Home

Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2008

Geldig van 21 oktober 2007 tot 1 januari 2015
Geldig van 21 oktober 2007 tot 1 januari 2015

Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-10-2007 tot 01-01-2015]

Aanhef

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 95, 100 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en gelet op de artikelen 12 tot en met 14, van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 19 juni 2007;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.

2.

In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van artikel 1:1 en artikel 3:1, en de werkwijze zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Verordening PT algemene bepalingen 2006.

3.

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.

de handel:

het aankopen bij/verkopen van, producten aan anderen dan consumenten voor hun persoonlijke behoeften;

b.

het bewerken:

alle handelingen waarbij van groenten en fruit gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen, schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en centrifugeren;

c.

de ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin de handel wordt uitgeoefend in de verse of bewerkte producten:

1 fruit, met uitzondering van slaggrondnoten en kopra;

2 groenten, met uitzondering van zaden van groenten;

d.

de aankoopwaarde handel:

het bedrag van de door de ondernemer, al dan niet via een afzetorganisatie, gedurende een kalenderjaar bij telers aangekochte en in Nederland geteelde groenten en fruitproducten;

e.

een afzetorganisatie/bemiddelaar:

de natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van of ten behoeve van telers de door hen geteelde producten verkoopt;

f.

uien:

alle uien met uitzondering van zilveruien.

4.

Met de ondernemer als bedoeld in het derde lid, onder c, wordt gelijk gesteld de natuurlijke of rechtspersoon die groenten en fruit van telers aankoopt en deze zonder tussenkomst van andere handelaren verkoopt aan consumenten. Voor de aankoopwaarde handel wordt in dat geval uitsluitend in aanmerking genomen hetgeen van telers op deze wijze is aangekocht.

5.

Met de ondernemer als bedoeld in het derde lid, onder c, wordt ook gelijkgesteld de telersvereniging of afzetorganisatie die producten van telers aankoopt en deze vervolgens verkoopt aan anderen dan consumenten voor hun persoonlijke behoeften.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 8

Artikel 9