Home

Wet op het onderwijstoezicht

Geldig van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024
Geldig van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024

Wet op het onderwijstoezicht

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2023 tot 01-08-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen met betrekking tot het toezicht op het onderwijs;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

 1. a.

  Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 2. b.

  de inspectie: de Inspectie van het onderwijs,

 3. c.

  de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal van het onderwijs,

 4. d.
 5. e.

  onderwijs: bij of krachtens een onderwijswet geregeld onderwijs, waaronder mede worden begrepen werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 174, eerste lid, en 176, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, 154, eerste lid, en 155, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, en 7.29, eerste lid, en 7.32, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020,

 6. f.

  voorschoolse educatie: voorschoolse educatie als bedoeld in de artikel 1.1, eerste lid, van de Wet kinderopvang,

 7. g.

  instelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling,

 8. h

  instelling voor hoger onderwijs: een instelling als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

 9. i.

  samenwerkingsverband: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020,

 10. ia.

  Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven: de rechtspersoon, bedoeld in 1.5.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

 11. j.

  regionaal expertisecentrum: regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de Wet op de expertisecentra, waaronder begrepen de commissie voor de indicatiestelling die door het regionaal expertisecentrum in stand wordt gehouden,

 12. k.

  bestuur: bevoegd gezag in de zin van een onderwijswet, met dien verstande dat waar het de Leerplichtwet 1969 of de Leerplichtwet BES betreft hieronder wordt verstaan het hoofd van de school of instelling, en met dien verstande dat waar het het toezicht op de uitoefening van de taken van het samenwerkingsverband betreft hieronder wordt verstaan het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 18a, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 2.47, vijfde lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020,

 13. l.

  onderwijsdeelnemer: leerling, deelnemer, vavo-student, mbo-student, ho-student of extraneus als bedoeld in een onderwijswet,

 14. l1.

  mbo-student: student als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

 15. l2.

  ho-student: degene die hoger onderwijs volgt als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

 16. l3.

  vavo-student: vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

 17. m.

  ouders: met het gezag over het kind belaste ouders, hun geregistreerde partners, voogden en verzorgers,

 18. n.

  jaarwerkplan: document waarin de inspectie haar werkzaamheden voor het komende jaar neerlegt,

 19. o.

  [vervallen,]

 20. p.

  rechtspersoon voor hoger onderwijs: rechtspersoon voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel aa, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2. De inspectie

1.

Er is een Inspectie van het onderwijs, die onder Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ressorteert. Aan het hoofd van de inspectie staat de inspecteur-generaal.

2.

Onze Minister geeft met betrekking tot de uitoefening van de in deze wet aan de inspectie toegekende bevoegdheden uitsluitend in schriftelijke vorm zijn aanwijzingen, onder mededeling daarvan aan de Staten-Generaal.

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van de inspectie

Artikel 3. Taken

Artikel 4. Uitgangspunten voor de taakuitoefening

Artikel 5. Uitoefening toezicht op beroepsopleidingen in overleg met andere ministeries

Artikel 6. Vertrouwensinspecteurs

Artikel 6a. Kwaliteit en personeelsbeleid

Artikel 7. Jaarwerkplan

Artikel 8. Rapportages van de inspectie

Artikel 9. Bevoegdheden

Hoofdstuk 3. Uitvoering van het onderzoek

Artikel 9a [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 10. Reikwijdte

Artikel 11. Regulier onderzoek basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs

Artikel 11a. Toezicht op nieuwe instellingen voor aanvang bekostiging

Artikel 11b. Toezicht op nieuwe instellingen

Artikel 12. Onderzoek op basis van verantwoording

Artikel 12a. Onderzoek hoger onderwijs

Artikel 13. Onderzoekskaders

Artikel 13a. Informeren college burgemeester en wethouders

Artikel 14. Informeren van Onze Minister

Artikel 15. Specifiek onderzoek basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs

Hoofdstuk 3a. Toezicht samenwerkingsverbanden

Artikel 15a. Reikwijdte

Artikel 15b. Taken en bevoegdheden bij het toezicht

Artikel 15c. Uitoefening van het toezicht

Artikel 15d. Vaststelling en openbaarmaking van inspectierapporten

Hoofdstuk 3b. Toezicht College voor toetsen en examens

Artikel 15e. Reikwijdte

Artikel 15f. Toezicht College voor toetsen en examens

Hoofdstuk 3c. Toezicht voorschoolse educatie

Artikel 15g. Reikwijdte

Artikel 15h. Taken en bevoegdheden bij het toezicht

Artikel 15i. Uitoefening van het toezicht

Artikel 15j. Vaststelling en openbaarmaking van inspectierapporten

Artikel 15k. Informeren van het college van burgemeester en wethouders

Hoofdstuk 3d. Toezicht Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Artikel 15l. Reikwijdte

Artikel 15m. Taken en bevoegdheden bij het toezicht

Artikel 15n. Uitoefening van het toezicht

Hoofdstuk 3e. Overig toezicht

Artikel 15o. Taken en bevoegdheden bij het toezicht

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 19 [Vervallen per 01-07-2012]

Hoofdstuk 5. Vaststelling en openbaarmaking van inspectierapporten

Artikel 20. Vaststelling van inspectierapporten

Artikel 21. Openbaarmaking van inspectierapporten

Hoofdstuk 6. Kwaliteit van de taakuitoefening

Artikel 22. Verantwoorde taakuitoefening

Artikel 23. Klachtadviesprocedure en -commissie

Artikel 24. Raad van advies inzake de inspectie

Hoofdstuk 6a. [Vervallen per 01-07-2020]

Paragraaf 1. [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24a [Vervallen per 01-07-2020]

Paragraaf 2. [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24b [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24c [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24d [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24e [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24f [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24g [Vervallen per 01-07-2020]

Paragraaf 3. [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24h [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24i [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24j [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k1 [Vervallen per 01-07-2020]

Paragraaf 4. [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k2 [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k3 [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k4 [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24k5 [Vervallen per 01-07-2020]

Hoofdstuk 6b. [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24l [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24m [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24n [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24o [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24p [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24q [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24r [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24s [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24t [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 24u [Vervallen per 01-07-2020]

Hoofdstuk 7. Wijzigingsbepalingen

Artikel 25. Wijziging van de Leerplichtwet 1969

Artikel 26. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs

Artikel 27. Wijziging van de Wet op de expertisecentra

Artikel 28. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 29. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 30. Wijziging van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen

Artikel 31. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

Artikel 32. Wijziging van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Artikel 33. Afstemming met andere wetsvoorstellen

Hoofdstuk 8. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 34. Evaluatie register vrijstellingen en vervangende leerplicht

Artikel 35. Inwerkingtreding

Artikel 36. Citeertitel