Home

Besluit openbare biedingen Wft

Geldig van 12 september 2007 tot 28 oktober 2007
Geldig van 12 september 2007 tot 28 oktober 2007

Besluit openbare biedingen Wft

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 28-10-2007]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 april 2006, FM 2006-00982;

Gelet op richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (PbEU L 142) en de artikelen 1:40, vijfde lid, 1:81, eerste en tweede lid, 5:56, zesde lid, 5:59, vierde lid, 5:71, tweede lid, 5:76, tweede lid, 5:80a, derde en vierde lid, en 5:80b, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies d.d. 29 mei 2006, nr. W06.06.0124/IV)

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 6 september 2007, FM 2006-01349;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet op het financieel toezicht;

  2. volledig bod: openbaar bod dat de geboden prijs of ruilverhouding vermeldt en dat strekt tot verwerving van alle effecten van de doelvennootschap van dezelfde categorie of klasse, niet zijnde een verplicht bod;

  3. partieel bod: openbaar bod dat de geboden prijs of ruilverhouding vermeldt en dat strekt tot verwerving van minder dan 30 procent van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders van de doelvennootschap;

  4. tenderbod: openbaar bod waarbij de bieder de rechthebbenden van effecten van de doelvennootschap uitnodigt om die effecten tegen een door de rechthebbenden te bepalen tegenprestatie aan de bieder aan te bieden en dat strekt tot verwerving van minder dan 30 procent van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders van de doelvennootschap;

  5. verplicht bod: openbaar bod dat op grond van artikel 5:70, eerste lid van de wet, wordt uitgebracht of dient te worden uitgebracht of een openbaar bod dat op grond van het recht van een andere lidstaat wordt uitgebracht of dient te worden uitgebracht en terzake waarvan de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 5:74, tweede lid, van de wet het biedingsbericht kan goedkeuren.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

De artikelen 3 tot en met 10, 12 tot en met 17, 19, 21 en 23 tot en met 26 zijn van toepassing op openbare biedingen op effecten terzake waarvan de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 5:74, tweede lid, van de wet, het biedingsbericht kan goedkeuren.

2.

De artikelen 18, 20, 22 en 27 zijn van toepassing op openbare biedingen op effecten van een doelvennootschap die zetel heeft in Nederland welke zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen omtrent openbare biedingen

§ 2.1. Aankondigen van een openbaar bod

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

§ 2.2. Goedkeuring van een biedingsbericht

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

§ 2.3. Uitbrengen van een openbaar bod

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13 [Nog niet in werking]

§ 2.4. Aanmelding van effecten

Artikel 14 [Nog niet in werking]

Artikel 15 [Nog niet in werking]

§ 2.5. Gestanddoening

Artikel 16 [Nog niet in werking]

Artikel 17 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen voor een volledig bod, een partieel bod, een tenderbod en een verplicht bod

§ 3.1. Een volledig bod

Artikel 18 [Nog niet in werking]

Artikel 19 [Nog niet in werking]

§ 3.2. Een partieel bod

Artikel 20 [Nog niet in werking]

Artikel 21 [Nog niet in werking]

§ 3.3. Een tenderbod

Artikel 22 [Nog niet in werking]

Artikel 23 [Nog niet in werking]

§ 3.4. Een verplicht bod

Artikel 24 [Nog niet in werking]

Artikel 25 [Nog niet in werking]

Artikel 26 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Informatieverstrekking aan werknemers of vertegenwoordigers daarvan

Artikel 27 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. Wijzigingen van andere besluiten

Artikel 28 [Nog niet in werking]

Artikel 30 [Nog niet in werking]

Artikel 30* [Nog niet in werking]

Artikel 31 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 32 [Nog niet in werking]

Artikel 33 [Nog niet in werking]

Artikel 34 [Nog niet in werking]

Artikel 35

Artikel 36

Bijlage A [Nog niet in werking]

Bijlage B [Nog niet in werking]

Bijlage C [Nog niet in werking]

Bijlage D [Nog niet in werking]

Bijlage E [Nog niet in werking]

Bijlage F [Nog niet in werking]

Bijlage G [Nog niet in werking]