Home

Wet op de vaste boekenprijs

Geldig van 1 juli 2013 tot 1 januari 2015
Geldig van 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Wet op de vaste boekenprijs

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2013 tot 01-01-2015]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een ruim gespreid en breed aanbod wenselijk is regels te stellen omtrent de vaste prijs van boeken en muziekuitgaven;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 2. boek: een werk dat tekst bevat die vrijwel uitsluitend is gesteld in de Nederlandse of Friese taal, voorzien is van een titel, bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers, en wordt uitgegeven in een oplage van meerdere exemplaren die voor verkoop aan eindafnemers zijn bestemd, met uitzondering van:

  1. 1º.

   nummers van een jaargang van een met regelmatige tussenpozen verschijnende uitgave;

  2. 2º.

   agenda's en almanakken die in de titel het jaartal van de gebruiksbestemming vermelden;

  3. 3º.

   catalogi van uitsluitend registrerende of opsommende aard;

  4. 4º.

   brochures of daarmee gelijk te stellen korte geschriften;

  5. 5º.

   antiquarische boeken en boeken die reeds eerder door eindafnemers bij een verkoper zijn gekocht en op enigerlei wijze zijn gebruikt;

  6. 6º.

   uitgaven van uitsluitend plaatselijk of regionaal belang;

  7. 7º.

   schoolboeken;

  8. 8º.

   muziekuitgaven.

 3. muziekuitgave: een werk dat notenschrift, al dan niet vergezeld van tekst, bevat, bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers, bestemd is voor muziekuitvoering of muziekeducatie en wordt uitgegeven ter verkoop aan eindafnemers, met uitzondering van antiquarische muziekuitgaven en muziekuitgaven die reeds eerder door eindafnemers bij een verkoper zijn gekocht en op enigerlei wijze zijn gebruikt;

 4. schoolboek: een werk dat in vorm en inhoud gericht is op informatie-overdracht in onderwijsleersituaties in Basisonderwijs, (Voortgezet) Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en waarvan het gebruik binnen het les- en studierooster door de betrokken onderwijsinstelling is voorgeschreven;

 5. uitgever: degene die boeken of muziekuitgaven in het handelsverkeer brengt;

 6. uitgeven: het boeken of muziekuitgaven in het handelsverkeer brengen;

 7. importeur: degene die boeken of muziekuitgaven die in andere landen dan Nederland zijn uitgegeven in Nederland in het handelsverkeer brengt;

 8. verkoper: degene die door de uitgever of de importeur in het handelsverkeer gebrachte boeken of muziekuitgaven verkoopt aan eindafnemers;

 9. openbare bibliotheek: een bibliotheek als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

 10. eindafnemer: degene aan wie de verkoper boeken of muziekuitgaven verkoopt voor eigen gebruik;

 11. vaste prijs: de door de uitgever of de importeur op grond van hoofdstuk 2 vastgestelde prijs voor boeken en muziekuitgaven;

 12. Commissariaat: het Commissariaat voor de Media, genoemd in artikel 15.

Hoofdstuk 2. De vaste prijs voor boeken en muziekuitgaven

Paragraaf 1. Vaststelling van de vaste prijs

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Paragraaf 2. Toepassing van de vaste prijs

Artikel 6

Paragraaf 3. Opheffing van de vaste prijs

Artikel 7

Paragraaf 4. De boekenclubprijs

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Paragraaf 5. Infrastructuur

Artikel 12

Hoofdstuk 3. Kortingen

Artikel 13

Hoofdstuk 4. Bijzondere prijzen

Artikel 14

Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 21 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 22

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 24 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 25 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 26 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 27

Artikel 27a

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32