Home

Regeling certificering scheepsbeveiligingsfunctionarissen

Geldig van 20 augustus 2013 tot 3 mei 2014
Geldig van 20 augustus 2013 tot 3 mei 2014

Regeling certificering scheepsbeveiligingsfunctionarissen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 20-08-2013 tot 03-05-2014]
[Regeling ingetrokken per 03-05-2014]

Aanhef

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het op 7 juli 1978 te Londen tot stand gekomen Internationale Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978 (Trb. 1981, 144) en artikel 21 van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

scheepsbeveiligingsfunctionaris: een zich aan boord bevindende, aan de kapitein verantwoordelijke persoon, dan wel de kapitein zelf, die door de scheepsbeheerder is aangesteld als verantwoordelijke voor de beveiliging van het schip, waaronder begrepen de uitvoering en het onderhoud van het scheepsbeveiligingsplan, en voor het contact met de beveiligingsfunctionaris van de zeescheepvaartonderneming en de beveiligingsfunctionarissen van de havenfaciliteiten;

STCW-Verdrag: het op 7 juli 1978 te Londen tot stand gekomen Internationale Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978 (Trb. 1981, 144) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen;

STCW-Code: de Code inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van zeevarenden, behorend bij het STCW-Verdrag (Trb. 1996, 249).

Artikel 2

Voor de afgifte van het certificaat scheepsbeveiligingsfunctionaris:

  1. voldoet de aanvrager aan voorschrift VI/5, paragraaf 1.1, van de bijlage bij het STCW-Verdrag, en

  2. heeft de aanvrager met goed gevolg een door Onze minister erkende opleiding en training afgerond die voldoet aan sectie A-VI/5, paragrafen 1 tot en met 4, van de STCW-Code.

Artikel 3

1.

Bemanningsleden die als scheepsbeveiligingsfunctionaris zijn aangesteld, zijn in het bezit van het certificaat scheepsbeveiligingsfunctionaris, bedoeld in artikel 2.

2.

In afwijking van het eerste lid kunnen tot 1 juli 2009 bemanningsleden als scheepsbeveiligingsfunctionaris zijn aangesteld die voor 1 januari 2008 een training als scheepsbeveiligingsfunctionaris hebben afgerond.

Artikel 3a

Artikel 4