Home

Vuurwerkbesluit

Geldig van 1 juli 2008 tot 30 december 2009
Geldig van 1 juli 2008 tot 30 december 2009

Vuurwerkbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2008 tot 30-12-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 september 2001, nr. MJZ2001102504, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 24, 32, tweede en vierde lid, en artikel 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen, artikel 3 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 2c, derde lid, van de Wet rampen en zware ongevallen en de artikelen 16 en 20 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht, artikel 18, derde lid, van de Wet politieregisters, artikel 9, vijfde lid, onder b, van de Wet wapens en munitie,

voor zover het betreft artikel 5.1.3, gelet op de artikelen 8.2, tweede lid, 8.5 en 8.7 van de Wet milieubeheer,

voor zover het betreft de artikelen 1.1.4, 1.2.2, eerste lid, onder b, 1.4.3, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 en 5.1.9 tot en met 5.1.14, gelet op de artikelen 8.19, 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer,

voor zover het betreft de artikelen 1.1.4, 1.2.2, eerste lid, onder b, en tweede lid, onder b, 1.4.3, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3, gelet op artikel 8.44 van de Wet milieubeheer,

voor zover het betreft de artikelen 4.1 tot en met 4.4, gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet milieubeheer, en

voor zover het betreft artikel 5.1.6, gelet op artikel 18.4 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2001, nr. W08.01.0495/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 januari 2002, nr. MJZ2002005975, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

§ 1. Begripsomschrijvingen en reikwijdte

Artikel 1.1.1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

ADR: de op 30 september 1957 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Trb. 1959, 171);

bijlage: bij dit besluit behorende bijlage;

bedrijfsmatig: in de uitoefening van een beroep of bedrijf of tegen vergoeding;

bestemmingsgrens: grens van het perceel waarop de bouw, vestiging of plaatsing van een kwetsbaar object op grond van het voor het betrokken gebied geldende bestemmingsplan dan wel de daarvoor geldende beheersverordening geëffectueerd of toelaatbaar is;

bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is of zou zijn een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen, voor een inrichting waar consumentenvuurwerk of professioneel vuurwerk wordt opgeslagen of bewerkt;

bouwstrook: gedeelte van het perceel dat op grond van het voor het betrokken gebied geldende bestemmingsplan dan wel de daarvoor geldende beheersverordening voor de bouw van een kwetsbaar object is bestemd;

consumentenvuurwerk: vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik;

fop- en schertsvuurwerk: door Onze Minister aangewezen consumentenvuurwerk;

geprojecteerd kwetsbaar object: nog niet aanwezig kwetsbaar object dat op grond van het voor het betrokken gebied geldende bestemmingsplan dan wel de daarvoor geldende beheersverordening toelaatbaar is;

inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar;

kwetsbare objecten:

 1. woningen: gebouwen of afzonderlijke gedeelten van een gebouw die voor bewoning bestemd zijn, met uitzondering van dienst- en bedrijfswoningen die binnen inrichtingen als bedoeld in de artikelen 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1 zijn gelegen;

 2. woonketen of woonwagens als bedoeld in de Woningwet;

 3. woonschepen die uitsluitend of in hoofdzaak voor bewoning bestemd zijn;

 4. gebouwen waar dagopvang van minderjarigen plaatsvindt;

 5. gebouwen die gebruikt worden door een onderwijsinstelling;

 6. ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en zorginstellingen;

 7. gebouwen of terreinen die in verband met het verrichten van arbeid worden of plegen te worden gebruikt of die daartoe bestemd zijn;

 8. winkels, hotels, restaurants en cafés;

 9. gebouwen ten behoeve van het belijden van godsdienst of levensovertuiging;

 10. gebouwen die worden of plegen te worden gebruikt voor sportieve of recreatieve doeleinden;

 11. een voor verblijfsrecreatie bestemd terrein dat als zodanig wordt geëxploiteerd;

 12. andere objecten en terreinen die met die onder a tot en met j gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de aard van hun functie of de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven;

 13. rijkswegen en spoorwegen;

primaire verpakking: verpakking waarin zich meer dan één exemplaar bevindt van eenzelfde type vuurwerk, bedoeld om in zijn geheel aan de consument ter beschikking te worden gesteld;

professioneel vuurwerk: vuurwerk, niet zijnde consumentenvuurwerk;

pyrotechnische stof of pyrotechnisch preparaat: stof of preparaat bestemd om als gevolg van niet-detonatieve, zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties een effect te veroorzaken in de vorm van warmte, licht, geluid, gas of rook of een combinatie daarvan;

sas: ontstekingsmiddel, bestaande uit een pyrotechnische stof, een pyrotechnisch preparaat of een andere stof of preparaat met een gelijksoortige werking als een pyrotechnische stof of pyrotechnisch preparaat, met inbegrip van eventuele toevoegingen;

theatervuurwerk: door Onze Minister aangewezen professioneel vuurwerk dat is bestemd voor het teweeg brengen van pyrotechnische speciale effecten tijdens een evenement of voorstelling met geringe publieksafstanden of bij een filmproductie;

veiligheidsafstand: afstand die met het oog op de kwaliteit van het milieu voor zover het betreft externe veiligheid tenminste moet zijn gelegen tussen een inrichting als bedoeld in de artikelen 2.2.1, 2.2.2 en 3.2.1, of een onderdeel van een zodanige inrichting, dan wel een zodanige inrichting waarvoor het geldende bestemmingsplan dan wel de daarvoor geldende beheersverordening verlening van een bouwvergunning toelaat enerzijds en kwetsbare objecten en geprojecteerde kwetsbare objecten anderzijds;

vuurwerk: een product of voorwerp waarin of waarop een sas aanwezig is en dat bestemd is om voor vermakelijkheidsdoeleinden tot ontbranding gebracht te worden;

werkdag: dag, niet zijnde een zondag of algemeen erkende feestdag.

2.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. bewerken van professioneel vuurwerk: bewerken, verwerken, verpakken, herverpakken, voormonteren, monteren en assembleren;

 2. bewerken van consumentenvuurwerk: handelingen gericht op het positief beïnvloeden van de stabiliteit, waardoor de kans op omvallen of afbreken tijdens het afsteken wordt verkleind, waarbij geen pyrotechnische stof wordt verwijderd of toegevoegd.

3.

Onder professioneel vuurwerk wordt mede verstaan: een door Onze Minister aangewezen stof of een preparaat, een voorwerp of een onderdeel van een voorwerp dan wel een stof of een preparaat, een voorwerp of een onderdeel van een voorwerp dat behoort tot een door Onze Minister bij ministeriële regeling aangewezen categorie, voor zover die stof of dat preparaat, dat voorwerp of dat onderdeel van een voorwerp kennelijk is bestemd of wordt gebruikt om voor vermakelijkheidsdoeleinden effecten te bewerkstelligen.

4.

Voor de toepassing van de artikelen 1.1.2, eerste lid, onder a tot en met c, 2.1.3, derde lid, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 wordt onder het begrip particulier mede verstaan een exploitant van een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid of een rechtspersoon die:

 1. geen inrichting drijft als bedoeld in de artikelen 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1;

 2. geen houder is van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.2, eerste lid;

 3. in het buitenland is gevestigd en wiens bedrijfsmatige activiteit niet bestaat uit het verhandelen van of het tot ontbranding brengen van vuurwerk.

5.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. verpakt vuurwerk: vuurwerk inclusief het omhulsel en eventuele verpakking, detailhandelsverpakking of assortimentverpakking en inclusief de transportverpakking als bedoeld in het ADR;

 2. onverpakt vuurwerk: vuurwerk inclusief het omhulsel en eventuele verpakking, detailhandelsverpakking of assortimentverpakking doch exclusief de transportverpakking als bedoeld in het ADR;

 3. hoeveelheid consumentenvuurwerk in de bewaarplaats: massa verpakt consumenten-vuurwerk, uitgedrukt in kilogrammen;

 4. hoeveelheid consumentenvuurwerk in de bufferbewaarplaats of verkoopruimte: massa verpakt en onverpakt vuurwerk, uitgedrukt in kilogrammen onverpakt vuurwerk;

 5. hoeveelheid consumentenvuurwerk in de inrichting: sommatie van de aanwezige hoeveelheid consumentenvuurwerk in de bewaarplaats, de bufferbewaarplaats en de verkoopruimte, uitgedrukt in kilogrammen;

 6. netto explosieve massa: totale hoeveelheid pyrotechnische stof of preparaat, met inbegrip van eventuele toevoegingen, in professioneel vuurwerk, niet zijnde theatervuurwerk of vuurwerk als bedoeld in artikel 3.1.4.

Artikel 1.1.2

Artikel 1.1.3

Artikel 1.1.4

Artikel 1.1.5

Artikel 1.1.6 [Nog niet in werking]

§ 2. Algemene bepalingen over vuurwerk

Artikel 1.2.1

Artikel 1.2.2

Artikel 1.2.3

Artikel 1.2.4

Artikel 1.2.5

Artikel 1.2.6

Artikel 1.2.7

§ 3. Binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen van vuurwerk

Artikel 1.3.1

Artikel 1.3.2

§ 4. Ter beschikking stellen en registreren van vuurwerk

Artikel 1.4.1

Artikel 1.4.2

Artikel 1.4.3

Hoofdstuk 2. Consumentenvuurwerk

§ 1. Eisen aan consumentenvuurwerk

Artikel 2.1.1

Artikel 2.1.2

Artikel 2.1.3

Artikel 2.1.4

§ 2. Opslaan en bewerken van consumentenvuurwerk

Artikel 2.2.1

Artikel 2.2.2

Artikel 2.2.3

Artikel 2.2.4

Artikel 2.2.5

§ 3. Verkoop en tot ontbranding brengen van consumentenvuurwerk

Artikel 2.3.1

Artikel 2.3.2

Artikel 2.3.3

Artikel 2.3.4

Artikel 2.3.5

Artikel 2.3.6

Artikel 2.3.7

Hoofdstuk 3. Professioneel vuurwerk

§ 1. Eisen aan professioneel vuurwerk

Artikel 3.1.1

Artikel 3.1.2

Artikel 3.1.3

Artikel 3.1.4

§ 2. Opslaan en bewerken van professioneel vuurwerk

Artikel 3.2.1

Artikel 3.2.2

Artikel 3.2.3

Artikel 3.2.4

§ 3. Verkoop en tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk

Artikel 3.3.1

Artikel 3.3.2

Artikel 3.3.3

Artikel 3.3.4

Artikel 3.3.4a

Artikel 3.3.5

Artikel 3.3.6

Hoofdstuk 4. Veiligheidsafstanden

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Hoofdstuk 5. Overige, overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Wijzigingsbepalingen

Artikel 5.1.1

Artikel 5.1.2

Artikel 5.1.3

Artikel 5.1.4

Artikel 5.1.5

Artikel 5.1.6

Artikel 5.1.7

Artikel 5.1.8

Artikel 5.1.9

Artikel 5.1.10

Artikel 5.1.11

Artikel 5.1.12

Artikel 5.1.13

Artikel 5.1.14

§ 2. Intrekking van regelgeving

Artikel 5.2.1

Artikel 5.2.2

§ 3. Overgangsbepalingen

Artikel 5.3.1

Artikel 5.3.2

Artikel 5.3.3

Artikel 5.3.4

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 5.4.0

Artikel 5.4.1

Artikel 5.4.2

Artikel 5.4.3

Bijlage 1. Voorschriften voor het opslaan, herverpakken en bewerken van consumentenvuurwerk, als bedoeld in de artikelen 2.2.1 en 2.2.2 , voor het opslaan en bewerken van theatervuurwerk en van professioneel vuurwerk, als bedoeld in artikel 3.1.4

Bijlage 2. Voorschriften voor het opslaan en bewerken van professioneel vuurwerk, al dan niet tezamen met consumentenvuurwerk, als bedoeld in artikel 3.2.1

Bijlage 3. Veiligheidsafstanden als bedoeld in de artikelen 2.2.1 , 2.2.2 , 3.2.1 en 4.2