Home

Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)

Geldig vanaf 1 oktober 2007
Geldig vanaf 1 oktober 2007

Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2012]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 april 2007, nr. DJZ2007015948, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op richtlijn nr. 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 september 2000 betreffende autowrakken (PbEG L 269), de artikelen 8.45 en 10.15 tot en met 10.18 van de Wet milieubeheer en artikel 21.8 van de Wet milieubeheer voor zover het betreft artikel I, onderdeel D;

De Raad van State gehoord (advies van 3 mei 2007, nr. W08.07.0089/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juni 2007, nr. DJZ2007054463, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit beheer autowrakken.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit beheer autobanden.]

Artikel III

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat op 1 juli 2009 de voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit verleende vergunningen voor inrichtingen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit beheer autowrakken aan dit besluit voldoen.

Artikel IV