: onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;

 • onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;

 • Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • Onze Ministers: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat tezamen met Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ieder voor zover het aangelegenheden betreft die mede tot zijn verantwoordelijkheid behoren;

 • openbaar vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

 • oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;

 • primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen;

 • regionale wateren: watersystemen of onderdelen daarvan die niet in beheer zijn bij het Rijk;

 • rijkswateren: watersystemen of onderdelen daarvan die in beheer zijn bij het Rijk;

 • stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater;

 • stroomgebiedbeheerplan: plan als bedoeld in artikel 13 van de kaderrichtlijn water;

 • stroomgebieddistrict: gebied als bedoeld in artikel 2, onderdeel 15, van de kaderrichtlijn water;

 • VN-Zeerechtverdrag: het op 10 december 1982 te Montego-Bay totstandgekomen Verdrag inzake het recht van de zee (Trb. 1983, 83);

 • waterbeheer: de overheidszorg die is gericht op de in artikel 2.1 genoemde doelstellingen;

 • waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;

 • watersysteem: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;

 • watervergunning: vergunning als bedoeld in de artikelen 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.13, 6.18 of 6.19;

 • zee: mariene wateren, met uitzondering van de binnenwateren van staten, met inbegrip van de zeebodem en ondergrond daarvan;

 • zuiveringtechnisch werk: werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in exploitatie bij een waterschap of gemeente, dan wel een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is belast, met inbegrip van het bij dat werk behorende werk voor het transport van stedelijk afvalwater.

2.

Voor de toepassing van deze wet worden onttrekkingsinrichtingen die een samenhangend geheel vormen, als één onttrekkingsinrichting aangemerkt.

3.

Voor de toepassing van deze wet ten aanzien van de zee wordt onder oppervlaktewaterlichaam mede begrepen de ondergrond van de zeebodem.

§ 2. Geografische bepalingen

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Hoofdstuk 2. Doelstellingen en normen

§ 1. Doelstellingen

Artikel 2.1

§ 2. Normen waterkering

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 2.7

§ 3. Normen waterkwantiteit, waterkwaliteit en functievervulling

Artikel 2.8

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Artikel 2.11

§ 4. Meten en beoordelen

Artikel 2.12

Artikel 2.13

Artikel 2.14

Hoofdstuk 3. Organisatie van het waterbeheer

§ 1. Toedeling beheer en zorgplichten

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

§ 2. Interbestuurlijke samenwerking

Artikel 3.7

Artikel 3.8

§ 3. Toezicht door hoger gezag

Artikel 3.9

Artikel 3.10

Artikel 3.11

Artikel 3.12

Artikel 3.13

Hoofdstuk 4. Plannen

§ 1. Het nationale waterplan

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

§ 2. Regionale waterplannen

Artikel 4.4

Artikel 4.5

§ 3. Beheerplannen

Artikel 4.6

Artikel 4.7

§ 4. Periodieke herziening van plannen

Artikel 4.8

Hoofdstuk 5. Aanleg en beheer van waterstaatswerken

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

§ 2. Projectprocedure voor waterstaatswerken

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8

Artikel 5.9

Artikel 5.10

Artikel 5.11

Artikel 5.12

Artikel 5.13

Artikel 5.14

§ 3. Bijzondere bepalingen met betrekking tot verontreiniging van de bodem en oever van oppervlaktewaterlichamen

Artikel 5.15

Artikel 5.16

Artikel 5.17

Artikel 5.18

Artikel 5.19

§ 4. Gedoogplichten en bijzondere bevoegdheden

Artikel 5.20

Artikel 5.21

Artikel 5.22

Artikel 5.23

Artikel 5.24

Artikel 5.25

Artikel 5.26

Artikel 5.27

§ 5. Gevaar voor waterstaatswerken

Artikel 5.28

Artikel 5.29

Artikel 5.30

Artikel 5.31

Artikel 5.32

Hoofdstuk 6. Handelingen in watersystemen

§ 1. Watervergunning en algemene regels

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 6.6

Artikel 6.7

Artikel 6.8

Artikel 6.9

Artikel 6.10

Artikel 6.11

Artikel 6.12

§ 2. Nadere bepalingen omtrent de watervergunning

Artikel 6.13

Artikel 6.14

Artikel 6.15

Artikel 6.16

Artikel 6.17

Artikel 6.18

Artikel 6.19

Artikel 6.20

Artikel 6.21

Artikel 6.22

Artikel 6.23

Artikel 6.24

§ 3. Bijzondere bepalingen met betrekking tot verontreiniging

Artikel 6.25

Artikel 6.26

§ 4. Coördinatie met Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of Kernenergiewet

Artikel 6.27

Artikel 6.28

Artikel 6.29

§ 5. Landelijke voorziening voor elektronische aanvraag

Artikel 6.30 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen

§ 1. Heffingen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Artikel 7.7

Artikel 7.8

Artikel 7.9

§ 2. Verontreinigingsheffing door het Rijk

Artikel 7.10

Artikel 7.11

Artikel 7.12

Artikel 7.13

§ 3. Schadevergoeding

Artikel 7.14

Artikel 7.15

Artikel 7.16

Artikel 7.17

Artikel 7.18

Artikel 7.19

Artikel 7.20

§ 4. Schade aan waterstaatswerken

Artikel 7.21

Artikel 7.22

§ 5. Subsidie voor maatregelen primaire waterkeringen

Artikel 7.23

Hoofdstuk 8. Handhaving

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Artikel 8.5

Artikel 8.6

Artikel 8.7

Artikel 8.8

Artikel 8.9

Artikel 8.10

Hoofdstuk 9. [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.1 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.2 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.3 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.4 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.5 [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 10.3

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 10.6

Bijlage I. Dijkringen en primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid

Bijlage IA. Dijkringen en primaire waterkeringen langs de Maas ten zuiden van Nijmegen

Bijlage II. Veiligheidsnormen primaire waterkeringen