Home

Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van vliegen in Chinese kool

Geldig van 19 mei 2008 tot 28 mei 2008
Geldig van 19 mei 2008 tot 28 mei 2008

Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van vliegen in Chinese kool

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 28-05-2008]
[Regeling ingetrokken per 25-09-2008]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gezien het verzoek van LTO Nederland van 4 maart 2008;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het op de markt brengen, het voorhanden of in voorraad hebben en het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Karate Zeon (toelatingsnummer 12698N) ter bestrijding van de late koolvlieg (Delia radicum) en minerende fruitvlieg (Scaptomyzo flava) in Chinese kool.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 1 is slechts van toepassing voor zover de voorschriften, die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt 120 dagen erna.

Artikel 4

Bijlage [Nog niet in werking]