Home

Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Geldig van 1 januari 2010 tot 1 oktober 2010
Geldig van 1 januari 2010 tot 1 oktober 2010

Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2010 tot 01-10-2010]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2014]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 7 maart 2006, nr. FM 2006-0031 M;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. de wet: de Wet op het financieel toezicht;

 2. het besluit: het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

 3. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

 4. College: het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

Er is een College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Artikel 3

1.

Het College adviseert of ondersteunt Onze Minister desgevraagd of uit eigen beweging met betrekking tot:

 1. de vaststelling van de toetstermen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het besluit;

 2. de vaststelling van de wijze waarop wordt voldaan aan de eindtermen, bedoeld in bijlage 6 van het besluit, zoals voorgeschreven in artikel 171, eerste en tweede lid, van het besluit;

 3. de vaststelling van de toetstermen met betrekking tot permanente educatie als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het besluit, alsmede de wijze waarop daaraan kan worden voldaan;

 4. de toewijzing of afwijzing van een aanvraag om erkenning als bedoeld in artikel 9, eerste lid of artikel 11b, eerste lid, van het besluit;

 5. het verbinden van voorschriften aan een erkenning als exameninstituut als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het besluit;

 6. het verbinden van voorschriften of voorwaarden aan een erkenning als exameninstituut als bedoeld in artikel 11b, derde lid, van het besluit;

 7. het intrekken van een erkenning als bedoeld in artikel 9, vierde lid of artikel 11b, vierde lid, van het besluit;

 8. het toezicht op de naleving van de van toepassing zijnde voorschriften door erkende exameninstituten of erkende instituten voor permanente educatie;

 9. de aanwijzing van geldige diploma’s als bedoeld in artikel 171, vierde lid, van het besluit;

 10. het verlenen van een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, aan houders van een diploma voor financiële dienstverlening van een andere lidstaat waarmee de vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 6, van het besluit, kan worden aangetoond.

2.

Op verzoek van Onze Minister of de Autoriteit Financiële Markten adviseert het College over in dat verzoek nader te specificeren onderwerpen met betrekking tot de in het eerste lid genoemde onderwerpen.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10